8, 9, 10 və 11-ci sinif "Abituriyent SINAQ 5" (Blok fənləri) imtahan mövzuları.

Azərbaycan bölməsi

 • 8, 9 və 10-cu sinif I BLOK
Riyaziyyat: Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Çevrə. Kvadrat kök. Həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Üçbucaq. Dördbucaqlı.
Fizika: Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-in əsasları.
Kimya: Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
İnformatika: Fərdi kompüterlərin növləri. Kompüterin məntiqi quruluşu.Kompüterin əsas hissələri. Sistem proqramları. Tətbiqi proqramlar. Proqramlaşdırma alətləri. Fayllar və qovluqlar. Pəncərələr. İş masası, onun elementləri. Fayl sistemləri və idarəetmə paneli. Fayllar və qovluqlar üzərində əməllər. Mətn sənədinin yaradılması, redaktəsi, formatlanması. Axtarış və əvəzetmə. Mətn redaktorunda cədvəllər. Sənədə müxtəlif obyektlərin (şəkil, cədvəl, diaqram, düstur) əlavə edilməsi.
 • 8, 9 və 10-cu sinif II BLOK
Riyaziyyat: Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Çevrə. Kvadrat kök. Həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər. Üçbucaq. Dördbucaqlı.
Coğrafiya: Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar. Qırışıq vilayətləri və platformalar. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Azərbaycanın geoloji quruluşu. Yer səthinin relyefi. Yerin endogen qüvvələrin nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması. Dağlar və onların yaranması. Yer səthinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefe təsiri. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları. Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları. Atmosfer və iqlim. Atmosferin quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu. Atmosfer təzyiqi və külək. Rejiminə görə küləklərin təanifatı. Siklon və antisiklonlar. Nisbi və mütləq rütubət. İstilik və buxarlanma. Yer kürəsində yağıntıların paylanması.
Tarix: Azərbaycan tarixi - Feodal münasibətləri. Cavanşir. İslam dini. Babək. Azərbay.dövlətçiliyin dirçəlməsi. Slavyanların hücumları, Azərbaycanda sosialiqtisadi, mədəni həyat. Oğuz-Səlcuq axınları. Atabəylər, Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Ümumi Tarix - Türk dövlətləri. Xalqların böyük köçü, Götürk, Xəzər. Ərəb dövləti. Böyük Monqol imperiyası, Qızıl Ordu. Dehli sultanlığı. Teymurilər dövləti. Türk dövlətləri (Səlcuq dövləti və Osmanlı). Qərbi Avropa (Frank, Bizans, Slavyan).
 • 8, 9 və 10-cu sinif III BLOK
Azərbaycan dili: Sözün tərkibi. Söz yaradıcılığı. Morfologiya. Əsas və köməkçi nitq hissələri. Əsas nitq hissələri. İsim. Sifət. Say.
Tarix: Azərbaycan tarixi - Feodal münasibətləri. Cavanşir. İslam dini. Babək. Azərbay.dövlətçiliyin dirçəlməsi. Slavyanların hücumları, Azərbaycanda sosialiqtisadi, mədəni həyat. Oğuz-Səlcuq axınları. Atabəylər, Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Ümumi Tarix - Türk dövlətləri. Xalqların böyük köçü, Götürk, Xəzər. Ərəb dövləti. Böyük Monqol imperiyası, Qızıl Ordu. Dehli sultanlığı. Teymurilər dövləti. Türk dövlətləri (Səlcuq dövləti və Osmanlı). Qərbi Avropa (Frank, Bizans, Slavyan).
Ədəbiyyat: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. Aşıq yaradıcılığı. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy” , “Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy”, “Qazan bəyin oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy”. İntibah Dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı. Nizami Gəncəvi. “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərin mövzusu, onlarda qaldırılan problemlər. “Yaralı bir uşağın dastanı”, “Sultan Səncər və qarı” mənzum hekayələri. “İskəndərnamə”.
Coğrafiya: Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar. Qırışıq vilayətləri və platformalar. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Azərbaycanın geoloji quruluşu. Yer səthinin relyefi. Yerin endogen qüvvələrin nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması. Dağlar və onların yaranması. Yer səthinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefe təsiri. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları. Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları. Atmosfer və iqlim. Atmosferin quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu. Atmosfer təzyiqi və külək. Rejiminə görə küləklərin təanifatı. Siklon və antisiklonlar. Nisbi və mütləq rütubət. İstilik və buxarlanma. Yer kürəsində yağıntıların paylanması.
 • 8, 9 və 10-cu sinif IV BLOK
Biologiya: Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri. Bitki və heyvanların insan həyatında rolu. Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. İbtidai və ali sporlu bitkilər. Ali toxumlu bitkilər – Çılpaqtoxumlular. Örtülütoxumlular (Xaççiçəklilər, Gülçiçəklilər, Paxlalılar, Badımcançiçəklilər). (Mürəkkəbçiçəklilər, taxıllar, zanbaq fəsilələri). Bakteriyalar, göbələklər, şibyələr. Birhüceyrəli heyvanlar yarımaləmi.
Fizika: Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-in əsasları.
Kimya: Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
 • 11-ci sinif və Məzun I BLOK
Riyaziyyat: Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlarına ayrılmas. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvət. Birməchullu tənliklər və onların köməyi ilə məsələ həlli. Tənliklər sistemi və onun köməyi ilə məsələ həlli. Bərabərsizliklər. Ədədi silsilə. Üçbucaqlar. Dördbucaqlılar. Çevrə.
Fizika: Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero - hidrostatika. Aero – hidrodinamika. MKN - in əsasları. Ideal qaz qanunları. Dəyişən cərəyanlar. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.
Kimya: Turşular. Duzlar. Məhlullar və onların qatılığinin ifadə üsulları. Elektrolitik dissosiasiya. Ion mübadiləsi reaksiyası. Hidroliz. Elektroliz. Hidrogen. Oksigen. Su. VII qrup əsas yarimqrup elementləri. Xlor. Kükürd Hidrogen-Sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu.
İnformatika: Fərdi kompüterlərin növləri. Kompüterin məntiqi quruluşu. Kompüterin əsas hissələri. Sistem proqramları. Tətbiqi proqramlar. Proqramlaşdırma alətləri. Fayllar və qovluqlar. Pəncərələr. İş masası, onun elementləri. Fayllar və qovluqlar üzərində əməllər. Fayl sistemləri və idarəetmə paneli. Mətn sənədinin yaradılması, redaktəsi, formatlanması. Axtarış və əvəzetmə. Mətn redaktorunda cədvəllər. Sənədə müxtəlif obyektlərin (şəkil, cədvəl, diaqram, düstur) əlavə edilməsi.
 • 11-ci sinif və Məzun II BLOK
Riyaziyyat: Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlarına ayrılmas. Cəbri kəsrlər. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvət. Birməchullu tənliklər və onların köməyi ilə məsələ həlli. Tənliklər sistemi və onun köməyi ilə məsələ həlli. Bərabərsizliklər. Ədədi silsilə. Üçbucaqlar. Dördbucaqlılar. Çevrə.
Coğrafiya: Nisbi və mütləq rütubət. İstilik və buxarlanma. Yer kürəsində yağıntıların paylanması. İqlim. Dünyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri. Materiklərin iqlim qurşaqları. Azərbaycanda günəşli saatların istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycanın iqlim tipləri. Yer kürəsinin su sahəsi. Təbiətdə suyun dövranı. Dünya okeanı. Dənizlər və körfəzlər. Boğaz, bərzəx, ada və yarımadalar. Yer kürəsinin çayları, gölləri, buzlaqları, bataqlıqları, yeraltı suları, Çayların hidroloji xüsusiyyətlərinin təyini. Materiklərin çayları və gölləri. Azərbaycan Respublikasının çayları və gölləri. Xəzər dənizi. Yerin canlı təbəqəsi. Canlı aləmin müxtəlifliyi. Torpaqların quruluşu və müxtəlifliyi. Coğrafi təbəqə. Təbii zonalar. Materiklərin torpaq və bitki örtüyü. Azərbaycanın Respublikasının torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləmi. Azərbaycanın landşaftı bioehtiyatların mənbəyi. Azərbaycanın qoruq və yasaqlıqları.
Tarix: Azərbaycan tarixi - Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi (Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər) Slavyanların hücumları, VIII-XI əsrlər Azərbaycanda sosial-iqtisadi, mədəni həyat. Oğuz-Səlcuq axınları. Azərbaycan Səlcuqlar tərkibində. Atabəylər, Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Şirvanşahlar və İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan XIII əsrdə XIV əsrin sonlarına qədər. Teymurilərin yürüşləri. Qaraqoyunlular (Baharlılar). Ağqoyunlular (Bayandurlar). Şirvanşahlar, Şəki hakimliyi, Ərədbil hakimliyi. Səfəvilər dövləti XVI əsrlər. Səfəvilər dövləti XVII əsr. Səfəvilər dövləti XVIII əsrin birinci yarısı. Ümumi Tarix - Türk dövlətləri: Səlcuqlar və Osmanlı (XIII-XV əsrlər). Böyük Monqol imperiyası və Qızıl ordu. Dehli sultanlığı. Moğol dövləti və Teymurilər. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə. Səlib (Xaç) yürüşləri . Coğrafi kəşflər. İngiltərə (XVII -XVIII əsrlər). ABŞ (XVII - XVIII əsrlər). Osmanlı (XVII-XVIII əsrlər).
 • 11-ci sinif və Məzun III BLOK
Azərbaycan dili: Morfologiya. Əsas və köməkçi nitq hissələri. Əsas nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Feil. Feilin təsriflənməyən formaları.
Tarix: Azərbaycan tarixi - Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi (Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər) Slavyanların hücumları, VIII-XI əsrlər Azərbaycanda sosial-iqtisadi, mədəni həyat. Oğuz-Səlcuq axınları. Azərbaycan Səlcuqlar tərkibində. Atabəylər, Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Şirvanşahlar və İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan XIII əsrdə XIV əsrin sonlarına qədər. Teymurilərin yürüşləri. Qaraqoyunlular (Baharlılar). Ağqoyunlular (Bayandurlar). Şirvanşahlar, Şəki hakimliyi, Ərədbil hakimliyi. Səfəvilər dövləti XVI əsrlər. Səfəvilər dövləti XVII əsr. Səfəvilər dövləti XVIII əsrin birinci yarısı. Ümumi Tarix - Türk dövlətləri: Səlcuqlar və Osmanlı (XIII-XV əsrlər). Böyük Monqol imperiyası və Qızıl ordu. Dehli sultanlığı. Moğol dövləti və Teymurilər. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə. Səlib (Xaç) yürüşləri. Coğrafi kəşflər. İngiltərə (XVII -XVIII əsrlər). ABŞ (XVII - XVIII əsrlər). Osmanlı (XVII-XVIII əsrlər).
Ədəbiyyat: Məhəmməd Füzuli (“Leyli və Məcnun”, “Söz”, “Məni candan usandırdı”). Erkən Yeni Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı, Koroğlu eposu (“Həmzənin Qıratı qaçırması”, “Düratın itməyi”, “Koroğlu ilə Bolu bəy”, “Durna teli”). Molla Pənah Vaqif (“Pəri”, “Hayıf ki, yoxdur”). Azərbaycan ədəbiyyatında Maarifçi realizm dövrü (XIX əsr) (1800-1890). Q.Zakir (“Durnalar”, “Badi-səba, mənim dərdi dilimi”). M.F.Axundzadə (“Hekayəti Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və Dərviş Məstəli şah caduküniməşhur” komediyası, “Aldanmış Kəvakib”). Aşıq Ələsgər (“Dağlar”). Seyid Əzim Şirvani (“Guş qıl”, “Qafqaz müsəlmanlarına xitab”). Nəcəf bəy Vəzirov (“Müsibəti - Fəxrəddin”). Azərbaycan ədəbiyyatında Tənqidi-realizm və romantizm dövrü (XIX əsrin 90-cı illərindən 1920- ci ilədək). S.S.Axundov (“Nurəddin”), Ə.Haqverdiyev (“Bomba”), M.Hadi (“Türkün nəğməsi”), Abdulla Şaiq (“Anabacı”). Cəlil Məmmədquluzadə (“Qurbanəli bəy” hekayəsi, “Anamın kitabı” tragikomediyası). M.Ə.Sabir (“Neylərdin, ilahi”, “Əkinçi”).
Coğrafiya: Nisbi və mütləq rütubət. İstilik və buxarlanma. Yer kürəsində yağıntıların paylanması. İqlim. Dünyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri. Materiklərin iqlim qurşaqları. Azərbaycanda günəşli saatların istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycanın iqlim tipləri. Yer kürəsinin su sahəsi. Təbiətdə suyun dövranı. Dünya okeanı. Dənizlər və körfəzlər. Boğaz, bərzəx, ada və yarımadalar. Yer kürəsinin çayları, gölləri, buzlaqları, bataqlıqları, yeraltı suları, Çayların hidroloji xüsusiyyətlərinin təyini. Materiklərin çayları və gölləri. Azərbaycan Respublikasının çayları və gölləri. Xəzər dənizi. Yerin canlı təbəqəsi. Canlı aləmin müxtəlifliyi. Torpaqların quruluşu və müxtəlifliyi. Coğrafi təbəqə. Təbii zonalar. Materiklərin torpaq və bitki örtüyü. Azərbaycanın Respublikasının torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləmi. Azərbaycanın landşaftı bioehtiyatların mənbəyi. Azərbaycanın qoruq və yasaqlıqları.
 • 11-ci sinif və Məzun IV BLOK
Biologiya: Təkamül təlimi. Makrotəkamül. Yer üzərində həyatın yaranması. İnsanın tarixi inkişafı: Ekologiya.Biosfer. Biologiya elmi və insan orqanizmi. Sinir sistemi. Vəzilər. Dayaq - hərəkət aparatı. Qan - damar sistemi.
Fizika: Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları. Mexaniki iş. Güc. Aero - hidrostatika. Aero – hidrodinamika. MKN - in əsasları. Ideal qaz qanunları. Dəyişən cərəyanlar. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.
Kimya: Turşular. Duzlar. Məhlullar və onların qatılığinin ifadə üsulları. Elektrolitik dissosiasiya. Ion mübadiləsi reaksiyası. Hidroliz. Elektroliz. Hidrogen. Oksigen. Su. VII qrup əsas yarimqrup elementləri. Xlor. Kükürd Hidrogen-Sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu.

Rus bölməsi

 • 8, 9 и 10 класс I БЛОК
Математика: Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Треугольник. Рациональные дроби. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Окружность. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Четырёхугольники.
Физика: Закон всемирного тяготения. сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. 1. Космическая скорость. Сила упругости. Сила терпения. Основы статики. Импульс энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. АЭРО-гидростатика. Аэро-Гидродинамика. 
Химия: Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа  равновесия. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Окислительное- восстановительным реакции. Растворы и способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена.
Информатика:
 • 8, 9 и 10 класс II БЛОК
Математика: Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Треугольник. Рациональные дроби. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Окружность. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Четырёхугольники.
История: История Азербайджана - Феодальные отношения. Джаваншир. Бабек. Набеги славян. Огузо-сельджукские потоки. Атабеки, Набеги Монголов на Азербайджан. Всеобщая история - Тюркские государства. Великое переселение народов. Китай и Арабское государство. Великая Монгольская империя, Золотая орда, Делийский султанат. Государство Тимуридов. Великая монгольская империя, золотая орда делийский султанат государство Тимуридов. Тюркские государства. Западная Европа.
География: История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм..Горные породы. Геосинклинали и платформы. Этапы горообразования. Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Рельеф и полезные ископаемые материков. Горы и их образование. Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф. Атмосфера и климат. Солнечная радиация. Температура воздуха. Атмосферное давление и ветер. Классификация ветров по режиму. Циклоны и антициклоны. Относительная и абсолютная влажность. Испарение и испаряемость.
 • 8, 9 и 10 класс III БЛОК
Русский язык: Буквы –и,-ы после ц;-о;-е после шипящих и ц в корнях, суффиксах и окончаниях. Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Суффиксы имён существительных. Имя прилагательное как част речи. Разряды имён прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие. Степени сравнения имён прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и составные числительные. Разряды количественных числительных. Порядковые числительные. Правописание числительных.
История: История Азербайджана - Феодальные отношения. Джаваншир. Бабек. Набеги славян. Огузо-сельджукские потоки. Атабеки, Набеги Монголов на Азербайджан. Всеобщая история - Тюркские государства. Великое переселение народов. Китай и Арабское государство. Великая Монгольская империя, Золотая орда, Делийский султанат. Государство Тимуридов. Великая монгольская империя, золотая орда делийский султанат государство Тимуридов. Тюркские государства. Западная Европа.
Литература: Теория. «Китаби Деде Коркут». Дастан «Кероглу». Н.Гянджеви «Хосров и Ширин». М.Физули «Лейли и Меджнун». Лирика Физули. Шах Исмаил Хатаи «Бахария». О.Бальзак «Гобсек». Г. Р. Державин «Властителям и судьям». В. Шекспир «Гамлет». «Ромео и Джульетта». М. П. Вагиф. А. С. Пушкин Лирика. «Евгений Онегин». «Капитанская дочь». М. Ю. Лермонтов лирика. «Демон». «Мцыри». «Беглец».
География: История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм..Горные породы. Геосинклинали и платформы. Этапы горообразования. Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Рельеф и полезные ископаемые материков. Горы и их образование. Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф. Атмосфера и климат. Солнечная радиация. Температура воздуха. Атмосферное давление и ветер. Классификация ветров по режиму. Циклоны и антициклоны. Относительная и абсолютная влажность. Испарение и испаряемость.
 • 8, 9 и 10 класс IV БЛОК
Биология: Транспорт веществ, выделение, размножение и развитие у живых организмов. Влияние среды на организм и природные сообщества. Роль растений и животных в жизни человека. Живые организмы и их изучение. Низшие и высшие. Споровые растения. Высшие Семенные растения. Отдел Голосеменные. Высшие Семенные растения (Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые). Высшие Семенные растения (Сложноцветные, Лилейные, Злаковые.) Бактерии, грибы, лишайники.
Физика: Закон всемирного тяготения. сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. 1. Космическая скорость. Сила упругости. Сила терпения. Основы статики. Импульс энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. АЭРО-гидростатика. Аэро-Гидродинамика.
Химия: Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа  равновесия. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Окислительное- восстановительным реакции. Растворы и способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена.
 • 11 класс I БЛОК
Математика: Рациональные дроби. Окружность. Четырёхугольники. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Многоугольники. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Площади фигур.Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Площади фигур.
Физика: Движение под действием силы тяжести. Космическая скорость. Сила упругости. Основы статики. Импульс энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. АЭРО-гидростатика. Основы МКТ. Законы  идеального газа. Основы термодинамики.
Химия: Классификация химических реакций Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Окислительное – восстановительным реакции. Растворы и способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Гидролиз. Электролиз. Водород. Вода. Кислород. Озон. Элементы основной подгруппы VII группы. Хлор.
Информатика:
 • 11 класс II БЛОК
Математика: Рациональные дроби. Окружность. Четырёхугольники. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Многоугольники. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Площади фигур.Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Площади фигур.
История: История Азербайджана - Движение Хуррамитов-Бабек. Возрождение Азербайджанской государственности. Набеги Славян. Огузо-сельджукские потоки. Каракоюнлу. Ширваншахи, Шекинское правление, Ардебильское правление, Сефевидское государство XVI века. Всеобщая История - Сельджуки и Османы. Великая Монгольская Империя и Золотая Орда. Делийский султанат, Государство Моголов и Тимуриды. Франция и Англия в XI-XVI веках. Крестовые походы. Англия.
География: Рельеф и полезные ископаемые материков. Атмосфера и климат. Строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха. Классификация ветров по режиму. Относительная и абсолютная влажность. Климат. Распределение солнечных часов и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азербайджане. Водные участки Земного шара. Круговорот воды в природе. Мировые океаны. Моря и заливы. Проливы, перешейки, острова и полуострова. Реки и озера материков. Живая оболочка Земли. Разнообразие животного мира. Разнообразие и строение почвы.
 • 11 класс III БЛОК
Русский язык: Число имён существительных. Склонение имён существительных. Имя прилагательное. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Склонение прилагательных. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Местоимение. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Глагол. Возвратные глаголы. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Время глагола. Спряжение глагола. Наклонение глагола.
История: История Азербайджана - Движение Хуррамитов-Бабек. Возрождение Азербайджанской государственности. Набеги Славян. Огузо-сельджукские потоки. Каракоюнлу. Ширваншахи, Шекинское правление, Ардебильское правление, Сефевидское государство XVI века. Всеобщая История - Сельджуки и Османы. Великая Монгольская Империя и Золотая Орда. Делийский султанат, Государство Моголов и Тимуриды. Франция и Англия в XI-XVI веках. Крестовые походы. Англия.
Литература: Теория. «Китаби Деде Коркут». Дастан «Кероглу». Н.Гянджеви «Хосров и Ширин». М.Физули «Лейли и Меджнун». Лирика Физули. Шах Исмаил Хатаи «Бахария». О.Бальзак «Гобсек». Г. Р. Державин «Властителям и судьям». В. Шекспир «Гамлет». «Ромео и Джульетта». М. П. Вагифə С. Ширвани «Скупец». А. С. Пушкин Лирика. «Евгений Онегин». «Капитанская дочь». М. Ю. Лермонтов лирика. «Герой нашего времени». «Демон». «Мцыри». «Беглец».
География: Рельеф и полезные ископаемые материков. Атмосфера и климат. Строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха. Классификация ветров по режиму. Относительная и абсолютная влажность. Климат. Распределение солнечных часов и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азербайджане. Водные участки Земного шара. Круговорот воды в природе. Мировые океаны. Моря и заливы. Проливы, перешейки, острова и полуострова. Реки и озера материков. Живая оболочка Земли. Разнообразие животного мира. Разнообразие и строение почвы.
 • 11 класс IV БЛОК
Биология: Эволюционное учение: Макроэволюция. Возникновение жизни на Земле: Историческое развитие человека: Экология. Наука биология и организм человека. Нервная система. Железы: Опорно-двигательный аппарат: Кровеносно-сосудистая система. Дыхательная система: Пищеварительная система: Выделительная система. Половая система.
Физика: Движение под действием силы тяжести. Космическая скорость. Сила упругости. Основы статики. Импульс энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. АЭРО-гидростатика. Основы МКТ. Законы  идеального газа. Основы термодинамики.
Химия: Классификация химических реакций Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли. Окислительное – восстановительным реакции. Растворы и способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Гидролиз. Электролиз. Водород. Вода. Кислород. Озон. Элементы основной подгруппы VII группы. Хлор.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/