6 Feb

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

6 fevral "ABİTURİYENT SINAQ 5"

BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ İMTAHAN MÖVZULARI

İmtahan DİM-in Yeni modeli əsasında keçiriləcək. 11-ci siniflərdə son mövzulara qədər ümumi salınacaq.

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

9-10-cu siniflər:

Azərbaycan dili: Mətn üzərində iş. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Bağlayıcı. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Riyaziyyat: Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Çevrə və dairə. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili: Mətn üzərində iş. Dinləmə. Tenses. Passive Voice. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Rus dili: Повторение пройденных тем. Имя числительное, местоимение, глагол, наречие.

11-ci sinif və məzunlar:

Azərbaycan dili: Mətn üzərində iş. Zərf. Feil. Köməkçi nitq hissələri. Qoşma. Ədat. Bağlayıcı. Modal sözlər. Nida. Söz birləşmələri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Riyaziyyat: Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr. Funksiyalar və qrafiklər. Triqonometrik funksiyalar. Dördbucaqlılar. Çoxbucaqlılar. Fiqurların sahəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili: Mətn üzərində iş. Dinləmə. Tenses. Passive Voice. Modal Verbs. Conjunctions. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Rus dili: Повторение пройденных тем. Имя числительное, местоимение, глагол, наречие.

RUS BÖLMƏSİ

По 9-10 класс: 

Русский язык: Работа над текстом. Причастие. Деепричастие. Наречие. Повторение предыдущих тем.

Математика: Система уравнений. Четырёхугольники. Повторение предыдущих тем.

Английский язык: Работа над текстом. Listening Tenses. Passive Voice. Повторение предыдущих тем.

По 11 классам:

Русский язык: Работа над текстом. Служебные части. Синтаксис (словосочетание, предложение, главные члены предложения). Повторение предыдущих тем.

Математика: Векторы. Метод координат. Многогранники. Тригонометрические функции. Теорема сложения тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения. Повторение предыдущих тем.

Английский язык: Работа над текстом. Listening. Tenses. Passive Voice. Modal Verbs. Conjunctions. Повторение предыдущих тем.