29 oktyabr "Asan SINAQ" 1 imtahan mövzuları.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/

Azərbaycan bölməsi

 • 2-ci sinif:
Azərbaycan dili: Sait və samitlər. Sözlərin düzgün yazılışı. Cümlə. Canlı və cansız varlıqlar. Hərəkət bildirən sözlər.
Riyaziyyat: Ədədlərin müqayisəsi. Sıralama. Məsələ həlli. Toplama. İkirəqəmli ədədlə birrəqəmli ədədin toplanması. Onluqların toplanması. İkirəqəmli ədələrin toplanması.
İngilis dili: Unit 1. Cümlə tərcümələri. Rənglər haqqında. Rəqəmlər.
 • 3-cü sinif:
Azərbaycan dili: Sözlərin düzgün yazılışı. Samit və saitlər. Ahəng qanunu. Ad bildirən sözlər.
Riyaziyyat: Üçrəqəmli ədədlər. Ədədin yazılış formaları. Ədədlərin müqayisəsi və sıralama. Yuvarlqlaşdırma. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması. Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni onluğun yaranması). Üçrəqəmli ədədlərin toplanması (yeni yüzlüyün yaranması).
İngilis dili: Body parts. Colours. Numeral.
 • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Heca. Sait. Samit. Məcazi və həqiqi məna. Qoşa samitli sözlərin tələffüzü və yazılışı. Qoşa saitli sözlər. Ahəng qanunu. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı.
Riyaziyyat: Çoxrəqəmli ədədlərin toplama və çıxılması. Yuvarlaqlaşdırma. Cədvəl qurmaqla məsələ həlli.
İngilis dili: Noun, plural/singular noun. Definite. Article. It, its, it’s pronouns. Guestion words. Preposition of places. Numeral. Cardinal/ordinal.
 • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Saitlər, samitlər. K-y əvəzlənməsi. Q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. BDEC qaydası.
Riyaziyyat: Rum rəqəmləri. Natural ədədlərin müqayisəsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Tam-hissə modeli ilə məsələ həlli. Yuvarlaqlaşdırma. Vuruqların qruplaşdırılması. Tənlik. Ədəd oxu. İfadənin qiymətinin tapılması.
İngilis dili: The forms of to be in affirmative and negative sentences. Preposition. Plural nouns. Present simple.
 • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: Düzəltmə isimlər. Qeyri müəyyən yiyəlik hal, qeyri müəyyən yiyəlik hal. Sonu a-ə ilə bitən sözlərə yönlük hal şəkilçisi artırdıqda sözün tələffüzü. Sonu m-n dan2 çıxışlıq hal şəkilçisi artırılanda sözlərin tələffüzü.
Riyaziyyat: Kəsrin ixtisarı. Qarışıq kəsrlərin vurulması. ƏKOB, ƏBOB. Ədədi sadə vuruqlara ayrılması. Kəsrlərin toplanması. Ədəd ilə kəsrin toplanması. Ədəd ilə kəsrin vurulması. Bərabər kəsrlər. Sadə və mürəkkəb ədədlər. Tənlik.
İngilis dili: Past simple. İn affirmative. Negative an internegative sentences. Plural nouns. Conjuctions (and but or so).
 • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Feil. Feilin quruluşca növləri. Düzəltmə feillər. Felin qrammatik məna növləri.
Riyaziyyat: Sonlu və sonsuz kəsrlər. Rasional ədədlər üzərində əməllər. Rasional ədədlər. Ədəd oxunda 2 nöqtə arasındakı məsafə. Rasional ədədlərin müqayisəsi. Modullu bərabərsizlik. Dövrü onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi. Ədəd oxu. Ehtimal. Ehtimalların cəmi. Dövri kəsrlərin növləri. İkiqat bərabərsizlik. Selsinin Faranheytə çevrilməsi.
İngilis dili: Past simple. Adjective. Quantifiers. Singular/plural nouns. Conjunction.
 • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feli birləşmələr. Mürəkkəb adlar.
Riyaziyyat: Pifaqor teoremi. İrrasional ədədlər. Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi. Vuruğun kökdən çıxarılması. Ədədin standart şəkli. Üçbucaqda tərəf-bucaq münasibəti. Həqiqi ədədlər. Modul.
İngilis dili: Perfect tense form. Preposition. Noun. Quantifiers. Vocabulary (unit 1).

Rus bölməsi

 • 2 класс:
Русский язык: Речь. Мягкие и твёрдые согласные. Перенос слова. Определение границы предложений. Правописание буквосочетаний. Двойная роль гласных.
Математика: Сложение и вычитание. Решения уравнений и задач. Нахождение неизвестного компонента.
Английский язык: Unit 1. Sentence translations. About colors. Numbers.
 • 3 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Словосочетание. Транскрипция слов. Перенос слов. Определение частей речи. Предложение по цели высказывания.
Математика: Разрядные единицы чисел. Нахождение неизвестного компонента. Округление. Периметр. Пространственные фигуры.
Английский язык: Body parts. Colours. Numeral.
 • 4 класс:
Русский язык: Работа с текстом. Словосочетание. Части речи. Предложение по интонации и по цели высказывания. Непроизносимые согласные. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.
Математика: Решение уравнений и задач. Часть от числа и число по части. Нахождение неизвестного компонента. Четырёхугольники. Округление.
Английский язык: Noun, plural/singular noun. Definite. Article. It, its, it’s pronouns. Guestion words. Preposition of places. Numeral. Cardinal/ordinal.
 • 5 класс:
Русский язык: Язык и речь. Текст. План текста. Типы речи. Звуки речи. Главные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Дврйная роль буквы Е,Ё,Ю,Я. Обобщающее повторение.
Математика: Натуральные числа и действия над ними. Десятичные дроби. Обыкновенные дроби. Геометрические фигуры. Проценты, правила зависимости.
Английский язык: The forms of to be in affirmative and negative sentences. Preposition. Plural nouns. Present simple.
 • 6 класс:
Русский язык: Синонимы,антонимы,омонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямые и переностное значение слова. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Исконно русские и заимствованные слова.
Математика: Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьший общее кратное. Основные свойство дроби.
Английский язык: Past simple. İn affirmative. Negative an internegative sentences. Plural nouns. Conjuctions (and but or so).
 • 7 класс:
Русский язык: Причастия как особая форма глагола. Склонение причатий. Причастный оборот. Действительные и страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени.
Математика: Сбор информации. Представление информации. Представление в виде диаграммы. Презентация в виде диаграммы. Решение задач.
Английский язык: Past simple. Adjective. Quantifiers. Singular/plural nouns. Conjunction.
 • 8 класс:

Русский язык: Словосочетание. Способы синтаксической связи слов в словосочетании. Предложение. Строение и грамматическое значение предложения. Порядок слов в преложении. Логическое ударение.
Математика: Квадратные крни. Действительные числа. Теорема Пифагора. Квадратные уранения. Четырехугольники. Рациональные выражения.
Английский язык: Perfect tense form. Preposition. Noun. Quantifiers. Vocabulary (unit 1).

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/