15 oktyabr "Təkmilləşmə SINAQ" 1 imtahan mövzuları.

Azərbaycan bölməsi

  • 4-cü sinif:
Azərbaycan dili: Y, yoxsa yy. N, yoxsa m. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Sözlərdə bəzi saitlərin yazılışı. Qoşasaitli sözlər. İsmin hallanması.
Riyaziyyat: Çoxrəqəmli ədədlər. Müqayisə və sıralama. Yuvarlaqlaşdırma. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması. Çoxrəqəmli ədədlərin çıxılması. Məsələ və misallar. Toplama və çıxmanın digər üsulları. Dördrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Çoxrəqəmli ədədin birrəqəmli ədədə vurulması. Məsələ və misallar. Ədədi ifadələr. Dəyişəni olan ifadələr.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: The verb “To be” (present form). There is/ There are. Have got/ has got. Present Simple tense form.
  • 5-ci sinif:
Azərbaycan dili: Fonetika. Saitlərin növləri. Samitlərin növləri. Ahəng qanunu. Saitlərin uzun tələffüzü. "O" saitinin "a" kimi tələffüz olunması. Söz sonunda cingiltili samitlərin tələffüzü. Sözlərin sonunda k-y əvəzlənməsi. "Q" samitinin yazılışı və deyilişi. Qoşa samitlə bitən təkhecalı sözlər. Qoşasamitli sözlərin tələffüzü.
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Dəyişənli ifadələr. Toplama və çıxma əməlləri. Vurma əməli və onun xassələri. Yuvarlaq ədədlərə vurma. Hasilin təxminetmə. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Yuvarlaq ədədləri bölmə. Qisməti təxminetmə. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər. Əməllər sırası. Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: The verb “To be” (present form). There is/ There are. Have got/ has got. Present Simple tense form. Adverbs of frequency.
  • 6-cı sinif:
Azərbaycan dili: Fonetika. Saitlər. Saitlərin bölgüsü. Saitlərin uzun tələffüzü. Qoşasaitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Samitlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sonu müxtəlifcinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı və tələffüzü. Ahəng qanunu. Əlifba. Heca. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Vurğu. Vurğunun təyin olunması ilə bağlı məsələlər. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər. Sözün səs tərkibinə görə təhlili.
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Məsələ həlli. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz Çoxluqlar Natural ədədlər. Natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Dəyişənli ifadələr. Toplama və çıxma əməlləri. Vurma əməli və onun xassələri. Yuvarlaq ədədlərə vurma. Hasilin təxminetmə. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Yuvarlaq ədədləri bölmə. Qisməti təxminetmə. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər. Əməllər sırası. Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: There verb “To be” (present and past form). There is/ There are. Present Simple tense form. Have/ has/ had.
  • 7-ci sinif:
Azərbaycan dili: Fonetika. Saitlər. Saitlərin bölgüsü. Saitlərin uzun tələffüzü. Qoşasaitli sözlərin yazılışı və deyilişi. Samitlər. Qoşasamitli sözlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sonu müxtəlifcinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı. Sözlərin sonunda cingiltili samitlərin yazılışı və tələffüzü. Sonu q və k ilə bitən çoxhecalı sözlərin yazılışı və tələffüzü. Ahəng qanunu. Əlifba. Heca. Sözün sətirdən sətrə keçirilməsi. Vurğu. Vurğunun təyin olunması ilə bağlı məsələlər. Vurğu qəbul etməyən şəkilçilər. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər. Sözün səs tərkibinə görə təhlili.
Riyaziyyat: Natural ədədlər. Natural ədədlərin müqayisəsi. Natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması. Natural ədədlərin toplanması və çıxılması. Dəyişənli ifadələr. Toplama və çıxma əməlləri. Vurma əməli və onun xassələri. Yuvarlaq ədədlərə vurma. Hasilin təxminetmə. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli. Yuvarlaq ədədləri bölmə. Qisməti təxminetmə. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər. Əməllər sırası. Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli. Natural ədədlər. Məsələ həlli. Adi və onluq kəsrlər. Rasional ədədlər. Bərabərsizliklər. Çoxluqlar.
Məntiq: Ardıcıllıq. Uyğunluq. Şifrə. Sudoku.
İngilis dili: The verb “to be” (present and past form). Subject pronouns. Object pronouns. Present Simple tense form.

Rus bölməsi

  • 4 класс:
Русский язык: Почему мы так говорим. Предложение. Фразеологизмы. Пословицы и поговорки. Значимые части слова. Гласные и согласные в корне слово. Приставка и предлоги. Разделительные ь и ъ. Части речи. Однородные члены предложения.
Математика: Задание для закрепления и проверки. Числа в пределах 1000000. Обобщающие задания. Решение задач на сумму путем рассуждения. Решение задач. Схема «целое – часть». Свойства умножения и деления. Деление двухзначных чисел на однозначное. Деление трехзначных чисел на однозначное. Умножение многозначных чисел на однозначное. Решение задач
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: 
The verb “To be” (present form). There is/ There are. Have got/ has got. Present Simple tense form.
  • 5 класс:
Русский язык: Язык и речь. Текст. План текста. Типы речи. Звуки речи. Главные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Дврйная роль буквы Е,Ё,Ю,Я.
Математика: Задания для проверки и закрепления. Позиционные и непозиционные системы счисления. Натуральные числа. Числовая ось и вычитание натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Выражения с переменной. Действия сложения и вычитания. Уравнения.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: 
The verb “To be” (present form). There is/ There are. Have got/ has got. Present Simple tense form. Adverbs of frequency.
  • 6 класс:
Русский язык: Язык и речь. Текст. План текста. Типы речи. Звуки речи. Главные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Дврйная роль буквы Е,Ё,Ю,Я. Слово и его лексическое значение. Прямое и пересное заначение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Математика: Задание для проверки и закрепление. Позиционные и непозиционные системы счисления. Натуральные числа. Числовая ось и вычитание натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Выражения с переменной. Действия сложения и вычитания. Уравнения. Умножения и его свойства. Умножения круглых чисел. Прикидка произведения. Деление натуральных чисел. Деление круглых чисел. Прикидка частного. Действия умножения и деления. Уравнение. Порядок действий. Решение задач при помощи модели «целое – часть» Обобщающие задания. Самооценивание.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: 
There verb “To be” (present and past form). There is/ There are. Have got/ has got. Present Simple tense form. Have/ has/ had.
  • 7 класс:
Русский язык:  Язык и речь. Текст. План текста. Типы речи. Звуки речи. Главные звуки. Согласные звонкие и глухие. Согласные твёрдые и мягкие. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака. Дврйная роль буквы Е,Ё,Ю,Я. Слово и его лексическое значение. Прямое и пересное заначение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Морфема – наименьшая значимая часть слово.
Математика: Задание для проверки и закрепление. Позиционные и непозиционные системы счисления. Натуральные числа. Числовая ось и вычитание натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Выражения с переменной. Действия сложения и вычитания. Уравнения. Умножения и его свойства. Умножения круглых чисел. Прикидка произведения. Деление натуральных чисел. Деление круглых чисел. Прикидка частного. Действия умножения и деления. Уравнение. Порядок действий. Решение задач при помощи модели «целое – часть» Обобщающие задания. Самооценивание. Делители числа Деление и обыкнавенные дроби. Равные дроби. Правильные дроби, неправильные дроби, смешанные числа.
Логика: Последовательность. Совместимость. Пароль. Судоку.
Английский язык: 
The verb “to be” (present and past form). Subject pronouns. Object pronouns. Present Simple tense form.

Onlayn bilet almaq üçün daxil olun: https://exams.nomre1.edu.az/