22 oktyabr "Nömrə 1 YARIŞI" imtahan mövzuları.

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sait və samitlər. Sözlərin düzgün yazılışı. Cümlə. Canlı və cansız varlıqlar. Hərəkət bildirən sözlər.
Riyaziyyat: Ədədlərin müqayisəsi. Sıralama. Məsələ həlli. Toplama. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması. Onluqların toplanması. İkirəqəmli ədələrin toplanması.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Unit 1. Cümlə tərcümələri. Rənglər haqqında. Rəqəmlər.
Həyat bilgisi: Ailə. Kollektiv. Gün təyini. Nəqliyyat vasitələri.
 • 3-cü sinif:
Azərbaycan dili: Sözlərin düzgün yazılışı. Samit və saitlər. Ahəng qanunu. Ad bildirən sözlər.
Riyaziyyat: Üçrəqəmli ədədlər. Ədədin yazılış formaları. Ədədlərin müqayisəsi və sıralama. Yuvarlqlaşdırma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni onluğun yaranması). Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni yüzlüyün yaranması).
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Body parts. Colours. Numeral.
Həyat bilgisi: Canlılar və cansızlar aləmi. Canlıların qidalanması. Canlılar və həyat. Torpaq.
 • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Heca. Sait. Samit. Məcazi və həqiqi məna. Qoşa samitli sözlərin tələffüzü və yazılışı. Qoşa saitli sözlər. Ahəng qanunu. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı.
Riyaziyyat: Çoxrəqəmli ədədlərin toplama və çıxılması. Yuvarlaqlaşdırma. Cədvəl qurmaqla məsələ həlli.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Definite. Article. It, its, it’s pronouns. Guestion words. Preposition of places. Numeral. Cardinal/ordinal.
Həyat bilgisi: Orqanlarımız. Bitkilərin həyatımızda rolu. Heyvanların həyatımızda rolu. İnsan və mikroorqanizmlər.
 • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Saitlər, samitlər. K-y əvəzlənməsi. Q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. BDEC qaydası.
Riyaziyyat: Yuvarlaq ədədlə vurma. Hasili təxminetmə. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Qisməti təxminetmə. Vurma, bölmə əməlləri. Tənliklər. Əməllər sırası. Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Özünüqiymətləndirmə. Ədədin bölənləri. Adi kəsrlər və bölmə əməli. Bərabər kəsrlər. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər. Qarışıq ədədlər.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: The forms of to be in affirmative and negative sentences. Preposition. Plural nouns. Present simple.
Tarix: Azərbaycan tarixi fənni necə öyrənilir. Azərbaycanın ən qədim insan məskəni. Qarabağ,qayalar üzərində tarix. Azərbaycanın ən qədim dövləti.
 • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: Düzəltmə isimlər. Qeyri müəyyən yiyəlik hal, qeyri müəyyən yiyəlik hal. Sonu a-ə ilə bitən sözlərə yönlük hal şəkilçisi artırdıqda sözün tələffüzü. Sonu m-n dan2 çıxışlıq hal şəkilçisi artırılanda sözlərin tələffüzü.
Riyaziyyat: Sadə və mürəkkəb ədədlər. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılması. Ən böyük ortaq bölən, ən kiçik ortaq bölünən. Kəsrin əsas xassəsi. Kəsrlərin ixtisarı, kəsrlərin eyni(ortaq) məxrəcə gətirilməsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması. Qarışıq ədələrin toplanması və çıxılması.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Past simple. İn affirmative. Negative an internegative sentences. Plural nouns. Conjuctions (and but or so).
Tarix: İbtidai icma quruluşunun yaranması və inkişafı. Qədim Misir dövləti. Azərbaycan qədim ölkədir. Mezolit orta daş dövrü. Azərbaycan ərazisində Alt paleolit dövrü. Azərbaycan orta və üst paleolit dövründə.
 • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Feil. Feilin quruluşca növləri. Düzəltmə feillər. Felin qrammatik məna növləri.
Riyaziyyat: Rasional ədədlərin yazılışı və oxunuşu. Ədəd oxu, iki nöqtə arasındakı məsafə. Sonsuz dövri onluq kəsr. Dövri onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi. Rasional ədədlərin müqayisəsi. Bərabərsizlik. Rasional ədədlər üzərində əməllər. Çoxluqlar. Bucağın tənböləninin qurulması. Üçbucağın tənbölənləri. Üçbucağın medianları.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Past simple. Adjective. Quantifiers. Singular/plural nouns. Conjunction.
Tarix: Feodal münasibətlərin inkişafı. Ərəb işğalına qarşı mübarizə. Cavanşir. Xalqların böyük köçü. Göytürk xaqanlğı və onun varisləri.
 • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr. Mürəkkəb adlar.
Riyaziyyat: Kvadrat köklər, hesabi kvadrat. Həqiqi ədədlər, ədədlərin təsnifatı. Ədəd oxu, təqribi kvadrat kök. Hesabi kvadrat kökün xassələri. Hasilin, nisbətin, qüvvətin kvadrat kökü. Vurğunun kök işarəsi altına salınması. Kvadrat kök daxil olan ifadələrin çevrilmələri. Məxrəcin irrosionallıqdan azad edilməsi. Tam üstlü qüvvət, tam üstlü qüvvənin xassələri, mənfi tam üstlü qüvvət. Ədədin standart şəkli. Pifaqor teoremi.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər.
İngilis dili: Perfect tense form. Preposition. Noun. Quantifiers. Vocabulary (unit 1).
Tarix: Azərbaycan ərazilərinin osmanlılar tərəfindən işğalı. Şah I Abbasın islahatları. Cəlaliər hərəkatı. Şah I Abbasın hərbi uğurları. Azərbaycan Səfəvi imperiyası yeni dövrün astanasında. Nadir şah əfşar imperiyası.

Rus bölməsi

 • 2 класс:
Русский язык: Речь. Мягкие и твёрдые согласные. Перенос слова. Определение границы предложений. Правописание буквосочетаний. Двойная роль гласных.
Математика: Сложение и вычитание. Решения уравнений и задач. Нахождение неизвестного компонента.
Логика: Последовательность. Ребусы. Недостоющий элемент. Заканомерность. Догадки.
Английский язык: Unit 1. Sentence translations. About colors. Numbers.
Окружающий мир: Компоненты жизни. Знаменательный дни. Здаровый образ жизни. Религия. Родина.
 • 3 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Словосочетание. Транскрипция слов. Перенос слов. Определение частей речи. Предложение по цели высказывания.
Математика: Разрядные единицы чисел. Нахождение неизвестного компонента. Округление. Периметр. Пространственные фигуры.
Логика: Последовательность. Ребусы. Недостоющий элемент. Заканомерность. Догадки.
Английский язык: Body parts. Colours. Numeral.
Окружающий мир: Знаки дорожного движение. Традиции. Знаменитые дни. Чрезвычайное ситуации. Религия. Родина.
 • 4 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Словосочетание. Части речи. Предложение по интонации и по цели высказывания. Непроизносимые согласные. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.
Математика: Решение уравнений и задач. Часть от числа и число по части. Нахождение неизвестного компонента. Четырёхугольники. Округление.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Definite. Article. It, its, it’s pronouns. Guestion words. Preposition of places. Numeral. Cardinal/ordinal.
Окружающий мир: Конституция- «Красная книга» Права детей. Родина. Здоровый образ жизни.
 • 5 класс:
Русский язык: Язык и речь. Текст. План текста. Типы речи. Звуки речи. Главные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Дврйная роль буквы Е,Ё,Ю,Я. Обобщающее повторение.
Математика: Натуральные числа и действия над ними. Десятичные дроби. Обыкновенные дроби. Геометрические фигуры. Проценты, правила зависимости.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка.
Английский язык: The forms of to be in affirmative and negative sentences. Preposition. Plural nouns. Present simple.
История: Самое древнее место поселения людей в Азербайджане Гарабаг. История, начертанная на скалах. Как появились орудия труда. Самое древнее государчтво в Азербайджане. Женщина-правительница Томирис.
 • 6 класс:
Русский язык: Синонимы,антонимы,омонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямые и переностное значение слова. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Исконно русские и заимствованные слова.
Математика: Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьший общее кратное. Основные свойство дроби.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка.
Английский язык: Past simple. İn affirmative. Negative an internegative sentences. Plural nouns. Conjuctions (and but or so).
История: Азербайджан - древняя страна. Период нижнего палеолита на территории Азербайджана. Азербайджан в период среднего каменного века. Мезолит - период среднего каменного века. Неолитическая революция. Период энеолита.
 • 7 класс:
Русский язык: Причастия как особая форма глагола. Склонение причатий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени.
Математика: Сбор информации. Представление информации. Представление в виде диаграммы. Презентация в виде диаграммы. Решение задач.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка.
Английский язык: Past simple. Adjective. Quantifiers. Singular/plural nouns. Conjunction.
История: Развитие феодальных отношений. Борьба против арабского ига. Джаваншир Систнма правления земельная и налоговая политика в период Халифата. Движение Хуррамитов. Бабек. Влияние ислама на национальное и культурное развитие.
 • 8 класс:
Русский язык: Словосочетание. Способы синтаксической связи слов в словосочетании. Предложение. Строение и грамматическое значение предложения. Порядок слов в преложении. Логическое ударение.
Математика: Квадратные крни. Действительные числа. Теорема Пифагора. Квадратные уранения. Четырехугольники. Рациональные выражения.
Логика: Последовательность. Закономерность. Связь между явлениями. Ребус. Догадка.
Английский язык: Perfect tense form. Preposition. Noun. Quantifiers. Vocabulary (unit 1).
История: Оккупация азербайджанских земель османами. Реформы шаха Аббаса 1. Движение джалалидов. Военные успехи шаха Аббаса 1. Социалиально-экономическая и общественная жизнь вов второй половине ХVI-ХVII. Международные торговые связи Азербайджана.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/