26 noyabr "Nömrə 1 YARIŞI" imtahan mövzuları.
Onlayn bilet əldə etmək üçün daxil olun: (https://exams.nomre1.edu.az/

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sait və samitlər. Sözlərin düzgün yazılışı. Cümlə. Canlı və cansız varlıqlar. Hərəkət bildirən sözlər.
Riyaziyyat: Ədədin müqayisəsi. Onluqların toplanması, çıxılması. Toplama, çıxma. Vurma və bölmə. Bərabər paylama.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: Have got/ has got. Article a/ an. Numbers (1 -10). Yes/ No questions.
Həyat bilgisi: Nəqliyyat vasitələri. Yol hərəkəti qaydaları. Məktəb qaydaları. Davranış mədəniyyəti. Nəzakət qaydaları. Yaxşı xüsusiyyətlər. Yanlış davranışlar.
 • 3-cü sinif:
Azərbaycan dili: Söz birləşməsi. Ümumi və xüsusi isimlər. İsim. Ad bildirən söz. Söz. Anlayış. Samit və saitlər. Ahəng qanunu. Əlamət bildirən sözlər.
Riyaziyyat: Ədədlər. Üçrəqəmli ədədlər. Yuvarlaqlaşdırma. Toplama. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. Çıxma. Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: Have got/ has got. Yes/ No questions. Cardinal numbers (till 100). Ordinal numbers (1st -31st).
Həyat bilgisi: Canlılar və cansızlar aləmi. Canlıların qidalanması. Canlılar və həyat. Torpaq. Bitkilərin yayılması. Bitkilərin qruplaşdırılması. Heyvanların qruplaşdırılması.
 • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Sait. Samit. Məcazi və həqiqi məna. Qoşa samitli sözlərin tələffüzü və yazılışı. Qoşa saitli sözlər. Ahəng qanunu. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı.
Riyaziyyat: Yuvarlaqlaşdırma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması, çıxılması. Vurma və bölmə. Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması, bölünməsi.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Plural nouns and singular nouns. Have / has. This/ these. Yes/No questions. Do/don’t commands.
Həyat bilgisi: Orqanlarımız. Bitkilərin həyatımızda rolu. Heyvanların həyatımızda rolu. İnsan və mikroorqanizmlər. İnsana təsir edən amillər. Sağlamlığımızın qaydasına qalaq. Mühit amillərinin canlılara təsiri. Ətraf mühitin qorunması.
 • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr.
Riyaziyyat: Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi. Adi kəsrlər. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Qarışıq ədədlərin toplanması, çıxılması. Dairəvi diaqram. Hissəsinə görə ədədin tapılması.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. There is, there are. Have got /has got. Present Simple. Tense form. Adverbs of freguency. Prepositions. Vocabulary.
Tarix: Azərbaycan ən qədim insan məskənidir. Qobustan. Manna dövləti. Tomiris. Atropatena. Albaniya. Azərbaycanda ən qədim dinlər.
 • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: İsmin quruluşca növləri. İsmin mənsubiyyətə görə dəyişməsiş İsmin halları.
Riyaziyyat: Kəsrin əsas xassəsi. Kəslərin vurulması, bölünməsi. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı. Nisbət. Tənasüb. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Müsbət və mənfi ədədlər. Əks ədədlər. Tam ədədlər.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: There is, there are. Have got /has got. Present Simple. Tense form Adverbs of freguency. Prepositions. Vocabulary. Singular. Plural nouns Pronoun.
Tarix: Paleolit. Mezolit. Neolit. Eneolit. Dövlət qurumları. Qədim Misir. İl hesabı.
 • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Feil. Feilin qrammatik məna növləri. Feilin quruluşca növləri. Feilin şəkilləri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Ehtimal. Modul bərabərsizlik. İkiqat bərabərsizlik. Rasional kəarlər üzərində əməllər. Saf və qarışıq dövrü onluq kəsrlərin üzərində əməllər. İki paralel düz xəttin 3-cü düz xətt ilə kəsişməsi. Çoxluq. Ədəd oxu.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Noun. Pronoun. Adjective. Adverb. Article. Tense (Present simple, past simple, present continuous). Prepositions. Phrasal verbs.
Tarix: Ağ hun, Qərbi hun. Avar xaqanlığı. İran və Qafqaz. Ərəb xilafəti. Frank. Cavanşir. Xürrəmilər hərəkatı. Babək. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.
 • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Mürəkkəb adlar. Söz birləşmələri. İsmi birləşmə. Feili birləşmə. Tabesizlik əlaqəsi.
Riyaziyyat: Kvadrat kök. Həqiqi ədədlər. y=x2 və y=√𝑥 funksiyaları. Tam üstlü qüvvət. Pifaqor teoremi. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu. Dördbucaqlılar. Paraleloqram. Üçbucağın orta xətti. Trapesiya. Rasional ifadələrin sadələşdirilməsi.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Noun. Pronoun. Adjective. Adverb. Article. Tense (Present simple, past simple, present continuous, present perfect). Prepositions. Phrasal verbs.
Tarix: Nadir. Qacarlar. Çin. Yaponiya. Səfəvilər. I Pyotrun yürüşü.

Rus bölməsi

 • 2 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Обозначение звуков и букв на письме. Мягкий и твёрдые согласные звуки. Слова, обозначающие предмет, действие предмета, признак предмета.
Математика: Решение задач и примеров. Двузначные числа, разряд десятков и единиц.
Логика: Догадки. Последовательность. Задачи особой сложности.
Английский язык: Have got/ has got. Article a/ an. Numbers (1 -10). Yes/ No questions.
Окружающий мир: Семья и коллектив. Живая и неживая природа. Сезонные изменения природы.
 • 3 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Безударные гласные в корне слова. Однокоренные слова и форма слова. Количество букв и звуков. Удвоенные согласные.
Математика: Решение задач и уравнений. Разрядные единицы трёхзначных чисел. Округление.
Логика: Нахождение неизвестного числа. Догадки. Закономерность. Соответствие.
Английский язык:  Have got/ has got. Yes/ No questions. Cardinal numbers (till 100). Ordinal numbers (1st -31st).
Окружающий мир: Положительные и отрицательные качества. Знаменательные дни и символы Азербайджана. Права и обязанности детей. Религия и Вера.
 • 4 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Части речи. Слова с двумя проверяемыми безударными гласными в корне. Однокоренные слова. Склонение существительных.
Математика: Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Периметр. Сравнения. Часть числа.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка.
Английский язык: Plural nouns and singular nouns. Have / has. This/ these. Yes/No questions. Do/don’t commands.
Окружающий мир: Права школьников. Положительные и отрицательные качества. Знаменательные дни Азербайджана. Религия. Первый  ....... Азербайджана.
 • 5 класс:
Русский язык: Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Морфема – наименьшая значимая часть слово. Окончание и основа слова. Корень слова. Обобщающее повторениe.
Математика: Уравнения. Умножение и его свойства. Умножение и деление. Порядок действий. Обыкновенные дроби. Неправильные дроби, смешанные числа. Сравнение дробей. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение смешанных чисел. Вычитание дробей Вычитание диаграммы.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка. Пароль. Судоку.
Английский язык: Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. There is, there are. Have got /has got. Present Simple. Tense form. Adverbs of freguency. Prepositions. Vocabulary.
История: Древнее государство Манна. Древнее государство Атропатена. Древнее государство Албания. Первобытно-общинный строй в Азербайджане.
 • 6 класс:
Русский язык: Повторение изученного в 5 классе. Язык и слово. Фонетика и графика. Орфография. Диалектные слова. Новые слова (Неологизмы). Фразеологизмы.
Математика: Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Основное свойство дроби. Обратно пропорциональные величины. Масштаб. Числовая ось.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка. Пароль. Судоку.
Английский язык: There is, there are. Have got /has got. Present Simple. Tense form Adverbs of freguency. Prepositions. Vocabulary. Singular. Plural nouns Pronoun.
История: Древнекаменный век. Нижний палеолит. Средний палеолит. Верхний палеолит. Родовая община и матриархат.
 • 7 класс:
Русский язык: Причастие как особая форма глагола. Склонение причастий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия прошедшего времени.
Математика: Представление в виде диаграммы. Запись и чтение рациональных чисел. Обращение периодической десятичной дроби в обыкновенную. Перпендикуляр и наклонная.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка. Пароль. Судоку.
Английский язык: Noun. Pronoun. Adjective. Adverb. Article. Tense (Present simple, past simple, present continuous). Prepositions. Phrasal verbs.
История: Государство Сасанидов. Албания и Атропатена в составе Сасанидов. Гунское государство. Хазарское государство Гёктюрк.
 • 8 класс:
Русский язык: Обобщающее повторение. Словосочетание. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Способы синтаксической связи слов в словосочетании. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и по интонации.
Математика: Свойства арифметического квадратного корня. Степень с целыми показателем. Применение теоремы Пифагора. Решение квадратных уравнений методом разложения на множители. Параллелограмм. Трапеция. Средняя линия трапеции.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка. Пароль. Судоку.
Английский язык: Noun. Pronoun. Adjective. Adverb. Article. Tense (Present simple, past simple, present continuous, present perfect). Prepositions. Phrasal verbs.
История: История Азербайджана. Сефевиды в 16 веке. Сефевидо - османские войны. Стамбульский договор. Реформы Шаха Аббаса. Всеобщая история. Индия. Государство Моголов.

İmtahan mükafatları:
700 bal: Smart watch + Təltifnamə
685-690 bal: Beats solo + Təltifnamə
650+ bal: Ödənişsiz BİLET + Təltifnamə
600+ bal: Nömrə 1 Fincan + Təltifnamə
500+ bal: Təltifnamə
Maksimal bal: 700
Bilet: 8₼ (25 və 26 noyabr tarixində bilet 10₼ olacaq)
İmtahan saatı: 10 və 12:00
İmtahan üçün biletləri sizə yaxın olan filialımızdan və ya onlayn (https://exams.nomre1.edu.az/) ala bilərsiniz.
@nomre1_merkez 0705940105
@nomre1_ehmedli 0773760305
@nomre1_neftciler 0505200807
@nomre1_yasamal 0554320501
@nomre1sumqayit 0707520604
@nomre1_bileceri 0704488434
@nomre1_nerimanov 0775940104
@nomre1_xirdalan 0775940107
@nomre1_genclik 050 224 51 91