27 Mar

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

27 mart "ABİTURİYENT SINAQ 7"

BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ İMTAHAN MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

I BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Riyaziyyat: Bərabərsizliklər və Bərabərsizliklər siatemi. Ədədi ardıcıllıqlar sitemi. Funksiyalar və qrafiklər. Dördbucaqlılar və Çoxbucaqlılar. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Fizika: Aerohidrostatika. Aerohidrodinamika. MKN-nın  əsasları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlər və mayelərin xassələrin. Elektrik yükü. Elekrtik sahəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Kimya: Hidroliz. Elektroliz..Hidrogen. Su. Oksigen. Ozon. VII qrup əsas yarımqrup elementləri.Xlor. Kükürd.Hidrogen-sulfid.Kükürd oksidləri.Sulfat turşusu.  Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu.

11-ci sinif və məzunlar:

Riyaziyyat: Son mövzu: Törəmə

Fizika: Son mövzu: Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı.

Kimya: Son mövzu: Dəmir və onun birləşmələri. Polad. Xlor. Çuğun. Mis.

II BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Riyaziyyat: Bərabərsizliklər və Bərabərsizliklər siatemi. Ədədi ardıcıllıqlar sitemi. Funksiyalar və qrafiklər. Dördbucaqlılar və Çoxbucaqlılar. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Tarix: Azərbaycan tarixi: Monqolların Azərbaycana 3-cü yürüşü. Hülakilər dövlətinin yaranması və Azərbaycan onun tərkibində. Azərbaycanda Cəlari və Teymuri hakimiyyəti. Şirvanşahlar və Şəki hakimliyi XIII-XV əsrlərdə. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Baharlı(Qaraqoyunlu) və Bayandurlu( Ağqoyunlu) dövlətləri. XV əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı. Səfəvi Ərdəbil hakimliyi. Səfəvi dövlətinin yaranması. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin başlanması. II Səfəvi-Osmanlı müharibəsi. Şah IAbbas islahatları.XVII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı müharibələri. Səfəvi XVII II yarısında. Səfəvi dövlətinin ictimai-iqtisadi həyatı.XVI-XVII əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti. XVIII əsrin əvvəlində Azərbaycanın siyasi vəziyyəti. Azərbaycan uğrunda Rusiya-Osmanlı mübarizəsi. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. Osmanlı dövləti XIII-XVI əsr. Teymuri imperiyası. Xristian kilsəsinin parçalanması. Səlib yürüşlərinin şərqə yürüşləri. Avropa ölkələri( İngiltərə, Fransa, Almaniya)XI-XVI əsrlərdə. Böyük Coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. Osmanlı XVII-XVIII əsrlərdə. Şimali Qafqaz. İngiltərə XVII-XVIII əsrlərdə. Rusiya XVII-XVIII əsrlərdə. Amerika XVII-XVIII əsrlərdə. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Coğrafiya: Yer kürəsinin su sahəsi. Materiklərin çayları və gölləri.  Azərbaycanın daxili suları. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Riyaziyyat: Son mövzu: Törəmə

Tarix: Son mövzu: Birinci və İkinci Rus-Qacar müharibəsi. Fransa XIX-XX əsrlərdə.

Coğrafiya:  Son mövzu: Dünya təsərrüfatının coğrafiyası. ETİ.

III BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Azərbaycan dili: Ədat. Modal sözlər. Nida. Söz birləşməsi. Cümlə üzvləri. Cümlənin həmcins üzvləri. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Tarix: Azərbaycan tarixi: Monqolların Azərbaycana 3-cü yürüşü. Hülakilər dövlətinin yaranması və Azərbaycan onun tərkibində. Azərbaycanda Cəlari və Teymuri hakimiyyəti. Şirvanşahlar və Şəki hakimliyi XIII-XV əsrlərdə. XIII-XIV əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Baharlı(Qaraqoyunlu) və Bayandurlu( Ağqoyunlu) dövlətləri. XV əsrdə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni həyatı. Səfəvi Ərdəbil hakimliyi. Səfəvi dövlətinin yaranması. Səfəvi-Osmanlı müharibələrinin başlanması. II Səfəvi-Osmanlı müharibəsi. Şah IAbbas islahatları.XVII əsrin I yarısında Səfəvi-Osmanlı müharibələri. Səfəvi XVII II yarısında. Səfəvi dövlətinin ictimai-iqtisadi həyatı.XVI-XVII əsrlər Azərbaycan mədəniyyəti. XVIII əsrin əvvəlində Azərbaycanın siyasi vəziyyəti. Azərbaycan uğrunda Rusiya-Osmanlı mübarizəsi. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. Osmanlı dövləti XIII-XVI əsr. Teymuri imperiyası. Xristian kilsəsinin parçalanması. Səlib yürüşlərinin şərqə yürüşləri. Avropa ölkələri( İngiltərə, Fransa, Almaniya)XI-XVI əsrlərdə. Böyük Coğrafi kəşflər və müstəmləkə işğalları. Osmanlı XVII-XVIII əsrlərdə. Şimali Qafqaz. İngiltərə XVII-XVIII əsrlərdə. Rusiya XVII-XVIII əsrlərdə. Amerika XVII-XVIII əsrlərdə. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Ədəbiyyat: Yeni Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı I mərhələ, Koroğlu eposu.Həmzənin Qıratı qaçırması, Düratın itməyi, Koroğlu ilə Bolu bəy, Durna teli. Molla Pənah Vaqif- Pəri, Hayıf ki, yoxdur, Yeni Dövr Azərbaycan Ədəbiyyatı II mərhələ. A. Bakıxanov. Hikmətin fəzilətı, Q. Zakir. Durnalar, Badi-səba. M. F. Axundzadə Hekayəti-Müsyö Jordan. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Azərbaycan dili: Son mövzu: Həmcins üzvlər.

Tarix: Son mövzu: Birinci və İkinci Rus-Qacar müharibəsi.Fransa XIX-XX əsrlərdə.

Ədəbiyyat: Son mövzu: Mir Cəlal - Bahar, Açıq kitab.

IV BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Biologiya: Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi - Bağırsaqboşluqlular. Yastı qurdlar. Sap qurdlar. Həlqəvi qurdlar. Buğumayaqlılar tipi. Xordalılar tipi. İnsanın sinir sistemi. Vəzilər. Dayaq hərəkət sistemi. Əvvəlki mövzuların təkrarı​.

Fizika: Aerohidrostatika. Aerohidrodinamika. MKN-nın  əsasları. Termodinamikanın əsasları. Doyan və doymayan buxar. Bərk cisimlər və mayelərin xassələrin. Elektrik yükü. Elekrtik sahəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı​.

Kimya: Hidroliz. Elektroliz. Hidrogen. Su. Oksigen. Ozon. VII qrup əsas yarımqrup elementləri. Xlor. Kükürd.Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu.  Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

11-ci sinif və məzunlar:

Biologiya: Son mövzu:  İbtidai  heyvanlar. Bağırsaqboşluqlular tipi.

Fizika: Son mövzu: Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı.

Kimya: Son mövzu: Dəmir və onun birləşmələri. Polad. Çuğun. Mis. Sink. Xlor.

RUS BÖLMƏSİ

I БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Математика: Неравенства. Числовые последовательности. Прогрессии. Многоугольники. Повторение предыдущих тем.

Физика: Основы МКТ.  Законы идеального газа. Основы термодинамики. Насыщенный и не насыщенный пары. Свойства твердых тел и жидкостей. Электрический заряд и электрическое поле. Электроёмкость. Энергия электрического поля. Повторение предыдущих тем.

Химия: Водород. Кислород. Вода. Галогены. Хлор. Хлороводород  и соляная кислота сравнительная характеристика галогенов. Сера и ее соединения. Оксиды серы,  Сера водород. Серная кислота. Азот, получение, свойства. Аммиак, соли аммония, оксиды азота. Повторение предыдущих тем.

 По 11 классам: 

Математика: Последняя тема: Аранжеман. Пермутация. Комбинизон. Вероятность события. Сумма вероятностей. Статистика.

Физика: Последняя тема:​ Движение заряженных частиц в магнитном поле. Электромагнитная индукция.

Химия: Последняя тема: Кремний. Диоксид кремния. Метакремниевая кислота Силикатная промышленность.

II БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Математика: Неравенства. Числовые последовательности. Прогрессии. Многоугольники. Повторение предыдущих тем.

История: Aзербайджан в XIII-XIV веках. Аккоюнлу. Гаракоюнлу. Государство Сефевидов в XVI-середине XVII веков (Гасриширинский договор). Европа в XI-XV веках. Великие географические открытия. Повторение предыдущих тем.

География: Климат. Климатические пояса мира и типы климата. Климатические пояса материков. Климат. Климатические пояса мира и типы климата. Климатические пояса материков. Распределение солнечных часов и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азербайджане. Водные участки Земного шара. Круговорот воды в природе. Мировые океаны. Моря и заливы. Проливы, перешейки, острова и полуострова. Реки, озера, ледники, болота, подземные воды Земли. Повторение предыдущих тем.

 По 11 классам: 

Математика: Последняя тема: Аранжеман. Пермутация. Комбинизон. Вероятность события. Сумма вероятностей. Статистика.

История: Последняя тема: Азербайджан во II половине 19 века. Первая Мировая Война.

География: Последняя тема: Источник био запаса ландшафтов Азербайджана. Заповедники и заказники Азербайджана.

III БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Русский язык: Служебные части речи. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Виды предложений. Простое предложение. Повторение предыдущих тем.

История: Aзербайджан в XIII-XIV веках. Аккоюнлу. Гаракоюнлу. Государство Сефевидов в XVI-середине XVII веков (Гасриширинский договор). Европа в XI-XV веках. Великие географические открытия. Повторение предыдущих тем.

Литература: Н. В. Гоголь.  И. С. Тургенев.  Ф. М. Достоевский. Л. Н. Толстой. Повторение предыдущих тем.

 По 11 классам: 

Русский язык: Последняя тема: Главные и второстепенные члены предложения. Предложения полные и неполные. Однородные члены и обобщающие слова.

История: Последняя тема: Азербайджан во II половине 19 века. Первая Мировая Война.

Литература: Последняя тема: И.С.Тургенев. Ф.М.Достоевский. А.П.Чехов. М.Ф.Ахундзаде. И.А.Бунин. М.Горький. А.А.Блок. С.А.Есенин.

IV БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Биология: Бактерии. Грибы. ЛишайникиПодцарство Одноклеточные.Подцарство Многоклеточные. Кишечнополостные.Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые червиМоллюски. Ракообразные. Паукообразные.Насекомые.Хордовые животные. Бесчерепные. Рыбы. Земноводные и Пресмыкающиеся..Птицы и Млекопитающие.Наука Биология и организм человека .Контролирующие и регулирующие системы. Нервная системаПовторение предыдущих тем.

Физика: Основы МКТ.  Законы идеального газа. Основы термодинамики. Насыщенный и не насыщенный пары. Свойства твердых тел и жидкостей. Электрический заряд и электрическое поле. Электроёмкость. Энергия электрического поля. Повторение предыдущих тем.

Химия: Водород. Кислород. Вода. Галогены. Хлор. Хлороводород  и соляная кислота сравнительная характеристика галогенов. Сера и ее соединения. Оксиды серы,  Сера водород. Серная кислота. Азот, получение, свойства. Аммиак, соли аммония, оксиды азота. Повторение предыдущих тем.

 По 11 классам: 

Биология: Последняя тема: Выделительная система. Органы чувств. Защитим системы органов.

Физика: Последняя тема:​ Движение заряженных частиц в магнитном поле. Электромагнитная индукция.

Химия: Последняя тема: Кремний. Диоксид кремния. Метакремниевая кислота Силикатная промышленность.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05
Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05
Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07
Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04
Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 432 05 01

Nömrə 1 Biləcəri: 012 448 84 34, 070 448 84 34

Nömrə 1 Nərimanov: 012 465 80 30, 077 594 01 04