23 May

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

23 MAY "SINAQ 8"

BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ İMTAHAN MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

I BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Riyaziyyat: Triqonometrik funksiyalar. Toplama funksiyalar üçün toplama teoremi. Fiqurların sahəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Fizika: Elektromaqnit induksiya. Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Kimya: Mis. Sink. Xrom. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Ümumi sınaq imtahanı olacaq.

II BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Riyaziyyat: Triqonometrik funksiyalar. Toplama funksiyalar üçün toplama teoremi. Fiqurların sahəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Tarix: Azərbaycan tarixi: Səfəvilər XVIII əsrin  I  yarısında. Nadir şah imperiyası.Cənub və şimal xanlıqlar.Azərbaycan XVI-XVII əsrlərdə sosial-iqtisadi vəziyyət. Mədəniyyət. Ümumi tarix: İngiltərə, Osmanlı, Rusiya və ABŞ  XVII-XVIII əsrlər. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Coğrafiya: Dünyanın siyasi – iqtisadi mənzərəsi.Ölkələrin  geosiyasi mövqeyi. Qədim və müasir sivilizasiyalar. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Ümumi sınaq imtahanı olacaq. 

III BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Azərbaycan dili: Sintaktik əlaqələr. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri. Cümlə üzvləri .Baş üzvlər. İkinci dərəcəli üzvlər. Həmcins üzvlər. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Tarix: Azərbaycan tarixi: Səfəvilər XVIII əsrin  I  yarısında. Nadir şah imperiyası.Cənub və şimal xanlıqlar.Azərbaycan XVI-XVII əsrlərdə sosial-iqtisadi vəziyyət. Mədəniyyət. Ümumi tarix: İngiltərə, Osmanlı, Rusiya və ABŞ  XVII-XVIII əsrlər. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Ədəbiyyat: A.A.Bakıxanov-Hikmətin fəziləti. M.F.Axundov-Aldanmış kəvakib, Müsyo Jordan. Aşıq Ələsgər-Dağlar 1-2. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Ümumi sınaq imtahanı olacaq.

IV BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Biologiya: Canlı orqanizmlərin kimyəvi tərkibi. Hüceyrə canlının quruluş və inkişaf vahididir. Hüceyrənin  həyat dövriyyəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Fizika: Elektromaqnit induksiya. Elekktromaqnit rəqsləri və dalğaları. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Kimya: Mis. Sink. Xrom. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Ümumi sınaq imtahanı olacaq.

 

RUS BÖLMƏSİ

I БЛОК 

По 9-10 класс:

Математика: Функции и графики. Многоугольники. Площадь фигур. Движение, симметрия, подобие. Повторение предыдущих тем.

Физика: Магнитное поле. Магнитная индукции. Движение заряженных частиц в магнитном полe. Электромагнитная индукция. Повторение предыдущих тем.

Химия: Металлы  2А группы. Кальций. Жесткость воды и способы ее устранения. Металлы  3 А группы. Алюминий. Повторение предыдущих тем.

По 11 классам:

Общий испытательный экзамен.

II БЛОК 

По 9-10 класс:

Математика: Функции и графики. Многоугольники. Площадь фигур. Движение, симметрия, подобие. Повторение предыдущих тем.

История: Азербайджан во второй половине XVII  - XVIII веках (Сефевидов, империя Надиршаха, ханства, походы Гаджара и России в конце XVIII века). Англия. Франция. Россия. США. Османская империя. Китай. Германия. Индия. Япония в XVII-XVIII веках. Повторение предыдущих тем.

География: БиосфераФизическая география Азербайджана. Промышленность Азербайджана.Экономические районы Азербайджана.Экономическая и политическоя география мира.Тюркский мир. Повторение предыдущих тем.

По 11 классам:

Общий испытательный экзамен.

III БЛОК 

По 9-10 класс:

Русский язык: Сложносочинённые предложения. Сложноподчинённые предложения. Бессоюзные предложения. Повторение предыдущих тем.

История: Азербайджан во второй половине XVII  - XVIII веках (Сефевидов, империя Надиршаха, ханства, походы Гаджара и России в конце XVIII века). Англия. Франция. Россия. США. Османская империя. Китай. Германия. Индия. Япония в XVII-XVIII веках. Повторение предыдущих тем.

Литература:  Н. Везиров.М. А. Сабир.М. Ф. Ахундзаде. Повторение предыдущих тем.

По 11 классам:

Общий испытательный экзамен.

IV БЛОК 

По 9-10 класс:

Биология: Кровеносно-сосудистая система. Дыхательная система.Пищеварительная систем.Выделительная система.Половая система.Органы чувств. Повторение предыдущих тем.

Физика: Магнитное поле. Магнитная индукции. Движение заряженных частиц в магнитном полe. Электромагнитная индукция. Повторение предыдущих тем.

Химия: Металлы  2А группы. Кальций. Жесткость воды и способы ее устранения. Металлы  3 А группы. Алюминий. Повторение предыдущих тем.

По 11 классам:

Общий испытательный экзамен.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05
Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05
Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07
Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04
Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 209 25 59

Nömrə 1 Biləcəri 012 448 84 34, 070 448 84 34