8, 9, 10 və 11-ci sinif "Abituriyent SINAQ 2" (Blok fənləri) imtahan mövzuları.

Azərbaycan bölməsi

 • 8, 9 və 10-cu sinif I BLOK
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin ilkin anlayışları. Üçbucaq.
Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi.
Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Hibridləşmə. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəslərin tipləri.
İnformatika: İnformatika və informasiya. İnformasiyanın xassələri. İnformasiyanın təqdimedilmə formaları. İnformasiya prosesləri. Mövqesiz say sistemləri. Mövqeli say sistemləri. İkilik say sistemi. Səkkizlik say sistemi. Onaltılıq say sistemi. Bir say sistemindən başqasına keçid. Kod və kodlaşdırma. İkilik kodlaşdırma. Mətn informasiyasının kodlaşdırılması. İnformasiyanın miqdarı. Kompüter qrafikasının tətbiq sahələri və növləri. Qrafik, səs və video informasiasının kodlaşdırılması. Modellər və onların təsnifatı. İnformasiya modelləri.Cədvəl informasiya modeli. Qraf informasiya modeli. Ağac informasiya modeli. Kompüter modelləşdirməsi.
 • 8, 9 və 10-cu sinif II BLOK
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Həndəsənin ilkin anlayışları. Üçbucaq.
Coğrafiya: Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya eliminin inkişafı. Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Yer kürəsinin kartoqrafik təsvirləri. Plan və Miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar. Yerin forma və ölçüləri. Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar. Xəritələr və onların təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Coğrafi informasiyaların təqdidolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr. Xəritə coğrafi informasiya vasitəsi. Kainat və Günəş sistemi. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafındakı illik hərəkəti və onun nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı. Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin fəal tektonik təbəqəsi. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji inkişafı. Süxurlar.
Tarix: Azərbaycan tarixi - İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtidai icma quruluşu, İlkin dövlət qurumları, Manna, Azərbaycan e.ə.VII-IV əsrlərdə, Albaniya və Atropatena. Azərbaycan Sasani Sasani imperiyasının tərkibində. Ümumi Tarix - Qədim Misir. Qədim Şumer. Qədim Hunlar və Çin, Hinistan. Qədim Türklər. Qədim Yunanıstan. Qədim Roma.
 • 8, 9 və 10-cu sinif III BLOK
Azərbaycan dili: Fonetka. Danışıq səslərinin növləri. Sait və samitlərin tələffüz qaydaları. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Sözün sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. Heca. Vurğu. Mətn üzərində iş. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etomologiya. Lüğətçilik. Üslubiyyət və nitq normaları. Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin növləri, variantları. Sözün tərkibinə görə təhlili. Üslubiyyət və nitq normaları.
Tarix: Azərbaycan tarixi - İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtidai icma quruluşu, İlkin dövlət qurumları, Manna, Azərbaycan e.ə.VII-IV əsrlərdə, Albaniya və Atropatena. Azərbaycan Sasani Sasani imperiyasının tərkibində. Ümumi Tarix - Qədim Misir. Qədim Şumer. Qədim Hunlar və Çin, Hinistan. Qədim Türklər. Qədim Yunanıstan. Qədim Roma.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr. Azərbaycan şeirində vəznlər. Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Yazılı ədəbiyyatda ədəbi növlər və janrlar. Ədəbiyyatda gülüş, bədii əsərin quruluşu, süjet və kompozisiya, ədəbi cərəyan və məktəblər. Bədii əsərin dili.
Coğrafiya: Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya eliminin inkişafı. Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Yer kürəsinin kartoqrafik təsvirləri. Plan və Miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar. Yerin forma və ölçüləri. Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar. Xəritələr və onların təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Coğrafi informasiyaların təqdidolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr. Xəritə coğrafi informasiya vasitəsi. Kainat və Günəş sistemi. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafındakı illik hərəkəti və onun nəticələri. İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı. Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin fəal tektonik təbəqəsi. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji inkişafı. Süxurlar.
 • 8, 9 və 10-cu sinif IV BLOK
Biologiya: Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök. Bitkilərin generativ orqanları. Canlılarda dayaq, hərəkət, qidalanma və tənəffüs. Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf.
Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi.
Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Hibridləşmə. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəslərin tipləri.
 • 11-ci sinif və Məzun I BLOK
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.
Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər. Birinci kosmik sürət.
Kimya: Saf maddələr və qarışiqlar. Kimyəvi element bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kutləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Avaqadro qanunu. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyisməsi. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları. Kimyəvi reaksiyaların surəti. Kimyəvi tarazliq. Tarazliq sabiti. Oksidlər. Əsaslar.
İnformatika: İnformatika və informasiya. İnformasiyanın xassələri. İnformasiyanın təqdimedilmə formaları. İnformasiya prosesləri. Mövqesiz say sistemləri. Mövqeli say sistemləri. İkilik say sistemi. Səkkizlik say sistemi. Onaltılıq say sistemi. Bir say sistemindən başqasına keçid. Kod və kodlaşdırma. İkilik kodlaşdırma. Mətn informasiyasının kodlaşdırılması. İnformasiyanın miqdarı. Kompüter qrafikasının tətbiq sahələri və növləri. Qrafik, səs və video informasiasının kodlaşdırılması. Modellər və onların təsnifatı. İnformasiya modelləri. Cədvəl informasiya modeli. Qraf informasiya modeli. Ağac informasiya modeli. Kompüter modelləşdirməsi.
 • 11-ci sinif və Məzun II BLOK
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Cəbri kəsrlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaq.
Coğrafiya: Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya eliminin inkişafı. Yer kürəsinin kartoqrafik təsvirləri. Plan və Miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük.Horizontallar. Yerin forma və ölçüləri. Xəritələr və onların təsnifatı. Coğrafi informasiyaların təqdidolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr. Xəritəcoğrafi informasiya vasitəsi. Kainat və Günəş sistemi. Günəş sistemi planetləri.. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerin fəal tektonik təbəqəsi. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurlar. Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar. Qırışıq vilayətləri və platformalar. Yer səthinin relyefi. Dağlar və onların yaranması. Dağlar və onların yaranması. Yer səthinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefe təsiri. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları. Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları. Atmosfer və iqlim.
Tarix: Azərbaycan tarixi - İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtidai icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları. Manna. İskit (İşquz) padşahlığı, Azərbaycan e.ə VII -e.ə IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Qədim Albaniya dövləti. Azərbaycan Sasani imperiyası tərkibində. Feodal münasibətləri. Cavanşir. İslam dini. Xürrəmilər hərəkatı - Babək. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi. (Şirvanşahlar, Sacilər, Dərbənd əmirliyi, Şəki əmirliyi, Tiflis əmirliyi). Ümumi Tarix - Qədim Misir, Qədim Şumer. Qədim Hun dövləti Qədim Yunanıstan. Qədim Roma. Türk dövlətləri: Xalqların böyük köçü, Ağ Hun, Götürk. Xəzər, Uyğur. Ərəb dövləti və onun parçalanması nəticəsində yaranmış türk dövlətləri. Qərbi Avropa erkən orta əsrlərdə (Frank dövləti və Bizans).
 • 11-ci sinif və Məzun III BLOK
Azərbaycan dili: Fonetika. Danışıq səslərinin növləri. Sait və samitlərin tələffüz qaydaları. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Sözün sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. Heca. Vurğu. Leksika. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etomologiya. Lüğətçilik. Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər. Sözün tərkibi: kök və şəkilçi. Sözün başlanğıc forması. Şəkilçilərin növləri, variantları. Sözün tərkibinə görə təhlili. Morfologiya. Nitq hissələri. İsim. Ümumi və xüsusi, konkret və mücərrəd isimlər, tək və cəm isimlər, ismin quruluşca növləri. Mətn üzərində iş.
Tarix: Azərbaycan tarixi - İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtidai icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları. Manna. İskit (İşquz) padşahlığı, Azərbaycan e.ə VII -e.ə IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Qədim Albaniya dövləti. Azərbaycan Sasani imperiyası tərkibində. Feodal münasibətləri. Cavanşir. İslam dini. Xürrəmilər hərəkatı - Babək. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi. (Şirvanşahlar, Sacilər, Dərbənd əmirliyi, Şəki əmirliyi, Tiflis əmirliyi). Ümumi Tarix - Qədim Misir, Qədim Şumer. Qədim Hun dövləti Qədim Yunanıstan. Qədim Roma. Türk dövlətləri: Xalqların böyük köçü, Ağ Hun, Götürk. Xəzər, Uyğur. Ərəb dövləti və onun parçalanması nəticəsində yaranmış türk dövlətləri. Qərbi Avropa erkən orta əsrlərdə (Frank dövləti və Bizans).
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Nəzm və nəsr, Şifahi xalq ədəbiyyatında ədəbi növlər və janrlar. Aşıq yaradıcılığı. Yazılı ədəbiyyatda ədəbi növlər və janrlar. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Bədii əsərin dili, ədəbiyyatda gülüş, bədii əsərin quruluşu, süjet və kompozisiya, bədii əsərin dili, bədii yaradıcılıq metodu. Şifahi xalq ədəbiyyatı (Çahargah əfsanəsi. Ağıllı uşağın nağılı. Xan sarayı). Qədim Dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Dədə Qorqud eposu. (Salur Qazanın evinin yağmalanması, Basatın Təpəgözü öldürdüyü boy, Qazan bəyin oğlu Uruzun dustaq olduğu boy). Nizami Gəncəvi (İskəndərnamə, Kərpickəsən kişinin dastanı, Yaralı bir uşağın dastanı, Sultan Səncər və qarı). Orta Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı, İmadəddin Nəsimi (Sığmazam), Şah İsmayıl Xətayi (Dəhnamə, Bahariyyə).
Coğrafiya: Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya eliminin inkişafı. Yer kürəsinin kartoqrafik təsvirləri. Plan və Miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük.Horizontallar. Yerin forma və ölçüləri. Xəritələr və onların təsnifatı. Coğrafi informasiyaların təqdidolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr. Xəritəcoğrafi informasiya vasitəsi. Kainat və Günəş sistemi. Günəş sistemi planetləri.. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerin fəal tektonik təbəqəsi. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Süxurlar. Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar. Qırışıq vilayətləri və platformalar. Yer səthinin relyefi. Dağlar və onların yaranması. Dağlar və onların yaranması. Yer səthinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefe təsiri. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları. Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları. Atmosfer və iqlim.
 • 11-ci sinif və Məzun IV BLOK
Biologiya: Сanlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyyələri. Sitologiya. Hüceyrənin biokimyası. Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı. Genetika. Seleksiya.
Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər. Birinci kosmik sürət.
Kimya: Saf maddələr və qarışiqlar. Kimyəvi element bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kutləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Avaqadro qanunu. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyisməsi. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları. Kimyəvi reaksiyaların surəti. Kimyəvi tarazliq. Tarazliq sabiti. Oksidlər. Əsaslar.

Rus bölməsi

 • 8, 9 и 10 класс I БЛОК
Математика: Натуральные числа. Множества. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Основные понятия геометрии. Треугольник.
Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Cила тяжести. Вес тела.
Химия: Чистые вицества слиси. Химический елемент, просты и сложные вицества. Физический и химические явления. Относительная атомная масса.Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. троение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрициательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, аомный и ионный радиусы. Количество вицества. Молярная масса. Закон Авогадро. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация.
 • 8, 9 и 10 класс II БЛОК
Математика: Натуральные числа. Множества. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Основные понятия геометрии. Треугольник.
История: История Азербайджана - Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Первые государственные образования Всеобщая история- Древние тюрки и Китай, Индия История Азербайджана- Азербайджан до н. э в 7-4 вв. до н. э. Древняя Атропатена Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Всеобщая история - Древний Египет, Древние шумеры. Древние тюрки и Китай, Индия. Древняя Греция. Древний Рим. Тюркские государства. Великое переселение народов, Гёктюрки, Хазары.
География: Развитие знаний о Земле. Развитие географической науки. Географические открытия. Развития науки география в Азербайджане. География в системе естественных наук. Методы исследования географической науки. Картографические изображения Земного шара. План и масштабы. Условные знаки. Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали. Форма и размеры Земли. Градусов сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и искажения. Топографические карты. Вселенная и Солнечная система. Вращение Земли и егогеографические следствия. Небесные тела. Планеты солнечной системы.Вращение Земли вокруг Солнцаи его следствия. Пояса освещенности.Вычесление угла падения солнечных лучей. Вращение Земли вокруг своей оси и его следствия. Местное и поясное время. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы.
 • 8, 9 и 10 класс III БЛОК
Русский язык: Фонетика. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Функции ь и ъ знаков.Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Лексикология.Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова.Профессионализмы. Диалектизмы. Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы. Типы речи. Морфемика.Чередование в корне гласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Неизменяемые приставки. Морфемный разбор слова.
История: История Азербайджана - Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Первые государственные образования Всеобщая история- Древние тюрки и Китай, Индия История Азербайджана- Азербайджан до н. э в 7-4 вв. до н. э. Древняя Атропатена Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Всеобщая история - Древний Египет, Древние шумеры. Древние тюрки и Китай, Индия. Древняя Греция. Древний Рим. Тюркские государства. Великое переселение народов, Гёктюрки, Хазары.
Литература: Теория литературы. Литературное произведение как единое целое (тема, идея, сюжет, композиция). Синквейн, диаграмма Венна, кластер. Жанры восточной литературы (дастан, баяты, гошма, касыда, газель, редиф, рубаи, диван). Литературное произведение как единое целое (тема, проблема и идея произведения). Сюжет икомпозиция произведения. Жанры восточной литературы (дастан, баяты, гошма, касыда, газель, редиф, рубаи, диван). Литературное произведение как единое целое (тема, проблема и идея произведения). Сюжет и композиция произведения. «Китаби Деде Коркут» (главы 1,4,12).
География: Развитие знаний о Земле. Развитие географической науки. Географические открытия. Развития науки география в Азербайджане. География в системе естественных наук. Методы исследования географической науки. Картографические изображения Земного шара. План и масштабы. Условные знаки. Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали. Форма и размеры Земли. Градусов сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и искажения. Топографические карты. Вселенная и Солнечная система. Вращение Земли и егогеографические следствия. Небесные тела. Планеты солнечной системы.Вращение Земли вокруг Солнцаи его следствия. Пояса освещенности.Вычесление угла падения солнечных лучей. Вращение Земли вокруг своей оси и его следствия. Местное и поясное время. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы.
 • 8, 9 и 10 класс IV БЛОК
Биология: Объекты исследования биологии. Строение клетки. Ткани, органы и системы органов. Вегетативные органы растений – стебель и лист. Вегетативные органы растений – корень. Генеративные органы растений. Движение, опора, питание и дыхание у живых организмов. Транспорт веществ, выделение, размножение и развитие у живых организмов.
Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. сила тяжести. Вес тела.
Химия: Чистые вицества слиси. Химический елемент, просты и сложные вицества. Физический и химические явления. Относительная атомная масса.Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. троение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрициательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, аомный и ионный радиусы. Количество вицества. Молярная масса. Закон Авогадро. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация.
 • 11 класс I БЛОК
Математика: Натуральные числа. Множества. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Рациональные дроби. Основные понятия геометрии. Треугольники.
Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. Космическая скорость.
Химия: Чистые вицества слиси. Химический елемент, просты и сложные вицества. Физический и химические явления. Относительная атомная масса.Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрициательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, аомный и ионный радиусы. Количество вицества. Молярная масса. Закон Авогадро. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация. Типы кристаллических решёток. Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования закон Гесса.
 • 11 класс II БЛОК
Математика: Натуральные числа. Множества. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители. Рациональные дроби. Основные понятия геометрии. Треугольники.
История: История Азербайджана - Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Первые государственные образования Всеобщая история- Древние тюрки и Китай, Индия История Азербайджана- Азербайджан до н. э в 7-4 вв. до н. э. Древняя Атропатена Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Движение Хуррамитов-Бабек. Возрождение азербайджанской государственности (Ширваншахи, Саджиды, Дербентское, Шекинское, Тифлисское эмиратство). Возрождение Азербайджанской государственности.(Салариды, Раввадиды, Шеддадиды). Всеобщая история - Древний Египет, Древние шумеры. Древние тюрки и Китай, Индия. Древняя Греция. Древний Рим. Тюркские государства. Великое переселение народов. Белые гунны, Гектюрки, Хазары, Уйгуры. Сельджуки и Османы(XVIII-XVвв.).
География: Развитие знаний о Земле. Развитие науки география. Географические открытия. Развитие науки география в Азербайджане. Геогафия в системе естейственных наук. Методы исследования географии. Картографическое представление Земли.План и Масштаб. Условные знаки. Определение горизонта. Компас и Азимут. Относительная и аблолбтная высота. Горизонтали. Форма и размеры Земли. Градусная сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и их определения. Методы внедрения географической информации. Топографические карты. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы. Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Геосинклинали и платформы. Этапы горообразования. Геологическое строение Азербайджана. Рельеф Земной поверхности. Формирование рельефа в результате эндогенных сил. Горы и их образование.Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф. Рельеф и полезные ископаемые материков. Эндогенные и экзогенные формы рельефа Азербайджанской Республики, полезные ископаемые.
 • 11 класс III БЛОК
Русский язык: Фонетика (Звуки речи и буквы. Гласные и согласные. Графика. Алфавит). Орфоэпия. Орфография (Правописание безударных гласных о и е. Оглушение и озвончение согласных). Буквы ъ и ь и их функции. Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Правописание гласных после шипящих ж, ш, ч, щ. Лексикология. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова. Синонимы. Антонимы. Состав слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. Морфология. Части речи. Имя существительное. Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые существительные. Род имен существительных. Работа над текстами. Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только: а) ед. числа; б) только мн. числа Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и особосклоняемые существительные. Несклоняемые существительные.
История: История Азербайджана - Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Первые государственные образования Всеобщая история- Древние тюрки и Китай, Индия История Азербайджана- Азербайджан до н. э в 7-4 вв. до н. э. Древняя Атропатена Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Движение Хуррамитов-Бабек. Возрождение азербайджанской государственности (Ширваншахи, Саджиды, Дербентское, Шекинское, Тифлисское эмиратство). Возрождение Азербайджанской государственности.(Салариды, Раввадиды, Шеддадиды). Всеобщая история - Древний Египет, Древние шумеры. Древние тюрки и Китай, Индия. Древняя Греция. Древний Рим. Тюркские государства. Великое переселение народов. Белые гунны, Гектюрки, Хазары, Уйгуры. Сельджуки и Османы(XVIII-XVвв.).
Литература: Теория литературы. Роды литературы (эпический, лирический, драматический). Литературные жанры (эпический, лирический, лиро-эпический, драматический). Жанры восточной литературы (дастан, баяты, гошма, касыда, газель, редиф, рубаи, диван).Литературное произведение как единое целое (тема, проблема и идея произведения). Сюжет и композиция произведения. Идейно-художественное значение литературы. Художественное своеобразие литературного произведения. Изобразительно-выразительные средства художественной речи. Виды комического.Понятие о художественном направлении (творческом методе) в литературе (классицизм, сентиментализм,романтизм, реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм). «Серебряный век» русской поэзии. Cтихосложение. (ямб, хорей) «Китаби Деде Коркут» . Низами Гянджеви. Поэмы «Хосров и Ширин», «Семь красавиц» (глава «Фитнэ») . Мухаммед Физули. Мухаммед Физули. Поэма «Лейли и Меджнун». В.Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» О.Бальзак. Повесть»Гобсек».
География: Развитие знаний о Земле. Развитие науки география. Географические открытия. Развитие науки география в Азербайджане. Геогафия в системе естейственных наук. Методы исследования географии. Картографическое представление Земли.План и Масштаб. Условные знаки. Определение горизонта. Компас и Азимут. Относительная и аблолбтная высота. Горизонтали. Форма и размеры Земли. Градусная сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и их определения. Методы внедрения географической информации. Топографические карты. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы. Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Геосинклинали и платформы. Этапы горообразования. Геологическое строение Азербайджана. Рельеф Земной поверхности. Формирование рельефа в результате эндогенных сил. Горы и их образование.Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф. Рельеф и полезные ископаемые материков. Эндогенные и экзогенные формы рельефа Азербайджанской Республики, полезные ископаемые.
 • 11 класс IV БЛОК
Биология: Основные жизненные свойства организмов и уровни организаций. Цитология. Биохимия клетки. Размножение и индивидуальное развитие организмов . Генетика. Селекция. Эволюционное учение.
Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. Космическая скорость.
Химия: Чистые вицества слиси. Химический елемент, просты и сложные вицества. Физический и химические явления. Относительная атомная масса.Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрициательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, аомный и ионный радиусы. Количество вицества. Молярная масса. Закон Авогадро. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация. Типы кристаллических решёток. Классификация химических реакций Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования закон Гесса.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/