"Asan SINAQ" 2 imtahan mövzuları.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/

  • 2-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sait və samitlər. Sözlərin düzgün yazılışı. Cümlə. Canlı və cansız varlıqlar. Hərəkət bildirən sözlər. Fakt və münasibət. Əksmənalı sözlöərin müəyyən olunması. Əlamət bildirən sözlərin məna növləri. Bədii və informativ mətnlər. Dialoq. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Ədədlərin müqayisəsi. Sıralama. Məsələ həlli. Toplama. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması. İkirəqəmli ədələrin toplanması.Onluqların toplanması, çıxılması. Toplama, çıxma. Vurma və bölmə. Bərabər paylama. Həndəsi fiqurlar.
İngilis dili: Greetings - What’s your name? Farewells. Family - This is my ... Numbers 1-10 - How old are you? School supplies - I have ... Animals - What is it? Toys - Is it ...? Colours - What colour is it? 
  • 3-cü sinif:
Azərbaycan dili: Söz birləşməsi. Ümumi və xüsusi isimlər. İsim. Ad bildirən söz. Söz. Anlayış. Samit və saitlər. Ahəng qanunu. Əlamət bildirən sözlər. Ölkə və xalq adları. Söz ortasında k, t, p, q samitlərin yazılışı. Söz söz birləşməsi. Cümlə. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Üçrəqəmli ədədlər. Ədədin yazılış formaları. Ədədlərin müqayisəsi və sıralama. Yuvarlqlaşdırma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni onluğun yaranması). Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni yüzlüyün yaranması). Onluğun ayrılması. Yüzlüyün ayrılması.
İngilis dili: Days of the week - What day is it? Vocabulary Review. Class instructions - Do / Don't commands.
  • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Heca. Sait. Samit. Məcazi və həqiqi məna. Qoşa samitli sözlərin tələffüzü və yazılışı. Qoşa saitli sözlər. Ahəng qanunu. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Yuvarlaqlaşdırma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması, çıxılması. Vurma və bölmə. Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi. Vurma bölmə əməlləri. Hasili və qisməti təqribi hesablama.
İngilis dili: Welcome to school - There is / There are. Is there / Are there. At my uncle's - How many …? Singular and plural form of Irregular nouns. At the picnic - Simple Present Tense. Yes/No questions.
  • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Etimologiya nədir. Terminlər. Arxaizmlər. Kök və şəkilçi. Sözün başlanğıc forması. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Adi kəsrlər. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədlərin toplanması, çıxılması. Dairəvi diaqram. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Mövqeli və mövqesiz say sistemləri. Natural ədədlər. Tənliklər. Vurma əməli və onun xassələri. Ədədin hissəsinin tapılması. Tam ədəddən kəsr ədədinin çıxılması.
İngilis dili: Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. There is, there are. Have got /has got. Present Simple. Tense form. Adverbs of freguency. Prepositions. Vocabulary. To be in present simple. On. Do/does. Why. Some. Present continuous.
  • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: İsmin quruluşca növləri. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsi. İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən təsirlik hal. Söz kökündə saitin düşməsi. Xəbərlik şəkilçiləri. Düzəltmə sifətlər. Numerativ sözlər. Sifət. Say. Sayın quruluşca növləri. Sayların yazılışı. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Kəsrin əsas xassəsi. Kəslərin vurulması, bölünməsi. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı. Nisbət. Tənasüb. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Müsbət və mənfi ədədlər. Əks ədədlər. Tam ədədlər.
İngilis dili: There is, there are. Have got /has got. Present Simple Tense form. Adverbs of freguency. Prepositions. Vocabulary. Singular. Plural nouns. Pronoun. Summer was fun. Free time. Learning English. TV in our life.
  • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Feilin qrammatik məna növləri. Feilin quruluşca növləri. Hərəkətin subyekti və obyekti. Məlum, məchul və şəxssiz növ feillər. Qayıdış növ. Qarşılıq-birgəlik növ. İcbar növ. İdi, imiş hissəcikləri. Onların yazılışı və tələffüzü. İsə hissəciyi. İdi, imiş hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. İsə hissəciyi və feilin şərt şəklinin əlaməti. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Dövri onluq kəsrlər. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər. Paralellik. Perpendikuliyarlıq. Mərkəzi simmetriya. Birhədlilər. Dövri onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi. Bərabərsizlik. Çoxluqlar. Bucağın tənböləninin qurulması. Üçbucaq. Aksiomlar. Teorem. Düz və tərs teoremlər. Natural üstlü qüvvət. Qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi. Birhədli və onun standart şəkli. Sadə faizlə artım düsturu. Natural üstlü qüvvətə daxil olan ifadələr. Mürəkkəb faizlə artım düsturu. Üçbucaqların konqruyentliyinin birinci ikinci üçüncü əlaməti. Üç tərəfinə görə üçbucağın qurulması.
İngilis dili: Noun. Pronoun. Adjective. Adverb. Article. Tence (Present simple, past simple, present continuous). Prepositions. Phrasal verbs. School. Communication. Special occasions. Changes.
  • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Mürəkkəb adlar. Söz birləşmələri. İsmi birləşmə. Feili birləşmə. Tabesizlik əlaqəsi. Mürəkkəb adlar. Əsas tərəfin ifadə vasitələrinə görə söz birləşmələrinin növləri. Birinci sözü böyük hərflə yazılan mürəkkəb adlar. Sintaktik əlaqələr. Tabelilik əlaqələri. Cümlə üzvləri haqqında ümumi məlumat. Oxuyub anlama mətni.
Riyaziyyat: Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər. y=x2 və y=√x funksiyaları. Tam üstlü qüvvət. Pifaqor teoremi. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu. Dördbucaqlılar. Paraleloqram. Viyet teorimi.
İngilis dili: Noun. Pronoun. Adjective. Adverb. Article. Tense (Present simple, past simple, present continuous, present perfect). Prepositions. Phrasal verbs.