15 oktyabr Təkmilləşmə SINAQ 1 imtahan mövzuları.

Azərbaycan bölməsi

  • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Kök və şəkilçi. Leksik və qrammatik şəkilçilər. Sözün başlanğıc forması. Bir cür yazılan şəkilçilər. Sözönü şəkilçilər. Söz yaradıcılığı. Düzəltmə sözlər. Eyniköklər sözlər. Antonim. Etimologiya. Terminlər. Mürəkkəb sözlər. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər.
Riyaziyyat: Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Özünüqiymətləndirmə. Ədədin bölənləri. Adi kəsr və bölmə əməli. Bərabər kəsrlər. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədələr. Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə və əksinə çevrilməsi. Kəsrlərin müqayisəsi. Ədədin hissəsinin tapılması. Hissəsinə görə ədədin tapılması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin toplanması. Qarışıq ədədlərin toplanması. Məxrəcləri bərabər olan kəsrlərin çıxılması. Qarışıq ədədlərin çıxılması. Tam ədəddən kəsr ədədin çıxılması. Qarışıq ədədləri toplama və çıxma. Dairəvi dioqram. Onluq kəsrlər. Mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin müqayisəsi.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər. Tək və cüt ədədlərin tapılması.
İngilis dili: Listening. New words. Demonstrative nouns Translation Numeral & Time Uncountable Nouns. Many, much, a lot of. Some, any. Isn’t much/aren’t many.
  • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. İsmin halları. Əlamət və keyfiyyət bildirən sifələr. Sifətin dərəcələri. Antonim. Etimologiya. Terminlər. Arxaizmlər. Feilin məsdər forması. Təsdiq və inkar fellər. Feilin zamana görə dəyişməsi. Feilin şəxsə görə dəyişməsi. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.
Riyaziyyat: Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Onluq kəsrlərin toplanması-çıxılması. Cəmi və fərqi təxminetmə. Toplama əməlinin xassələrinin tətbiqi. Onluq kəsrlərin vurulması və vurulması. Onluq kəsrin natural ədədə vurulması. Hasilin mərtəbələrinə sıfırın yazılması. Ədədin hissəsi. (onluq kəsrlə) Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi. Onluq kəsri 10-a, 100-ə, 1000-ə və s. bölmə. Bölünənin sonuna sıfır əlavə etmə. Natural ədədi onluq kəsrə bölmə. Onluq kəsrin onluq kəsrə bölünməsi. Hissəsinə görə ədədin tapılması. (onluq kəsrlə).
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər. Tək və cüt ədədlərin tapılması.
İngilis dili: Listening. New words. Past simple. Adjective. Article.
  • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Nitq hissələri. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Feil. Zərf.
Riyaziyyat: natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər. Nisbət. Tənasüb. Düz mütənasiblik kəmiyyətlər. Mütənasiblik əmsalı. Ədədin verilmiş ədədlərər düz mütənasib hissələrə bölünməsi. Tərs mütənasib kəmiyyətlər. Ədədin verilmiş ədədlərə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi. Miqyas. Faiz.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər. Tək və cüt ədədlərin tapılması.
İngilis dili: Listening. Past simple. Regular/ irregular verbs. Degrees of adjective. Modal verbs (should, shouldn’t). Future simple. Noun suffixes. Ordinal numerals. Reflexive pronoun.
  • 8-ci sinif:
Azərbaycan dili: Ahəng qanunu. Ahəng qanununa tabe olmayan sözlər. Ahəng qanununa uyğun olaraq sözə şəkilçilərin artırılması. Söz kökündə saitin düşməsi. Əvəzlik. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Ədat. Modal sözlər. Feilin qrammatik məna növləri. Məlum növ, məchul növ, qayıdış növ, şəxssiz növ, qarşılıq birgəlik növ, icbar növ. Feilin təsriflənməyən formaları, məsdər, feili sifət, feili bağlama. İdi, imiş, isə hissəcikləri.
Riyaziyyat: Ədədin modulu (mütləq qiymət). Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanmsaı. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması. Tam ədədlərin vurulması. Tam ədədlərin bölünməsi. Əməllər sırası. İki sonlu çoxluğun fərqi. Riyazi ifadə. Əmsal. Mötərizələrin açılması. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. Oxşar toplananların islahı. Tənlik. Tənlik qurmaqla məsələ həlli. Bərabərsizlik.
Məntiq: Şifrələr. Anaqram. Ədədi ardıcıllıq. Fiqurlar məntiqi. Qaydanı pozan şəklin tapılması. Məchul rəqəmlər. Tək və cüt ədədlərin tapılması.
İngilis dili: Listening. Have/has. General questions. Alternative questions. Tag questions. New words.

Rus bölməsi

  • 5 класс:
Русский язык: Работа с текстом В.Тарасова «Лучше делать для других». Проверяемые и непроверяемые гласные в корнях слов. Проверяемые и непроверяемые согласные в корнях слов.Правописание приставок.Приставки на З- И С-.Работа с текстом по Ю.Яковлеву «Рыцарь Вася» ( I часть). Чередование букв О и А в корнях слов.
Математика: Нахождение числа по части. Обобщающие задания. Сложение и вычитание дробей. Сложение смешанных чисел. Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.Вычитание смешанных чисел.Вычитание дроби из целого числа. Решение задач. Схема «часть-целое».
Логика: Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Listening. New words. Demonstrative nouns Translation Numeral & Time Uncountable Nouns. Many, much, a lot of. Some, any. Isn’t much/aren’t many.
  • 6 класс:
Русский язык: Буквы Е и И в корнях с чередованием. Буквы О и А в корне раст – ращ –рос-. Работа с текстом по Ю.Яковлеву «Рыцарь Вася» (II часть). Буквы И,У,А после шипящих. Разделительные Ь и Ъ. Буквы О и Ё после шипящих в корнях слов. Буквы И и Ы после Ц. Обобщающее повторение.
Математика: Части, круговая диаграмма. Обобщающие задания. Самооценивание. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей.Округление десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённая сумма. Приближённая разность. Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Применение свойства сложения.
Логика: Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Listening. New words. Past simple. Adjective. Article.
  • 7 класс:
Русский язык: Фонетика. Словосочетание. Простое и сложное предложение.Общеупотребительные и необщеупотребите.Исконно русские и заимствованные слова.Фразеологизми Буквы А и О в корне -гарПриставки пре - и при -.Имя существительное.
Математика: Простые и составные числа. Разложение составного числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему (одинаковому) знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями .Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение дробей. Умножение смешанных чисел. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его части. Действия над обыкновенными и десятичными дробями. Проверьте себя. Отношение. Пропорция. Прямо пропорциональные величины. Коэффициент пропорциональности. Деление числа на части прямо пропорциональные заданным числам.Обратно пропорциональные величины. Деление числа на части обратно пропорциональные заданным числам. Масштаб. Процент. Нахождение числа по его проценту. Выражение отношения двух чисел в виде процента. Выражение изменения величин в процентах. Задачи на проценты.Проверьте себя. Положительные и отрицательные числа. Числовая ось.
Логика: Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Listening. Past simple. Regular/ irregular verbs. Degrees of adjective. Modal verbs (should, shouldn’t). Future simple. Noun suffixes. Ordinal numerals. Reflexive pronoun.
  • 8 класс:
Русский язык: Причастие.Действительные и страдательные причастия. Причастие. Грамматические признаки. Склонение причастий. Причастный оборот.Деепричастие как особая форма глагола. Наречие.
Математика: Представление информации. Представление в виде диаграммы. Презентация в виде диаграммы. Решение задач. Знаете ли вы, что означает Фаренгейт? Прогнозирование Запись и чтение рациональных чисел. Периодические десятичные дроби. Обращение периодической десятичной дроби в обыкновенную. Изображение рациональных чисел на числовой оси Сравнение рациональных чисел. Перпендикуляр и наклонная. Серединный перпендикуляр к отрезку. Центральная симметрия. Углы, полученные при пересечении двух прямых третьей. Одночлен и произведение одночленов. Отношение одночленов. Возведение произведения и отношения одночленов в степень. Многочлен и его стандартный вид. Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Построение треугольника по трём сторонам. Стороны и углы треугольника. Свойство внешнего угла треугольника. Отношения между сторонами и углами треугольника. Возведение двучлена в квадрат. Разложение трехчлена на множители с помощью. формулы квадрата двучлена. Разность квадратов двух выражений. Возведение двучлена в куб.
Логика: Рассуждение. Весы. Кодирование. Нахождение неизвестного.
Английский язык: Listening. Have/has. General questions. Alternative questions. Tag questions. New words.


Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/