26 Jan

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

 26 yanvar və 2 Fevral tarixində  Abituriyent SINAQ 5 (Buraxılış fənləri) və SINAQ 6 (Blok fənləri) keçiriləcək.

26 YANVAR

SINAQ 5 (Buraxılış fənləri)

İmtahan mövzuları

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

9-10 cu sinif Qəbul I mərhələ

Azərbaycan dili: Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi. İsim. Sifət . Say. Əvəzlik. Zərf. Feil.

Riyaziyyat: Kvadrat köklər və həqiqi üstlü quvvət. Birməchullu tənliklər və məsələlər.   Tənliklər sistemi. Çevrə və dairə. Əvvəlki movzuların təkrarı.

İngilis dili: Article,  Adjectice,  Adverb , Complex Object , Present , Past Furure Simple

11 - ci sinif Qəbul  I mərhələ

Azərbaycan dili: Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi. İsim. Sifət . Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Köməkçı nitq hissələri. Söz birləşmələri. Sintaktik  əlaqələr. Cümlə uzvləri.

Riyaziyyat: Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi. Bərəbərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Ədədi arıcıllıqlar və silsilələr. Dördbucaqlılar və çoxbucaqlılar. Əvvəlki movzuların təkrarı.

İngilis dili: Tenses. Modal Verbs . Passive Voice.  Exclamatory Sentences. Sentence Structure.

RUS BÖLMƏSİ

По 9-10 класс:

Русский язык:

Существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения как часть речи. Глагол.

Математика:

Площади фигур. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Движение, симметрия, подобие. Неравенства. Числовые последовательности. Прогрессии. Функции и графики. Векторы. Метод координат. Повторение предыдущих тем

Английский язык:

Article, Adjective, Adverb, Complex Object, Present, Past and Future Simple.

По 11 классам:

Русский язык:

Существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения как часть речи. Глагол. Особые формы глагола, причастие и деепричастие.

Математика:

Площади фигур. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Движение, симметрия, подобие. Неравенства. Числовые последовательности. Прогрессии. Функции и графики. Векторы. Метод координат. Повторение предыдущих тем

Английский язык:

Tenses, Passive Voice, Modal Verbs, Exclamatory  Sentences. Sentence Structure.

 

2 FEVRAL

SINAQ 6 (Blok fənləri)

İmtahan mövzuları

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

I BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Riyaziyyat:

Kvadrat köklər və həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi. Çevrə və dairə. Əvvəlki mövzuların təkrarı. 

Fizika:

İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları. Mexaniki  iş güc. Aero-Hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-nın əsasları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar.

Kimya:

Oksidlər .Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.Məhlullar. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Riyaziyyat:

Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi.Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilə. Dördbucaqlılar . Çoxbucaqlılar. Əvvəlki mövzuların təkrarı. 

Fizika:

Mexaniki  iş. Aero – hidrostatika. Aero – hidrodinamika. MKN-nın əsasları.Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.Elektrik yükü. Elektrik sahəsi. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

Kimya:

Elektrolitik dissosiasiya. İon  mübadilə reaksiyaları. Elektroliz.Hidroliz. Hidrogen. Oksigen. Su. VII qrup əsas  yarımqrup elementləri. Xlor. Kükürd. Hidrogen sulfid. Kükürd oksidləri.Sulfat turşusu. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

II BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Riyaziyyat:

Kvadrat köklər və həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi. Çevrə və dairə. Əvvəlki mövzuların təkrarı. 

Tarix:

Azərbaycan tarixi:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Azərbaycan Səlcuq imperiyasının tərkibində. Şirvanşahlar XI-XII əsrlərdə. Atabəylər(Eldənizlər) dövləti. XII əsr sosial-iqtisadi münasibətlər və mədəniyyət. Monqolların və Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana yürüşləri. Hülakülər(Elxanilər) dövləti. Cəlairilərin Azərbaycanda hökmranlıq dövrü. Əmir Teymurun və Toxtamışın yürüşləri. Şirvanşahlar XIII-XIV əsrlərdə. Şəki hakimliyi. XIII-XIV əsrlərdə sosial-iqtisadi münasibətlər və mədəniyyət.

Ümumi tarix:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Böyük Monqol  imperiyası. Qızıl Ordu dövləti. Dehli sultanlığı. Moğol dövləti. Osmanlı XIII-XVI əsrlərdə. Teymurilər dövləti. Katolik kilsəsi. Səlib yürüşlər.

Coğrafiya:

Litosfer . Atmosfer və iqlim . Atmosferin quruluşu.Günəş radiasiyası.Havanın temperaturu . Atmosfer təzyiqi və külək.Rejiminə görə küləklərin təsnifatı .Siklon və antisiklonlar . Nisbi və mütləq rütubət .İstilik və buxarlanma.Yer kürəsində yağıntıların paylanması .İqlim.Dünyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri . Materiklərin iqlim qurşaqları . Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Riyaziyyat:

Birməchullu tənliklər və məsələlər. Tənliklər sistemi.Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Ədədi ardıcıllıqlar və silsilə. Dördbucaqlılar . Çoxbucaqlılar. Əvvəlki mövzuların təkrarı. 

Tarix:

– Azərbaycan tarixi:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Ərdəbil hakimliyi. Səfəvilər dövləti XVI əsrdə. XVI əsr sosial-iqtisadi və mədəni tədbirlər. Səfəvilər dövləti XVII əsr və XVIII əsrin birinci yarısında. XVIII əsrin birinci yarısında rusların və osmanlıların Azərbaycana yürüşləri. Əfşar dövləti. XVII-XVIII əsrlərdə sosial-iqtisadi vəziyyət və mədəniyyət.

Ümumi tarix:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Yeni dövrdə dünya dövlətləri. Osmanlı imperiyası, İngiltərə, Fransa XVII-XVIII əsrlərdə.

Coğrafiya:

Litosfer.Atmosfer.Yer kürəsinin su sahəsi.Təbiətdə suyun dövranı .Dünya okeanı.Dənizlər və körfəzlər . Boğaz,bərzəx,ada və yarımadalar.Yer kürəsinin çayları, gölləri, buzlaqları, batalıqları, yeraltı suları. Çayların hidroloji xüsusiyyətlərinin təyini.Materiklərin çayları və gölləri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

III BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Azərbaycan dili:

Əvəzlik. Zərf. Feil. Köməkçi nitq hissələri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Ədəbiyyat:

Molla Pənah Vaqif. Pəri qoşması. Yeni dövr II mərhələ. Qasım bəy Zakir. Badi- Səba mənim dərdi-dilimi qoşması. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Tarix:

Azərbaycan tarixi:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Azərbaycan Səlcuq imperiyasının tərkibində. Şirvanşahlar XI-XII əsrlərdə. Atabəylər(Eldənizlər) dövləti. XII əsr sosial-iqtisadi münasibətlər və mədəniyyət. Monqolların və Xarəzmşah Cəlaləddinin Azərbaycana yürüşləri. Hülakülər(Elxanilər) dövləti. Cəlairilərin Azərbaycanda hökmranlıq dövrü. Əmir Teymurun və Toxtamışın yürüşləri. Şirvanşahlar XIII-XIV əsrlərdə. Şəki hakimliyi. XIII-XIV əsrlərdə sosial-iqtisadi münasibətlər və mədəniyyət.

Ümumi tarix:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu dövləti. Dehli sultanlığı. Moğol dövləti. Osmanlı XIII-XVI əsrlərdə. Teymurilər dövləti. Katolik kilsəsi. Səlib yürüşlər.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Azərbaycan dili:

Əvəzlik. Feil. Zərf. Köməkçi nitq hissələri. Söz birləşmələri. Sintaktik Əlaqələr. Cümlə Üzvləri. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Ədəbiyyat:

Seyid Əzim Şirvani.Guş Qıl müxəmməsi. Aşıq Ələsgər. Qoşması. Nəcəf bəy Vəzirov. Müsibəti Fəxrəddin faciəsi. Ədəbiyyat Nəzəriyyəsi-Nəzm və nəsr. Ədəbi növlər və janrlar. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.Tənqidi realizm və romantizm  dövrü. C.Məmmədquluzadə. Anamın kitabı. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Tarix:

Azərbaycan tarixi:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Ərdəbil hakimliyi. Səfəvilər dövləti XVI əsrdə. XVI əsr sosial-iqtisadi və mədəni tədbirlər. Səfəvilər dövləti XVII əsr və XVIII əsrin birinci yarısında. XVIII əsrin birinci yarısında rusların və osmanlıların Azərbaycana yürüşləri. Əfşar dövləti. XVII-XVIII əsrlərdə sosial-iqtisadi vəziyyət və mədəniyyət.

Ümumi tarix:

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Yeni dövrdə dünya dövlətləri. Osmanlı imperiyası, İngiltərə, Fransa XVII-XVIII əsrlərdə.

IV BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Fizika:

İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları. Mexaniki  iş güc. Aero-Hidrostatika. Aero-hidrodinamika. MKN-nın əsasları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar.

Kimya:

Oksidlər .Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.Məhlullar.

Biologiya:

Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Bitkilər aləmi. Yosunlar.Ali sporlu bitkilər.Mamırkimilər şöbəsi.Qıjıkimilər şöbəsi, Qatırquyruğular şöbəsi, Plaunkimilər şöbəsi. Ali toxumlu bitkilər. Çılpaqtoxumlular şöbəsi.Örtülütoxumlular şöbəsi. Ikiləpəlilər və Birləpəlilər sinfi.Bakteriyalar, Göbələklər və Şibyələr. Keçirilən mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Fizika:

Mexaniki  iş. Aero – hidrostatika. Aero – hidrodinamika. MKN-nın əsasları.Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.Elektrik yükü. Elektrik sahəsi. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.

Kimya:

Elektrolitik dissosiasiya. İon  mübadilə reaksiyaları. Elektroliz.Hidroliz. Hidrogen. Oksigen. Su. VII qrup əsas yarımqrup elementləri. Xlor. Kükürd. Hidrogen sulfid. Kükürd oksidləri.Sulfat turşusu.

Biologiya:

SitologiyaHüceyrə Biokimyası. Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı. GenetikaSeleksiya.Biotexnalogiya.Mikrobiologiya.Təkamül təlimi.Makrotəkamül.Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi.

Insanın tarixi inkişafı. Ekologiya.Biosfer. Biologiya elmi və Insan  orqanizmi. Sinir sistemi və Vəzilər. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

 

RUS BÖLMƏSİ

I Блок

По 9-10 классам:

Математика:

Рациональные дроби. Окружность. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Четырёхугольники.

Физика:

Механическая работа. Мощность Аэро-гидростатика. Аэро-гидродинамике. Основы МКТ. Законы идеального газа. Основы термодинамики. Насыщенный и ненасыщенный.

Химия:

Оксиды, Основания, Соли, Кислоты, Окислительно- восстановительные реакции. Растворы.

I Блок

По 11 классам:

Математика:

Площади фигур. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Движение, симметрия, подобие. Неравенства. Числовые последовательности. Прогрессии. Функции и графики. Векторы. Метод координат.

Физика:

Основы термодинамики.  Насыщенный и ненасыщенный пары. Свойства твёрдых тел и жидкостей. Электрический заряд. Электрическое поле. Электроёмкость. Энергия электрического поля.

Химия:

Электролитическая  диссоциация, Реакции ионного обмена, Электролиз. Гидролиз. Водород. Кислород. Вода. Элементы 7 группы. Хлор. Сера. Сероводород. Оксиды серы. Серная кислота.

II Блок

По 9-10 классам:

Математика:

Рациональные дроби. Окружность. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Четырёхугольники.

История:

История Азербайджана - Первые государственные образования Всеобщая история- Древние тюрки и Китай, Индия. История Азербайджана - Возрождение Азербайджанской государственности.Набеги славян. Социально-экономическая и культурная жизнь в Азербайджане. Огузо-сельджукские потоки. Атабеки, Набеги Монголов на Азербайджан. Ширваншахи и культура возрождения.

Всеобщая История: Великая монгольская империя, золотая орда делийский султанат государство Тимуридов. Тюркские  государства(Сельджуки и Османы). Всеобщая история- Западная Европа(Франки, Византия, Славяне). Западная Европа (Франки, Византия, Славяне).

География:

Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Рельеф и полезные ископаемые материков. Рельеф Земной поверхности. Формирование рельефа в результате эндогенных сил. Горы и их образование. Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф. Атмосфера и климат. Строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха. Атмосферное давление и ветер. Классификация ветров по режиму. Циклоны и антициклоны. Относительная и абсолютная влажность. Испарение и испаряемость. Распределение атмосферных осадков на Земле. Климат. Климатические пояса мира и типы климата. Клима­тичес­кие­ пояса материков. Распределение солнечных часов и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азер­бай­джа­не­.

II Блок

По 11 классам:

Математика:

Разложение многочлена на множители. Треугольники. Рациональные дроби. Окружность. Четырёхугольники. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Многоугольники. Многоугольники. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Площади фигур. Уравнения и задачи с одной неизвестной. 

История:

История Азербайджана: Огузо-сельджукские потоки. Азербайджан в составе Сельджуков. Атабеки. Нашествия Моголов на Азербайджан. Ширваншахи и эпоха Возрождения. Азербайджан до конца XVII-XIV вв. Набеги Тимуридов. Каракоюнлу (Бахарлу), Аггоюнлу (Баяндур). Ширваншахи, Шекинское правление, Ардебильское правление, Сефевидское государство XVI века.Сефевидское государство XVII век. Сефевидское государство в первой половине XVIII века. Империя Надир шаха.

Всеобщая История: Делийский султанат, Государство Моголов и Тимуриды. Франция и Англия в XI-XVI веках. Крестовые походы. Великие географические открытия. Англия (XVII-XVIII века). Франция (XVII-XVIII века). США (XVII-XVIII века). Османы (XVII-XVIII века). Россия (XVI-XVIII века).

География:

Распределение солнечных часов и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азербайджане. Водные участки Земного шара. Круговорот воды в природе. Мировые океаны. Моря и заливы. Проливы, перешейки, острова и полуострова. Реки, озера, ледники, болота, подземные воды Земли. Определение гидрологических особенностей рек. Реки и озера материков. Реки и озера Азербайджанской Республики. Каспийское море. Живая оболочка Земли. Разнообразие животного мира. Разнообразие и строение почвы. Географическая оболочка. Природные зоны. Почвы и растительный покров материков. Почвенный покров, растительный покров и животный мир Азербайджанской Республики. Источник биозапаса  ландшафтов Азербайджана. Заповедники и заказники Азербайджана.

III Блок

По 9-10 классам:

Русский язык:

Существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения как часть речи. Глагол.

Литература:

"Лейли и Меджнун" Теория литературы. Литературные направления. Классицизм. Г. Р. Державин. "Властителям и судиям". Теория литературы. Стихосложение. В. Шекспир. "Ромео и Джульетта". Ж. Б. Мольер. "Тартюф". Теория литературы. Литературные направления. Сентимитализм. Н. М. Карамзин. "Бедная Лиза". М. П. Вагиф. Лирика." Видади, ты чёрствые эти сердца посмотри … " Г. Закир. "Журавли". Теория литературы. Литературные направления. Романтизм. А. Гофман. " Крошка Цахес"(анализ произведения). Э. По. Рассказы.

История:

История Азербайджана - Первые государственные образования Всеобщая история- Древние тюрки и Китай, Индия. История Азербайджана - Возрождение Азербайджанской государственности.Набеги славян. Социально-экономическая и культурная жизнь в Азербайджане. Огузо-сельджукские потоки. Атабеки, Набеги Монголов на Азербайджан. Ширваншахи и культура возрождения.

Всеобщая История: Великая монгольская империя, золотая орда делийский султанат государство Тимуридов. Тюркские  государства(Сельджуки и Османы). Всеобщая история- Западная Европа(Франки, Византия, Славяне). Западная Европа (Франки, Византия, Славяне).

III Блок

По 11 классам:

Русский язык:

Существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимения как часть речи. Глагол. Особые формы глагола, причастие и деепричастие.

Литература:

Гусейн Джавид. Трагедия “Иблис“. Реализм.  Джалил Мамедгулузаде. Рассказ “Почтовый ящик”, повесть “События в селении Данабаш” Мирза Алекпер Сабир. Стихотворения: “Ну что хорошего нашёл  мой сын в ученье? ”,  “Что мне за дело”, “Примирись!”  Иван Алексеевич Бунин. Стихотворения:  “Слово”,  “У птицы есть гнездо… ” И. А. Бунин рассказ “Господин из Сан-Франциско”  Александр Иванович Куприн. Рассказ “Гранатовый браслет”. Литература 30 -80-х гг. XX в. Стефан Цвейг “Шахматная новелла” Михаил Афанасьевич Булгаков. Роман “Мастер и Маргарита” М. А. Булгаков “Мастер и Маргарита” Михаил Александрович Шолохов. Рассказ “Судьба человека” Азербайджанская поэзия  30-60-х  г.ХХ в. Самед Вургун. Стихотворения  “Горы” “Последнее слово” “Философия жизни” . Микаил Мушфик. Стихотворения  “Мама”,  “Я вспомнил…”, “Тар”.

История:

История Азербайджана: Огузо-сельджукские потоки. Азербайджан в составе Сельджуков. Атабеки. Нашествия Моголов на Азербайджан. Ширваншахи и эпоха Возрождения. Азербайджан до конца XVII-XIV вв. Набеги Тимуридов. Каракоюнлу (Бахарлу), Аггоюнлу (Баяндур). Ширваншахи, Шекинское правление, Ардебильское правление, Сефевидское государство XVI века.Сефевидское государство XVII век. Сефевидское государство в первой половине XVIII века. Империя Надир шаха.

Всеобщая История: Делийский султанат, Государство Моголов и Тимуриды. Франция и Англия в XI-XVI веках. Крестовые походы. Великие географические открытия. Англия (XVII-XVIII века). Франция (XVII-XVIII века). США (XVII-XVIII века). Османы (XVII-XVIII века). Россия (XVI-XVIII века).

IV Блок

По 9-10 классам:

Физика:

Механическая работа. Мощность Аэро-гидростатика. Аэро-гидродинамике. Основы МКТ. Законы идеального газа. Основы термодинамики. Насыщенный и ненасыщенный​.

имия:

Оксиды, Основания, Соли, Кислоты, Окислительно- восстановительные реакции. Растворы.

Биология:

Повтор 6 класса. Живые организмы и их изучение. Царство растения. Водоросли. Высшие семенные растения. Отдел мохообразные. Отдел папоротникообразные, хвощеобразные, плаунообразные. Высшие семенные растения. Отдел голосеменные. Отдел покрытосеменные. Класс однодольные. Класс двудольные. Бактерии. Грибы. Лишайники.

IV Блок

По 11 классам:

Физика:

Основы термодинамики.  Насыщенный и ненасыщенный пары. Свойства твёрдых тел и жидкостей. Электрический заряд. Электрическое поле. Электроёмкость. Энергия электрического поля​.

Химия:

Электролитическая  диссоциация, Реакции ионного обмена, Электролиз. Гидролиз. Водород. Кислород. Вода. Элементы 7 группы. Хлор. Сера. Сероводород. Оксиды серы. Серная кислота.

Биология:

Цитология. Биохимия клетки. Развитие организмов и онтогенез. Генетика. Селекция. Биотехнология. Микробиология. Эволюционное учение. Макроэволюция. Возникновение жизни на Земле. Историческое развитие человека. Экология. Биосфера. Наука биология и организм человека. Нервная и гормональная системы.

Ünvan:

Mərkəz filial (Həsən Əliyev 12 a): 012 594 01 05, 012 594 01 06, 070 594 01 05 (WhatsApp)

Əhmədli filialı: Məhəmməd Hadi 122 (Əhmədli metrosunun yanı)
012 376 03 05,  012 376 04 05,  077 376 03 05 (WhatsApp)

Neftçilər filialı: Nəsimi küçəsi 15 (Neftçilər metrosunun yanı)
 012 520 08 07, 050 520 08 07 (WhatsApp)

Sumqayıt filialı: 9-cu mikrorayon (Alman parkının arxası)
 018 652 06 04, 070 752 06 04, (WhatsApp)