29 oktyabr "Asan SINAQ" 1 imtahan mövzuları

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sözlərin o və a ilə yazılışı. Heca. Nitq etiketləri. Sözlərin yazılışı. Sözlərin tələffüzü. Əksmənalı sözlər. Əşyanın hərəkəti, adı, əlaməti. Kar və cingiltili samitlər.
Riyaziyyat: Toplama və çıxma Onluğa tamamlama. Ədədin iki qatı. Tək və cüt ədədlər. Ədədlərin müqayisəsi. Saat. Vurma. Məsələ həlli.
İngilis dili: To be. Numeral. There is/ there are. Possessive Pronoun. Article. Demonstrative Pronoun. Have/ has got.
 • 3-cü sinif:
Azərbaycan dili: Heca. Sözün tələffüzü. Sait və samitlər. Sözün sətirdən - sətrə keçirilməsi. Kök və şəkilçi. Mürəkkəb sözlər. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Ahəng qanunu. Sözlərdə səs düşümü. Eyniköklü sözlər.
Riyaziyyat: Bölmə. Pul vahidləri. Vurma. Məsələ həlli. Bərabərliyin həlli. Düz xətt. Parça. Şüa. Kadrat. Tənlik. Ədəd oxu. Yuvarlaqlaşdırma.
İngilis dili: Present simple. There is/ there are. Numeral. Have/has. Personal. To be. Countable/uncountable nouns.
 • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Vurğu. İsim. Köməkçi nitq hissələri. Frazeoloji birləşmə. Sözün leksik mənası. Kök və şəkilçi. Mürəkkəb sözlər. N samitinin m kimi tələffüz olunması. Əksmənalı sözlər. Sözün məcazi mənası. Say.
Riyaziyyat: Ədədin hissəsi. Kəsr. Ədədi orta. İfadə həlli. Bölmə. Qalıqlı bölmə. Hissə. Natural ədədlər. Məsələ. Tənlik. Tənlik qurma ilə məsələ həlli. Kütlə vahidləri. Əməllərin yerinə yetirilməsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması.
İngilis dili: There is / There are. Is there / Are there. Yes/No questions. Present simple. To be. Possessive Pronoun.
 • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Orfoepiya. Sözlərin tələffüzü. Ahəng qanunu. Eyniköklü sözlər. Sadə, düzəltmə, mürəkkəb sözlər. K-y əvəzlənməsi. Kök və şəkilçi. Frazeoloji birləşmələr. Omonim. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Tənlik həlli. Məsələ həlli. Ədədin bölənləri. Hissəyə görə ədədin tapılması. Ədədə görə hissənin tapılması. Onluq kəsrlər. Keçirilən mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. The forms of to be. Present continous. Present continous in negative and interrogative sentences.
 • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili:  Əvəzlik, mənaca növləri. İsmin halları. Qeyri-müəyyən miqdar sayı. Numerativ sözlər. Say. Sifət. Düzəltmə sifətlər. Feilin şəkilləri. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Kəsr. Ədədin hissəsi. Faiz. Faizə aid məsələlər. Tənasüb. Miqyas. Tənlik. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Keçirilən mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Suffixes. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Antonyms. Noun suffix. Healthy/unhealthy food. Quantifiers. Countable/uncountable nouns.
 • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sifət. Feil. Morfoloji təhlil. İsə, imiş, idi hissəcikləri. Feilin qrammatik məna növləri. Feilin təsriflənməyən formaları. Qoşma. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Birhədli. Tam üstlü qüvvət. Oxşar üçbucaqlar. Bərabəryanlı üçbucaq. Saf dövrü onluq kəsr. Çoxluqların birləşməsi, kəsişməsi, fərqi. İki nöqtə arası məsafə. Dövrü onluq kəsr. Ehtimal. Keçirilən mövzuların təkrarı.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Past continous. Phrasel verbs. Zero conditional. First conditional.
 • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Xəbər. Mübtəda. İsmi birləşmələr. Mürəkkəb adlar. Söz birləşmələri. Zərflərin məna növləri. Mürəkkəb adlar. Cümlə üzvləri. Keçirilən mövzuların təkrarı.
Riyaziyyat: Dördbucaqlılar. Paraleloqram. Üçbucağın orta xətti. Trapesiya. Ümumiləşdirici tapşırıqlar. Rasional ifadələr. Rasional ifadələrin sadələşdirilməsi. Rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksəldilməsi. Rasional ifadələrin toplanması və çıxılması. Keçirilən mövzuların təkrarı.
İngilis dili:  Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Regular verbs. Passive voice. Simple tenses. Present perfect. it,it's,its.

Rus bölməsi

 • 2 класс:
Русский язык: Предложение. Предлоги. Удвоенные согласные. Проверочные и проверяемые слова с безударными гласными и парными согласными. Количество букв и звуков в словах. Разделительный ь и ъ знак. Алфавит. Повторение предыдущих тем.
Математика: Сложение и вычитание чисел. Решение задач. Распределение поровну. Сравнение чисел. Состав числа. Нахождение неизвестного компонента. Решение уравнения. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: To be. Numeral. There is/ there are. Possessive Pronoun. Article. Demonstrative Pronoun. Have/ has got.
 • 3 класс:
Русский язык: Виды предложений. Части речи. Члены предложения. Однокоренные слова. Синонимы и антонимы. Орфографические ошибки. Повторение предыдущих тем.
Математика: Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через сотню. Решение задач и уравнений. Деление с остатком. Единицы измерения длины. Периметр. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: Present simple. There is/ there are. Numeral. Have/has. Personal. To be. Countable/uncountable nouns.
 • 4 класс:
Русский язык: Виды предложений. Части речи. Однокоренные слова. Синонимы и антонимы. Словосочетание. Определение падежных окончаний. Однородные члены предложения. Несклоняемые существительные. Повторение предыдущих тем.
Математика: Решение задач по схеме "целая-часть". Уравнения. Деление с остатком. Часть от числа. Периметр и площадь. Задачи на сумму путём рассуждений. Нахождение неизвестного компонента при неполном частном. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: There is / There are. Is there / Are there. Yes/No questions. Present simple. To be. Possessive Pronoun.
 • 5 класс:
Русский язык: Антонимы. Синонимы. Фонетика. Существительное. Глагол. Чередующиеся гласные в корне слов. Способы образования новых слов. Морфемика. Функция ь и ъ знака. Лексика. чередование гласных в корне. Повторение предыдущих тем.
Математика: Натуральные числа. Системы счисления. Множества. Выражения с переменной. Уравнение. Умножение и деление натуралных чисел. Порядок действий. Делители числа. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Решение задач. Десятичные дроби. Четырехугольники. Сокращение дробей. Нахождение части числа и числа по его части. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. The forms of to be. Present continous. Present continous in negative and interrogative sentences.
 • 6 класс:
Русский язык: Морфемика. Склонение существительных. Чередование согласных в корне слова. Приставки -пре-, -при-. Фразеологизмы. Синтаксис. Фразеологизмы. Лексика. Повторение предыдущих тем.
Математика: Натуральные числа. Сравнение дробей с разными знаменателями. Процент. Задачи на проценты. Уравнение. Противоположные числа. Целые числа. Математическое выражение. Решение задач с помошью уравнений. Сложение чисел с разными знаками. Множества. Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Обратно пропорциональные величины. Треугольники. Нахождение части числа и числа по его части. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Suffixes. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Antonyms. Noun suffix. Healthy/unhealthy food. Quantifiers. Countable/uncountable nouns.
 • 7 класс:
Русский язык: Двойная роль гласных Е, Ё, Ю, Я. Антонимы. Причастия. Деепричастия. Простая форма сравнительной степени. Орфография. Морфемика. Лексика. Наречие. Cинтаксис. чередование гласных в корне. Повторение предыдущих тем.
Математика: Натуральные числа. Множества. Представление и чтение рациональных чисел. Действия пад рациональными числами. Бесканечная периодическая десяттычная дробь. Неравенство. Треугольники. Медианы треугольника. Степень с национальными показателем. Многочлен и его стандартный вид. Сложение многочленов. Вычитание многочленов. Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы и разности двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Действительные числа. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Past continous. Phrasel verbs. Zero conditional. First conditional.
 • 8 класс:
Русский язык: Словосочетание. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения. Лексика. Cинтаксис. Функция ь и ъ знака. Повторение предыдущих тем.
Математика: Квадратные норми. Стерень с действительным показателем. Действительные числа. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Решение задач. Треугольники. Проценты. Задачи на проценты. Рациональные выражения. Системы уравнений. Решение квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Повторение предыдущих тем.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Preposition. Numeral. Cardinal/ordinal. Interrogative sentences. In affirmative and negative sentences. WH questions. The forms of to be. Present simple. Past simple. The forms of to be. Conjuctions (and but or so). Modal verbs. Adjective and infinitive. Regular verbs. Passive voice. Simple tenses. Present perfect. it,it's,its.