10 Oct

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

10 oktyabr Abituriyent SINAQ 1 (Buraxılış fənləri)

MÖVZULAR

Azərbaycan bölməsi

8-9-10-cu sinif:

Azərbaycan dili:

Fonetka. Ahəng qanunu. Heca. Vurğu. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya. Lüğətçilik.

Riyaziyyat:

Çoxluqlar. Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həndəsənin əsas anlayışları

İngilis dili:

Mətn üzərində iş. Dinləmə. Kəmiyyət bildirən sözlər. A, an artiklı ( sait və samit səsə görə işlənməsi, a piece of, a slice of və s. ifadələr tərkibində.

11-ci sinif:

Azərbaycan dili:

Fonetka.Ahəng qanunu. Heca. Vurğu. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etimologiya. Lüğətçilik.

Riyaziyyat:

Çoxluqlar. Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

İngilis dili:

Mətn üzərində iş. Dinləmə. Kəmiyyət bildirən sözlər. A, an artiklı ( sait və samit səsə görə işlənməsi, a piece of, a slice of və s. ifadələr tərkibində.

Rus bölməsi

По 8-9-10 класс:

Русский язык:

Работа над текстом. Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор слова.Лексикология. Культура речи. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова.
Общеупотребительные и необщеупотребительные слова.Профессионализм.Диалектизмы. Фразеологизмы. Типы речи.

Математика:

Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дроби. Основные понятия геометрии.

Английский язык:

Работа над текстом. Listening. Числительные местоимения. Артикли  a, an. Выражения: a piece of, a slice of и т.д.

По 11 класс:

Русский язык:

Работа над текстом. Фонетика. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Лексикология. Культура речи. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова.Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Фразеологизмы. Типы речи.

Математика:

Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Треугольники. Действительные числа.

Английский язык:

Работа над текстом. Listening. Числительные местоимения. Артикли  a, an. Выражения: a piece of, a slice of и т.д.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05
Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05
Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07
Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04
Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 432 05 01

Nömrə 1 Biləcəri: 012 448 84 34, 070 448 84 34

Nömrə 1 Nərimanov: 012 465 80 30, 077 594 01 04