22 oktyabr "Nömrə 1 YARIŞI" imtahan mövzuları.

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif:
Azərbaycan dili: Qalın və incə saitlər. Sözlərin düzgün yazılışı: "ə", yoxsa "a"?. Ahəng qanunu. Cümlənin genişləndirilməsi. Cümlənin əsası. Hərəkət bildirən sözlərin təsdiq və inkarda işlənməsi. Oxuyub-anlama mətni.
Riyaziyyat: Üz, til və təpə. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması (yeni onluğun yaranması). Üç toplananlı ifadələr. İkirəqəmli ədəddən birrəqəmli ədədin çıxılması (onluğun ayrılması). İkirəqəmli ədədlərin çıxılması (onluğun ayrılması). Toplama və çıxmanın əlaqəsi. Mötərizəli ifadələr. İkiaddımlı məsələlər. 2-yə və 3-ə vurma.
Məntiq: Ardıcıllıq. Rəqəm-şəkil əlaqələri. Cədvəllər. Qruplaşdırma. Nöqtəli toplama və çıxma. Şəbəkələr. Anaqram. Analogiya. Məntiqi mühakimə.
İngilis dili: Family - This is my ... Numbers 1-10 - How old are you?. School supplies - I have ... Animals - What is it? Toys - Is it ...? Colours - What colour is it?  Parts of the room - Under, in, on. Hiking - Where's my ...?. Nature - What are they?
Həyat bilgisi: Yanlış davranışlar. Dinlər. Canlılar aləmi. Cansızlar. Canlılara lazım olanlar. Fəsillər. Suyun dövranı. Coğrafi obyektlər. Üfüq. Ətraf mühit.
 • 3-cü sinif:
Azərbaycan dili: Söz sonunda “k” samitlərinin düzgün yazılışı. Söz sonunda “q” samitlərinin düzgün yazılışı. “l” samiti ilə başlanan ­lar², ­lı⁴, ­lıq⁴ şəkilçilərinin düzgün yazılışı. Say. Sayın yazılış formaları. Köməkçi sözlər. Oxuyub-anlama mətni.
Riyaziyyat: Tənlik. Kəsişən və paralel düz xətlər. Müstəvi fiqurlar. Simmetriya və yerdəyişmə. Fəza fiqurları. Müstəvi və fəza fiqurlarının əlaqəsi. Vurmanın xassələri. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Üçrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Qalıqlı bölmə. İkirəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə bölünməsi.
Məntiq: Ardıcıllıq. Qruplaşdırma. Qrafiklər. Şifrələr. Anaqram. Analogiya. Məntiqi mühakimə. 
İngilis dili: Class instructions - Do / Don't commands. Parts of the body - This is / These are. Parts of the face - I (don’t ) have … / Do you have …? Professions - He / She. What do you want to be? Animals - Has / Doesn't have. Adjectives - Is it …? / Are they …? School subjects - I (don’t) like … / My favourite class.
Həyat bilgisi: Canlılar və həyat. Ətraf mühitin qorunması. Ailə və kollektiv. Ünsiyyət mədəniyyəti. Başqa mədəniyyətlərə münasibət. Müsbət və mənfi xüsusiyyətlərimiz. Dinləri tanıyaq. Dövlətimiz. Hüquqlarımız. Büdcəmiz. Duyğu orqanlarımız.
 • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Həqiqi və məcazi məna. Frazeoloji birləşmələr. Köməkçi nitq hissələri. Miqdar sayları ilə işlənən isimlər. Mübtəda ilə xəbərin uzlaşması. Mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşmanın pozulması. Toplu isimlər. Oxuyub-anlama mətni.
Riyaziyyat: Tutum vahidləri. Tutumun kəsrlə ifadəsi. Bucaqlar. Bucaqların ölçülməsi. Dördbucaqlar. Üçbucaqlar. Çevrə, dairə. Düzbucaqlının perimetri. Sahə təsəvvürləri. Düzbucaqlının sahəsi. Düzbucaqlılara ayırmaqla fiqurun sahəsinin hesablanması. Fəza fiqurları, açılış şəkilləri. Konstruksiyalar və onların görünüşləri.
Məntiq: Şifrəli əməllər. Cədvəllər. Qruplaşdırma. Qrafiklər. Şifrələr. Hərəkətlər. Anaqram. Analogiya. Məntiqi mühakimə.
İngilis dili: Welcome to school - There is / There are. Is there / Are there. Singular and plural form of Irregular nouns. At the summer house - Simple Present Tense 3rd person singular. Yes/No questions. My pen-friend - Simple Present Tense. WH questions. The United Kingdom. My favourite food - Like + verb + ing. The Green boy's food. Cookies, cookies, cookies. My hobby. Computer games. My favourite TV programme. Happy New Year.
Həyat bilgisi: Dövlət orqanları. Dövlət büdcəsi. Vergi. Ədəb qaydaları. İslam dininin yaranması. Azərbaycanda din. Mövhumatçılıq. Onurğa sütunu. İnsanın daxili orqanları. Orqanizmi necə qorumalı? İlk tibbi yardım.
 • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Orfoepiya. Sözlərin tələffüzü. Ahəng qanunu. Eyniköklü sözlər. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. K-y əvəzlənməsi. Kök və şəkilçi. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Tənlik həlli. Məsələ həlli. Ədədin bölənləri. Hissəyə görə ədədin tapılması. Ədədə görə hissənin tapılması. Onluq kəsrlər. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Məntiq: Ardıcıllıq. Rəqəm-şəkil əlaqələri. Tərəzilər. Anaqram. Şəbəkələr. Kublar. Analogiya. Məntiqi mühakimə.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. The forms of to be. Present continous. Present continous in negative and interrogative sentences. Countable/uncountable nouns. Present simple. Present continous. Many, much, a little/a few, some, any. Reading. Listening.
Tarix: Albaniya. Azərbaycan ərazisində mövcud olmuş ən qədim dinlər. Xürrəmilər hərəkatı. İbtidasi icma cəmiyyəti. Manna dövləti. İntibah mədəniyəti. A.Bakıxanov. Azərbaycanın parçalanması. M.Kazımbəy. H.Zərdabi. Böyük Azərbaycan xeyriyyəçisi. Keçirilən mövzuların təkrarı.
 • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: Əvəzlik, mənaca növləri. İsmin halları. Qeyri-müəyyən miqdar sayı. Numerativ sözlər. Say. Sifət. Düzəltmə sifətlər. Feilin şəkilləri. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Kəsr. Ədədin hissəsi. Faiz. Faizə aid məsələlər. Tənasüb. Miqyas. Tənlik. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Məntiq: Ardıcıllıq. Rəqəm-şəkil əlaqələri. Tərəzilər. Anaqram. Şəbəkələr. Kublar. Analogiya. Məntiqi mühakimə.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Suffixes. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Antonyms. Noun suffix. Healthy, unhealthy food. Quantifiers. Countable/uncountable nouns. Reading. Listening.
Tarix: İbtidai icma quruluşu. Manna dövləti. Midiya dövləti. Keçirilən mövzuların təkrarı.
 • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sifət. Feil. Morfoloji təhlil. İsə, imiş, idi hissəcikləri. Feilin qrammatik məna növləri. Feilin təsriflənməyən formaları. Qoşma. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Birhədli. Tam üstlü qüvvət. Oxşar üçbucaqlar. Bərabəryanlı üçbucaq. Saf dövrü onluq kəsr. Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi, fərqi. İki nöqtə arası məsafə. Dövrü onluq kəsr. Ehtimal. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Məntiq: Ardıcıllıq. Rəqəm-şəkil əlaqələri. Tərəzilər. Anaqram. Şəbəkələr. Kublar. Analogiya. Məntiqi mühakimə.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Past continous. Phrasel verbs. Zero conditional. First conditional. Reading. Listening.
Tarix: Xudafərin körpüsünün birləşdirdiyi 2 Azərbaycan dövləti. Sacilər. Salarilər. Slavyanların yürüşləri. Atabəylər dövləti. Teymurilər dövləti. Osmanlı dövləti. Monqolların yürüşləri. Keçirilən mövzuların təkrarı.
 • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Xəbər. Mübtəda. İsmi birləşmələr. Mürəkkəb adlar. Söz birləşmələri. Zərflərin məna növləri. Mürəkkəb adlar. Cümlə üzvləri. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Dördbucaqlılar. Paraleloqram. Üçbucağın orta xətti. Trapesiya. Ümumiləşdirici tapşırıqlar. Rasional ifadələr. Rasional ifadələrin sadələşdirilməsi. Rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi. Rasional ifadələrin toplanması və çıxılması. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Məntiq: Ardıcıllıq. Rəqəm-şəkil əlaqələri. Tərəzilər. Anaqram. Şəbəkələr. Kublar. Analogiya. Məntiqi mühakimə.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Regular verbs. Passive voice. Simple tenses. Present perfect. it,it's,its. Present perfect. Modal verbs. Passive voice. Countable/uncountable nouns. Conjunctions. Reading. Listening.
Tarix: Səfəvilər dövləti. Azərbaycan torpaqlarının azad olması. Nadir şah imperiyası. Xanlıqlar. Osmanlı. Keçirilən mövzuların təkrarı.

Rus bölməsi

 • 2 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Типы текста. Предложение. Предлоги. Удвоенные согласные. Проверочные и проверяемые слова с безударными гласными и парными согласными. Количество букв и звуков в словах. Разделительный ь и ъ знак. Алфавит. Повторение предыдущих тем.
Математика: Сложение и вычитание чисел. Решение задач. Распределение поровну. Сравнение чисел. Состав числа. Нахождение неизвестного компонента. Решение уравнения. Повторение предыдущих тем.
Логика: Расшифровка. Кодирование. Нахождение числа по рисунку. Последовательность.
Английский язык: Family - This is my ... Numbers 1-10 - How old are you?. School supplies - I have ... Animals - What is it? Toys - Is it ...? Colours - What colour is it?  Parts of the room - Under, in, on. Hiking - Where's my ...?. Nature - What are they?
Окружающий мир: Режим дня. Религия. "Красная книга". Транспорт. Повторение предыдущих тем.
 • 3 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Виды предложений. Виды текстов. Части речи. Однокоренные слова. Синонимы и антонимы. Части слова. Повторение предыдущих тем.
Математика: Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через сотню. Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Единицы измерения длины. Периметр. Повторение предыдущих тем.
Логика: Расшифровка. Кодирование. Анаграмма. Нахождение числа по рисунку. Последовательность.
Английский язык: Class instructions - Do / Don't commands. Parts of the body - This is / These are. Parts of the face - I (don’t ) have … / Do you have …? Professions - He / She. What do you want to be? Animals - Has / Doesn't have. Adjectives - Is it …? / Are they …? School subjects - I (don’t) like … / My favourite class.
Окружающий мир: Правила вежливости. Документы по правам защиты детей. Знаменательные события Республики. Знание дорожных знаков. Повторение предыдущих тем.
 • 4 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Виды предложений. Виды текстов. Части речи. Однокоренные слова. Синонимы и антонимы. Определение падежных окончаний. Повторение предыдущих тем.
Математика: Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Часть от числа. Периметр и площадь. Задачи на сумму путём рассуждений. Повторение предыдущих тем.
Логика: Расшифровка. Кодирование. Анаграмма. Нахождение числа по рисунку. Последовательность.
Английский язык: Welcome to school - There is / There are. Is there / Are there. Singular and plural form of Irregular nouns. At the summer house - Simple Present Tense 3rd person singular. Yes/No questions. My pen-friend - Simple Present Tense. WH questions. The United Kingdom. My favourite food - Like + verb + ing. The Green boy's food. Cookies, cookies, cookies. My hobby. Computer games. My favourite TV programme. Happy New Year.
Окружающий мир: Правила вежливости. Знаменательные события Республики. Конституция. Гражданство. Религия. Повторение предыдущих тем.
 • 5 класс:
Русский язык: Антонимы. Синонимы. Фонетика. Существительное. Глагол. Чередующиеся гласные в корне слов. Способы образования новых слов. Морфемика. Функция ь и ъ знака. Лексика. чередование гласных в корне. Повторение предыдущих тем.
Математика: Натуральные числа. Системы счисления. Множества. Выражения с переменной. Уравнение. Умножение и деление натуралных чисел. Порядок действий. Делители числа. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач. Десятичные дроби. Четырехугольники. Сокращение дробей. Нахождение части числа и числа по его части. Повторение предыдущих тем.
Логика: Таблицы. Группировка. Весы. Графики. Сети. Пароли. Анаграмма. Аналогия. Логическое суждение. Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. The forms of to be. Present continous. Present continous in negative and interrogative sentences. Countable/uncountable nouns. Present simple. Present continous. Many, much, a little/a few, some, any. Reading. Listening.
История: 
 • 6 класс:
Русский язык: Морфемика. Склонение существительных. Чередование согласных в корне слова. Приставки -пре-, -при-. Фразеологизмы. Синтаксис. Фразеологизмы. Лексика. Повторение предыдущих тем.
Математика: Натуральные числа. Сравнение дробей с разными знаменателями. Процент. Задачи на проценты. Уравнение. Противоположные числа. Целые числа. Математическое выражение. Решение задач с помошью уравнений. Сложение чисел с разными знаками. Множества. Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Обратно пропорциональные величины. Треугольники. Нахождение части числа и числа по его части. Повторение предыдущих тем.
Логика: Таблицы. Группировка. Весы. Графики. Сети. Пароли. Анаграмма. Аналогия. Логическое суждение. Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Suffixes. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Antonyms. Noun suffix. Healthy, unhealthy food. Quantifiers. Countable/uncountable nouns. Reading. Listening.
История: 
 • 7 класс:
Русский язык: Двойная роль гласных Е, Ё, Ю, Я. Антонимы. Причастия. Деепричастия. Простая форма сравнительной степени. Орфография. Морфемика. Лексика. Наречие. Cинтаксис. чередование гласных в корне. Повторение предыдущих тем.
Математика: Натуральные числа. Множества. Представление и чтение рациональных чисел. Действия пад рациональными числами. Бесканечная периодическая десяттычная дробь. Неравенство. Треугольники. Медианы треугольника. Степень с национальными показателем. Многочлен и его стандартный вид. Сложение многочленов. Вычитание многочленов. Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и разности двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Действительные числа. Повторение предыдущих тем.
Логика: Таблицы. Группировка. Весы. Графики. Сети. Пароли. Анаграмма. Аналогия. Логическое суждение. Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Past continous. Phrasel verbs. Zero conditional. First conditional. Reading. Listening.
История: 
 • 8 класс:
Русский язык: Словосочетание. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения. Лексика. Cинтаксис. Функция ь и ъ знака. Повторение предыдущих тем.
Математика: Квадратные норми. Стерень с действительным показателем. Действительные числа. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение задач. Треугольники. Проценты. Задачи на проценты. Рациональные выражения. Системы уравнений. Решение квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Повторение предыдущих тем.
Логика: Таблицы. Группировка. Весы. Графики. Сети. Пароли. Анаграмма. Аналогия. Логическое суждение. Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Regular verbs. Passive voice. Simple tenses. Present perfect. it,it's,its. Present perfect. Modal verbs. Passive voice. Countable/uncountable nouns. Conjunctions. Reading. Listening.
История: 

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/