19 noyabr "Təkmilləşmə SINAQ" 2 imtahan mövzuları.
Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/

Azərbaycan bölməsi

  • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: İsmin hallanması. Sifətin dərəcələri. Zərf. İşarə əvəzlikləri. İsmi və feili birləşmələr. Cümlə üzvləri. Cümlənin əsası. Feili xəbər və ismi xəbər. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri. Üç nöqtə. O, bu əvəzliklərindən sonra vergül. Defis işarəsi.
Riyaziyyat: Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Riyazi qanunauyğunluq. İkirəqəmli ədədə vurma. Üçrəqəmli ədədə vurma.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: Present Simple tense form+. Yes/No question. Plural nouns and singular nouns. Listening. Reading. New words.
  • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Vurğu. Sözün səs tərkibinə görə təhlili (Fonetik təhlil). Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiq və məcazi mənası. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.
Riyaziyyat: Ədədin bölənləri. Kəsrlər və bölmə əməli. Bərabər kəsrlər. Düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər. Kəsrlərin müqayisəsi. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması. Qarışıq ədədlərin çıxılması. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması. Dairəvi diaqram.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: Present Simple tense + adverbs of suquence. Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. Listening. Reading. New words.
  • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiq və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər Arxaizmlər (Köhnəlmiş sözlər). Etimologiya. Sözlərin mənşəyinə görə növləri. Sözün tərkibi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Şəkilçilərin yazılışı. Bitişdirici samitlər. Söz yaradıcılığının əsas üsulları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər. Sözün başlanğıc forması. İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. İsmin quruluşca növləri.
Riyaziyyat: Əvvəlki mövzuların təkrarı. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: Present Simple tense + adverbs of suquence. Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. Quantifiers (Some, any, many, much, a lot of). Can and Would you like questions. Listening. Reading. New words.
  • 7-8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiq və məcazi mənası. Frazeoloji birləşmələr. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər Arxaizmlər (Köhnəlmiş sözlər). Etimologiya. Sözlərin mənşəyinə görə növləri. Sözün tərkibi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Şəkilçilərin yazılışı. Bitişdirici samitlər. Söz yaradıcılığının əsas üsulları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər. Sözün başlanğıc forması İsim. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. İsmin quruluşca növləri.
Riyaziyyat: Əvvəlki mövzuların təkrarı. Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər. Bərabərsizliklər.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: Present Simple tense + adverbs of suquence. Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. Quantifiers (Some, any, many, much, a lot of). Can and Would you like questions. Present Continous tense form. Prepositions. Adjective and Adverb (positive, comparative and superlative). Listening. Reading. New words.

Rus bölməsi

  • 4 класс:
Русский язык: Предложение. Текст. Значимые части слова. Гласные и согласные  в корне слова. Приставки и предлоги.  Разделительные ь и ъ.  Части речи.   Однородные члены предложения. Склонение имён существительных. Безударные падежные окончания имён существительных. Множественное число имён существительных.
Математика: Решение задач. Части дроби. Нахождение части числа.  Нахождение числа по его части. Измерение длины. Измерение массы. Измерение объема. Углы. Четырёхугольники.  Треугольники. Окружность. круг.  Периметр многоульника. Реальные размеры и их отображение на ресунке. Геометрические фигуры и их ресунок в развернутом виде.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: Present Simple tense form+. Yes/No question. Plural nouns and singular nouns. Listening. Reading. New words.
  • 5 класс:
Русский язык: Слово и его лексическое значение. Прямое и пересное заначение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Морфема – наименьшая значимая часть слово. Окончание и основа слова. Корен слова. Обобщающее повторениe.
Математика: Уравнения. Умножение и его свойства. Деление натуральных чисел.  Умножение и деление.  Решение уравнений. Порядок действий. Делители числа. Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Неправильные дроби, смешанные числа.  Сравнение дробей. Нахождение части числа и числа по его части. Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение смешанных чисел. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание смешанных чисел. Круговые диаграммы. Решение задач.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: Present Simple tense + adverbs of suquence. Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. Listening. Reading. New words.
  • 6 класс:
Русский язык: Морфема – наименьшая значимая часть слово. Окончание и основа слова. Корен слова. Приставка. Суффикс. Беглые  гласные.
Математика: Решение задач.  Десятичные дроби.  Десятичные дроби и разрядные единицы. Сравнение десятичных дробей.  Округление десятичных дробей.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: Present Simple tense + adverbs of suquence. Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. Quantifiers (Some, any, many, much, a lot of). Can and Would you like questions. Listening. Reading. New words.
  • 7, 8 класс:
Русский язык:  Морфема – наименьшая значимая часть слово. Окончание и основа слова. Корен слова. Приставка. Суффикс. Беглые  гласные. Орфография. Синтаксис и  пунктуация.
Математика: Решение задач.  Десятичные дроби.  Десятичные дроби и разрядные единицы. Сравнение десятичных дробей.  Округление десятичных дробей.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей.  Деление десятичных дробей на натуральные числа. Деление натурального числа на десятичную дробь. Деление десятичной дроби.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: Present Simple tense + adverbs of suquence. Wh questions with be and do/does. Countable and uncountable nouns. Quantifiers (Some, any, many, much, a lot of). Can and Would you like questions. Present Continous tense form. Prepositions. Adjective and Adverb (positive, comparative and superlative). Listening. Reading. New words.

Hər biletə 3 AZN endirim var... Bilet 5₼...
19 noyabr tarixində 4, 5, 6, 7 və 8-ci sinif Azərbaycan və Rus bölməsi şagirdləri üçün "Təkmilləşmə SINAQ" 2 imtahanı keçiriləcək.
Fənlər: Ana dili, riyaziyyat, məntiq, ingilis dili.
Maksimal bal: 700
Bilet: 5 AZN (18 və 19 noyabr tarixində bilet 8 AZN olacaq).
İmtahan saatı: 10:00
İmtahan mükafatları:
700 bal: 30 AZN + Təltifnamə + Kitab;
680, 685 bal: 20 AZN + Təltifnamə + Kitab;
650-680 bal arası: Nömrə 1 Fincan + Təltifnamə + Kitab;
600+ bal: Təltifnamə + Kitab;
350 balı keçən hər kəs: Təltifnamə.
İmtahan üçün biletləri sizə yaxın olan filialımızdan və ya onlayn (https://exams.nomre1.edu.az/) ala bilərsiniz.
@nomre1_merkez 0705940105
@nomre1_ehmedli 0773760305
@nomre1_neftciler 0505200807
@nomre1_yasamal 0554320501
@nomre1sumqayit 0707520604
@nomre1_bileceri 0704488434
@nomre1_nerimanov 0775940104
@nomre1_xirdalan 0775940107
@nomre1_genclik 050 224 51 91

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/