28 oktyabr "Məktəbəqədər və 1-ci sinif SINAQ" 1 imtahan mövzuları

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif: Ədədlərin müqayisəsi. İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması. İkirəqəmli ədədlərin fərqi. Onluqların çıxılması. Təkrar toplama. Vurma. Bölmə. Təkrar çıxma. Toplama və çıxmanın əlaqəsi. Tək və cüt ədədlər. Xətt, bucaq. Çoxbucaqlı. Üz, til və təpə. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması (yeni onluğun yaranması). Üç toplananlı ifadələr. İkirəqəmli ədəddən birrəqəmli ədədin çıxılması (onluğun ayrılması). İkirəqəmli ədədlərin çıxılması (onluğun ayrılması). Toplama və çıxmanın əlaqəsi. Mötərizəli ifadələr. İkiaddımlı məsələlər. 2-yə və 3-ə vurma. Ümumi təkrar.
 • 3-cü sinif:  Vurma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni onluq və yüzlüyün yaranması). Üçrəqəmli ədədlərin çıxılması (yeni onluq və yüzlüyün yaranması). Toplamanın digər üsulları. Üçrəqəmli ədədlə ikirəqəmli ədədlərin toplanması. Çıxma (1000-ə qədər). Bölmə (2,3,4,5,6,7,8,9,10). Əməllər ardıcıllığı. Dəyişəni olan ifadələr. Tənlik. Həndəsi fiqurlar. Tənlik. Kəsişən və paralel düz xətlər. Müstəvi fiqurlar. Simmetriya və yerdəyişmə. Fəza fiqurları. Müstəvi və fəza fiqurlarının əlaqəsi. Vurmanın xassələri. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Üçrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Qalıqlı bölmə. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə bölünməsi. Ümumi təkrar.
 • 4-cü sinif:  Yuvarlaqlaşdırma. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması. Vurma əməlinin xassələri. İkirəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Məsələ həlli. Tam-hissə modeli qurmaqla …dəfə çoxdur, …dəfə azdır. Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə. Qismətə nə zaman 0 yazılır? Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər. Çoxrəqəmli yuvarlaq ədədləri vurma və bölmə. Hissələr, kəsrlər. Uzunluğun ölçülməsi. Tutumun ölçülməsi. Həndəsi fiqurlar. Tutum vahidləri. Tutumun kəsrlə ifadəsi. Bucaqlar. Bucaqların ölçülməsi. Dördbucaqlar. Üçbucaqlar. Çevrə, dairə. Düzbucaqlının perimetri. Sahə təsəvvürləri. Düzbucaqlının sahəsi. Düzbucaqlılara ayırmaqla fiqurun sahəsinin hesablanması. Fəza fiqurları, açılış şəkilləri. Konstruksiyalar və onların görünüşləri. Ümumi təkrar.
 • 5-ci sinif:  Mövqeli və mövqesiz say sistemləri. Natural ədədləri yuvarlaqlaşdırma. Dəyişənli ifadələr. Tənliklər. Vurma əməli və onun xassələri. Əməllər sırası. Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Ədədin bölənləri. Bərabər kəsrlər. Düzgün olmayan və qarışıq kəsrlər. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması, toplanması. Qarışıq ədədlərin çıxılması. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması. Kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlər. Nöqtə, düz xətt, parça. Bucaqlar. Dördbucaqlılar. Üçbucaqlar. Çevrə dairə. Tənlik həlli. Məsələ həlli. Ədədin bölənləri. Hissəyə görə ədədin tapılması. Ədədə görə hissənin tapılması. Onluq kəsrlər. Ümumi təkrar.
 • 6-cı sinif: Sadə və Mürəkkəb ədədlər. ƏBOB və ƏKOB-un toplanması. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması. Kəsr. Kəsrlərin vurulması və bölünməsi. Qarışıq kəsrlərin vurulması və bölünməsi. Qarşılıqlı tərs ədədlər. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasib kəmiyyətlər. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Riyazi ifadə. Tənlik. Bərabərsizlik. Ədədin hissəsi. Faiz. Miqyas. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Həndəsə üzrə keçirilən mövzular. Ümumi təkrar.
 • 7-ci sinif: Ədəd oxu. İki nöqtə arasındakı məsafə. Sonsuz dövrü onluq kəsr. Rasional ədədlərin müqayisəsi. Bərabərsizlik. Rasional ədədlər üzərində əməllər. Çoxluqlar. Üçbucaqlar. Üçbucağın tənböləni, medianı, hündürlüyü. Məlumatın toplanması. Hadisənin ehtimalı. Nisbət. Tənasüb. Faiz.  Paralellik. Perpendikulyarlıq. Birhədlilər. Çoxhədlilər. Tam üstlü qüvvət. Oxşar üçbucaqlar. Bərabəryanlı üçbucaq. Saf dövrü onluq kəsr. Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi, fərqi. İki nöqtə arası məsafə. Dövrü onluq kəsr. Ehtimal. Ümumi təkrar.
 • 8-ci sinif:  Kvadrat köklər. Həqiqi ədədlər. Hesabi kvadrat kökün xassələri tətbiqi. Tam üstlü qüvvət. Pifaqor teoremi. Kvadrat tənliklər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Qarışıq kəsrlər üzərində əməllər. Kəsrlərin müqayisəsi. Dördbucaqlılar. Paraleloqram. Üçbucağın orta xətti. Trapesiya. Paleloqram. Paleloqramın növləri, xassələri. Ümumiləşdirici tapşırıqlar. Rasional ifadələr. Ümumi təkrar.

Rus bölməsi

 • 2-й класс: Решение задач и уравнений. Сумма разрядных слагаемых. Нахожсдение неизвестного компонента. Задачи на прикидку. Числа в предалах 100. Навыки умножения и деления. Ситуация. Числовая семья. Осьсимметрии. Компоненты действия сложения и вычитания. Часы. Двухшаговые задачи. Пространственные фигуры. Связь умножения и деления. Разрядные единицы. Сложение и вычитание чисел. Решение задач. Распределение поровну. Сравнение чисел. Состав числа. Нахождение неизвестного компонента. Решение уравнения. Повторение предыдущих тем.
 • 3 класс: Решение задач и уравнений. Округление чисел. Деление с остаткам. Умножение трёхзначных чисел на одназначное. Периметр. Задачи на расcуждение. Ситуация. Знание компонентов. Углы. Единицы измерения. Нахождение неизвестного компонента. Числа в пределах 1000. Нахождение периметра. Многоунольники. Пространственные фигуры. Периметр и площадь. Умножен е двузначных чисел на однозначное. Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через сотню. Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Единицы измерения длины. Периметр. Повторение предыдущих тем.
 • 4 класс: Решение задач по схеме ‘часть-целое.’ Преоброзование выражений. Нахождения неизвестного компонента при неполнам частном. Задачи  на периметр и площадь. Единицы измерения. Ситуация. Решение задач. Периметр. Уравнения. Площадь. Задачи на площади и периметра. Единицы измерерия. Дроби. Умножение и деление трехзначных чисел. Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Часть от числа. Периметр и площадь. Задачи на сумму путём рассуждений. Повторение предыдущих тем.
 • 5 класс: Натуральные числа. Системы счисления. Множества. Выражения с переменной. Уравнение. Умножение и деление натуралных чисел. Порядок действий. Делители числа. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач. Десятичные дроби. Четырехугольники. Сокращение дробей. Нахождение части числа и числа по его части. Повторение предыдущих тем.
 • 6 класс: Натуральные числа. Сравнение дробей с разными знаменателями. Процент. Задачи на проценты. Уравнение. Противоположные числа. Целые числа. Математическое выражение. Решение задач с помошью уравнений. Сложение чисел с разными знаками. Множества. Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Обратно пропорциональные величины. Треугольники. Нахождение части числа и числа по его части. Повторение предыдущих тем.
 • 7 класс: Натуральные числа. Множества. Представление и чтение рациональных чисел. Действия пад рациональными числами. Бесканечная периодическая десяттычная дробь. Неравенство. Треугольники. Медианы треугольника. Степень с национальными показателем. Многочлен и его стандартный вид. Сложение многочленов. Вычитание многочленов. Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и разности двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Действительные числа. Повторение предыдущих тем.
 • 8 класс: Квадратные норми. Стерень с действительным показателем. Действительные числа. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение задач. Треугольники. Проценты. Задачи на проценты. Рациональные выражения. Системы уравнений. Решение квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Повторение предыдущих тем.