8 Dec

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

8 DEKABR

SINAQ 4 (Blok fənləri)

İmtahan mövzuları

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

I BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Riyaziyyat:

Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrlması. Rasional kəsirlər.Üçbucaqlar.

Fizika:

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altinda hərəkətlər. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları

Kimya:

Kimyanın ilk anlayışları.Atomun quruluşu .Dövri sistem. Dövri qanun.Maddə miqdarı.Molyar kütlə.Avoqadro qanunu.Kimyəvi rabitə .Oksidləşmə dərəcəsi.Kristal qəfəsin tipləri.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı.İstilik effekti.Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi ta­raz­lıq. Tarazlıq sabiti.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Riyaziyyat:

Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrlması. Rasional kəsirlər. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə.

Fizika:

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrəüzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları

Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları. Mexaniki  iş. Aero – hidrostatika. Aero – hidrodinamika.

Kimya:

Kimyanın ilk anlayışları.  Atomun quruluşu. Dövri qanun . Dövri sistem. Maddə miqdarı.  Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Kimyəvi reaksiyaların  sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sa­­biti­. Oksid­lər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə -reduksiya reaksiyaları.  Məhlullar. Onların qatılığının  ifadə üsulları.

II BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Riyaziyyat:

Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrlması. Rasional kəsirlər.Üçbucaqlar.

Tarix:

Azərbaycan tarixi – Qədim Albaniya. Azərbaycan Sasanilər imperiyasını tərkibində. Girdiman dövləri. Azərbaycan ərəb xilafətinin tərkibində. Xürrəmilər hərəkatı-Babək. Erkən feodalizm dövründə sosial-iqtisadi və ədəni həyat. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi . (Şirvanşahlar, Sacilər, Dərbənd əmirliyi, Şəki əmirliyi, Tiflis əmirliyi, Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər).

Ümumi tarixi – Qədim Roma. Türk dövlətləri: Xalqların böyük köçü, Avropa (Qərbi) Hun dövləti. Ağ Hun, Götürk. Xəzər, Uyğur . Ərəb dövləti və onun parçalanması nəticəsində yaranmış türk dövlətləri. Qərbi Avropa erkən orta əsrlərdə (Frank dövləti və Bizans). Türk dövlətləri: Səlcuqlar.

Coğrafiya:

Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Coğrafi informasiyaların təqdidolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr. Xəritə coğrafi informasiya vasitəsi. Kainat və Günəş sistemi. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafındakı illik hərəkəti və onun nəticələri.İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması.. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı. Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin fəal tektonik təbəqəsi. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji inkişafı. Süxurlar. Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Riyaziyyat:

Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrlması. Rasional kəsirlər. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Üçbucaqlar. Çevrə və dairə.

Tarix:

Azərbaycan tarixi - Azərbaycan Sasanilər imperiyasını tərkibində. Girdiman dövləri. Azərbaycan ərəb xilafətinin tərkibində. Xürrəmilər hərəkatı-Babək. Erkən feodalizm dövründə sosial-iqtisadi və ədəni həyat. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi .(Şirvanşahlar, Sacilər, Dərbənd əmirliyi, Şəki əmirliyi, Tiflis əmirliyi, Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər). Oğuz-Səlcuq axınları. Azərbaycan Səlcuq imperiyasının tərkibində. Atabəylər dövləti, Şirvanşahlar dövləti XI-XV əsrlərdə. Monqolların Azərbaycana yürüşləri – Hülakülər dövləti. Şəki hakimliyi. Azərbaycan XIII əsrdə XIV əsrlərdə. Toxtamış və Teymurilərin yürüşləri. Qaraqoyunlular (Baharlılar). Ağqoyunlular (Bayandurlar). Səfəvilər XVI əsrin birinci yarısında. Azərbaycan XI-XV əsrlər sosial-iqtisadi və mədəni tədbirlər.

Ümumi tarixi - Türk dövlətləri: Xalqların böyük köçü, Avropa (Qərbi) Hun dövləti. Ağ Hun, Götürk. Xəzər, Uyğur . Ərəb dövləti və onun parçalanması nəticəsində yaranmış türk dövlətləri. Qərbi Avropa erkən orta əsrlərdə (Frank dövləti və Bizans). Türk dövlətləri: Səlcuqlar və Osmanlı (XIII-XV əsrlər). Dehli sultanlığı. Moğol dövləti və Teymurilər. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə. Səlib (Xaç) yürüşləri. Böyük coğrafi kəşflər. Rusiya.

Coğrafiya:

Kainat və Günəş sistemi. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafındakı illik hərəkəti və onun nəticələri; İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması.. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı Yer qabığının inkişaf tarixi. Yerin fəal tektonik təbəqəsi. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji inkişafı. Süxurlar Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Zəlzələ və vulkanlar. Qırışıq vilayətləri və platformalar. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Azərbaycanın geoloji quruluşu. Yer səthinin relyefi. Yerin endogen qüvvələrin nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması. Dağlar və onların yaranması. Yer səthinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefe təsiri.. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları. Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları.

III BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf.

Ədəbiyyat:

Şifahi xalq ədəbiyyatı. Qədim dövr. Dədə Qorqud eposu. Salur Qazanın evinin yağmalanması. Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə. Nəsimi Sığmazam. Xətai. Dəhnamə. Füzuli. Söz. Məni candan usandırdı. Leyli və Məcnun. Yeni dövr I mərhələ. Koroğlu eposu. Həmzənin Qıratı qacırması.

Tarix:

Azərbaycan tarixi – Qədim Albaniya. Azərbaycan Sasanilər imperiyasını tərkibində. Girdiman dövləri. Azərbaycan ərəb xilafətinin tərkibində. Xürrəmilər hərəkatı-Babək. Erkən feodalizm dövründə sosial-iqtisadi və ədəni həyat. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi . (Şirvanşahlar, Sacilər, Dərbənd əmirliyi, Şəki əmirliyi, Tiflis əmirliyi, Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər).

Ümumi tarixi – Qədim Roma. Türk dövlətləri: Xalqların böyük köçü, Avropa (Qərbi) Hun dövləti. Ağ Hun, Götürk. Xəzər, Uyğur . Ərəb dövləti və onun parçalanması nəticəsində yaranmış türk dövlətləri. Qərbi Avropa erkən orta əsrlərdə (Frank dövləti və Bizans). Türk dövlətləri: Səlcuqlar.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetika, Leksikologiya, Söz yaradıcılığı, Sözün tərkibi, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil, Zərf, Köməkçi nitq hissəlıri, Üslubiyyat.

Ədəbiyyat:

Şifahi xalq ədəbiyyatı, Qədim dövr, Dədə Qorqud eposu, Salur Qazanın evinin yağmalanması, Nizami Gəncəvi, İsgəndərnamə, Nəsimi Sığmazam, Xətai, Dehnamə, Füzuli, Söz, Məni candan usandırdı, Leyli və Məcnun, Yeni dövr I mərhələ, Koroğlu eposu, Həmzənin Qıratı qacırması, Molla Pənah Vaqif, Heyif ki yoxdur, Yeni dövr II mərhələ, Qasım bəy Zakir, Badi səba dərdi mənim dilimi, Mirzə Fətəli Axundov, Aldanmış Kevakib, Müsyo Jordan.

Tarix:

Azərbaycan tarixi - Azərbaycan Sasanilər imperiyasını tərkibində. Girdiman dövləri. Azərbaycan ərəb xilafətinin tərkibində. Xürrəmilər hərəkatı-Babək. Erkən feodalizm dövründə sosial-iqtisadi və ədəni həyat. Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlməsi .(Şirvanşahlar, Sacilər, Dərbənd əmirliyi, Şəki əmirliyi, Tiflis əmirliyi, Salarilər, Rəvvadilər və Şəddadilər). Oğuz-Səlcuq axınları. Azərbaycan Səlcuq imperiyasının tərkibində. Atabəylər dövləti, Şirvanşahlar dövləti XI-XV əsrlərdə. Monqolların Azərbaycana yürüşləri – Hülakülər dövləti. Şəki hakimliyi. Azərbaycan XIII əsrdə XIV əsrlərdə. Toxtamış və Teymurilərin yürüşləri. Qaraqoyunlular (Baharlılar). Ağqoyunlular (Bayandurlar). Səfəvilər XVI əsrin birinci yarısında. Azərbaycan XI-XV əsrlər sosial-iqtisadi və mədəni tədbirlər.

Ümumi tarixi - Türk dövlətləri: Xalqların böyük köçü, Avropa (Qərbi) Hun dövləti. Ağ Hun, Götürk. Xəzər, Uyğur . Ərəb dövləti və onun parçalanması nəticəsində yaranmış türk dövlətləri. Qərbi Avropa erkən orta əsrlərdə (Frank dövləti və Bizans). Türk dövlətləri: Səlcuqlar və Osmanlı (XIII-XV əsrlər). Dehli sultanlığı. Moğol dövləti və Teymurilər. Fransa və İngiltərə XI-XVI əsrlərdə. Səlib (Xaç) yürüşləri. Böyük coğrafi kəşflər. Rusiya.

IV BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Fizika:

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altinda hərəkətlər. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları

Kimya:

Kimyanın ilk anlayışları.Atomun quruluşu .Dövri sistem .Dövri qanun.Maddə miqdarı.Molyar kütlə.Avoqadro qanunu.Kimyəvi rabitə .Oksidləşmə dərəcəsi.Kristal qəfəsin tipləri.Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı.İstilik effekti.Kimyəvi reaksiyaların sürəti.Kimyəvi tarazlıq.Tarazlıq sabiti.

Biologiya:

Bitkilərin vegetativ orqanları – kök. Bitkilərin generativ orqanları. Canlılarda dayaq, hərəkət,qidalanma və tənəffüs. Orqanizmlərdə maddələrin daşınması, ifrazat, çoxalma və inkişaf. Orqanizm və təbii birliklərə mühitin təsiri. Bitki və heyvanların insan həyatında rolu.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Fizika:

Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrəüzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları. Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları. İmpuls. Enerji. Saxlama qanunları. Mexaniki  iş. Aero – hidrostatika. Aero – hidrodinamika.

Kimya:

Kimyanın ilk anlayışları.  Atomun quruluşu. Dövri qanun . Dövri sistem. Maddə miqdarı.  Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitə. Oksidləşmə dərəcəsi. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Kimyəvi reaksiyaların  sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sa­­biti­. Oksid­lər. Əsaslar. Turşular. Duzlar. Oksidləşmə -reduksiya reaksiyaları.  Məhlullar. Onların qatılığının  ifadə üsulları

Biologiya:

Hüceyrənin quruluşu. Sitologiya. Hüceyrənin biokimyası.

Orqanizm tam bir sistemdir. Mitoz və Meyoz  bölünmə.

Ontogenez. Genetika. Seleksiya. Mikrobiologiya.

Biotexnalogiya. Təkamül təlimi. Mikrotəkamül.

 

RUS BÖLMƏSİ

I Блок

По 9-10 классам:

Математика:

Обыкновенные и десятичные дроби. Основные понятия геометрии. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Треугольник. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители.

Физика:

Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение тела под действием силы тяжести в вертикальном направлении. 1-я космическая скорость. Сила упругости. Сила трения. Основы статики. Импульс. Энергия. Законы сохранения. Повтор предыдущих тем.

Химия:

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация. Типы кристаллических решеток.  Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования. Закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия.

I Блок

По 11 классам:

Математика:

Разложение многочлена на множители. Треугольники. Рациональные дроби. Окружность. Четырёхугольники. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Многоугольники. Многоугольники. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Площади фигур. Уравнения и задачи с одной неизвестной. 

Физика:

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение тела под действием силы тяжести в вертикальном  направлении. 1-я космическая скорость. Сила упругости. Сила трения. Основы статики. Импульс. Энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. Аэро-гидростати. Аэро-гидродинамике. Основы МКТ. Законы идеального газа. Повтор предыдущих тем.

Химия:

Химические связи. Степень окисления. Гибридизация. Типы кристаллических решеток. Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования. Закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Оксиды . Основания. Кислоты. Соли.  О.В.Р. Растворы , способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена.

II Блок

По 9-10 классам:

Математика:

Обыкновенные и десятичные дроби. Основные понятия геометрии. Отношение. Пропорция. Процент.  Действительные числа. Треугольник. Целые алгебраические выражения. Разложение многочлена на множители.

История:

История Азербайджана:

Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия.Бабек. Возрождение Азербайджанской государственности. Набеги славян.Социально-экономическая и культурная жизнь в Азербайджане. Огузо-Сельджкуские потоки. Атабеки. Набеги Монголов на Азербайджан. Ширваншахи и культура возрождения. Каракоюнлу. Аккоюнлу.

Всеобщая история: Древний Рим. Тюркские государства. Великое перселение народов. Белые гунны. Западные гунны. Гектюрки. Хазары. Уйгуры.Китай и Арабское государство. Распад Арабского халифата и образованные после его распада Тюркские государства.Караханиды и Газневиды. Великая Монгольская империя. Золотая Орда. Делийский султанат. Тимуриды. Сельджуки и Османы. Западная Европа (Франки, Византия, Славяне).

География:

Вращение Земли вокруг своей оси и его следствия. Местное и поясное время. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы. Геосинклинали и платформы. Этапы горообразования. Геологическое строение Азербайджана. Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Рельеф и полезные ископаемые материков.

II Блок

По 11 классам:

Математика:

Разложение многочлена на множители. Треугольники. Рациональные дроби. Окружность. Четырёхугольники. Квадратные корни. Степень с действительным показателем. Многоугольники. Многоугольники. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Уравнения и задачи с одной неизвестной. Площади фигур. Уравнения и задачи с одной неизвестной. 

История:

История Азербайджана.

Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Бабек. Возрождение Азербайджанской государственности. Набеги славян. Социально-экономическая и культурная жизнь в Азербайджане. Огузо-сельджукские потоки. Атабеки. Набеги Монголов на Азербайджан. Ширваншахи и культура Возрождения. Каракоюнлу. Аккоюнлу. Ширваншахи. Шектнское правление. Ардебильское правление.

Всеобщая история: Древний Рим. Тюркские государства. Великое переселение народов. Белые гунны. Западные гунны. Гектюрки. Хазары. Уйгуры. Китай и Арабское государство. Распад Арабского халифата и образованные после его распада Тюркские государства. Караханиды и Газневиды. Великая Монгольская империя. Золотая орда. Делтйский султанат. Тимуриды.

Сельджуки. Османы. Западная Европа (Франки, Византия, Славяне). Крестовые походы.

География:

История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы Литосферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Геосинклинали и платформы. Этапы горообразования. Геологическое строение Азербайджана. Рельеф Земной поверхности. Формирование рельефа в результате эндогенных сил. Горы и их образование. Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф. Рельеф и полезные ископаемые материков. Эндогенные и экзогенные формы рельефа Азербайджанской Республики, полезные ископаемые. Атмосфера и климат. Строение атмосферы. Солнечная радиация. Температура воздуха. Атмосферное давление и ветер. Классификация ветров по режиму. Циклоны и антициклоны Относительная и абсолютная влажность. Испарение и испаряемость. Распределение атмосферых осадков на Земле. Климат. Климатические пояса мира и типы климата. Климатические пояса материков. Распределение солнечных часов и влажности в Азербайджане. Типы климата в Азербайджане.

III Блок

По 9-10 классам:

Русский язык:

Морфемика. Орфография. Значимые части слова. Основа слова. Изменение и образование слов. Чередование в корне гласных (- лаг-, - лож-, - раст-, - рос-, -ращ-, бер-, -бир-, -дир-,    -дер- и др.) и согласных(к-ц-ч; б-бл и др) Беглые гласные. Правописание гласных и согласных в приставках. Неизменяемые приставки.  Буквы –з (-с) на конце приставок. Многозначные приставки  -пре -при. Буквы –и,-ы после ц;-о;-е после шипящих и ц в корнях, суффиксах и окончаниях. Морфемный разбор слова. Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи.    Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Год и число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. При склонение имён существительных. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в ед. и мн. Числе, а также существительных на –ия, -ий, -ие. Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Суффиксы имён существительных. Не с существительными. Морфологический разбор. Имя прилагательное как част речи. Разряды имён прилагательных. Имена прилагательные полные и краткие.

Литература:

Теория литературы. Роды и виды (жанры) литературы. Жанр восточной литературы (дастань, газель). Низами Гянджяви. Жизнь и творчество. Лирика."Хамсе" "Хосров и Ширин". "Семь красавиц". Эпоха возрождения. Петрака. Лирика. М.Физули. Жизнь и творчество. Лирика. "Лейли и Меджнун". Теория литературы. Литературные направления. Классицизм. Г. Р. Державин. "Властителям и судиям".

История:

История Азербайджана: Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия.Бабек. Возрождение Азербайджанской государственности. Набеги славян.Социально-экономическая и культурная жизнь в Азербайджане. Огузо-Сельджкуские потоки. Атабеки. Набеги Монголов на Азербайджан. Ширваншахи и культура возрождения. Каракоюнлу. Аккоюнлу.

Всеобщая история: Древний Рим. Тюркские государства. Великое перселение народов. Белые гунны. Западные гунны. Гектюрки. Хазары. Уйгуры.Китай и Арабское государство. Распад Арабского халифата и образованные после его распада Тюркские государства.Караханиды и Газневиды. Великая Монгольская империя. Золотая Орда. Делийский султанат. Тимуриды. Сельджуки и Османы. Западная Европа (Франки, Византия, Славяне).

III Блок

По 11 классам:

Русский язык:

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы. Типы речи. Лексикография. Словари(орфографий, толковый, орфоэпический, словарь омонимов, антонимов и др). Морфемика. Орфография. Значимые части слова. Основа слова. Изменение и образование слов. Чередование в корне гласных (- лаг-, - лож-, - раст-, - рос-, -ращ-, бер-,      -бир-, -дир-,    -дер- и др.) и согласных(к-ц-ч; б-бл и др) Беглые гласные. Употребление букв Е и Э. Правописание ь и ъ знаков. Слитное  и дефисное написание сложных слов. Употребление прописных и строчных букв. Состав слова. Словообразование (Морфемика).Способы образования новых слов. Морфологические способы (приставочный, суффиксальный, приставочно-суф-ый, бессуффиксный, сложение). Неморфологические способы(слияние, переход слова из одной части речи в другую, появление омонимов).Словообразовательный разбор слова. Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и служебные части речи.    Имя существительное как часть речи. Собственные и нарицательные, одушевлённые и неодушевлённые. Год и число имён существительных. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Имена существительные не относящиеся ни к одному из родов(сани, белила). Имена существительные общего рода, их особенности и отличие от имён существительных, называющих людей по профессии и роду занятий(инженер, судья). При склонение имён существительных.

Литература:

Теория литературы. Художественно своеобразие литературного произведения. Образ. Лирический герой. Перонаж. Характер. Речевая характеристика. Литературные типы (“маленький человек”, “лишний человек” Изобразительно-выразительные средства языка художественной литературы. (Троп и его виды). Романтизм Максим Горький. Рассказы “Старуха Изергиль”, “Макар Чудра”. Гусейн Джавид. Трагедия “Иблис“. Реализм. Джалил Мамедгулузаде. Рассказ “Почтовый ящик”, повесть “События в селении Данабаш”.

История:

История Азербайджана.

Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Бабек. Возрождение Азербайджанской государственности. Набеги славян. Социально-экономическая и культурная жизнь в Азербайджане. Огузо-сельджукские потоки. Атабеки. Набеги Монголов на Азербайджан. Ширваншахи и культура Возрождения. Каракоюнлу. Аккоюнлу. Ширваншахи. Шектнское правление. Ардебильское правление.

Всеобщая история: Древний Рим. Тюркские государства. Великое переселение народов. Белые гунны. Западные гунны. Гектюрки. Хазары. Уйгуры. Китай и Арабское государство.Распад Арабского халифата и образованные после его распада Тюркские государства. Караханиды и Газневиды. Великая Монгольская империя. Золотая орда. Делтйский султанат. Тимуриды.

Сельджуки. Османы. Западная Европа (Франки, Византия, Славяне). Крестовые походы.

IV Блок

По 9-10 классам:

Физика:

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение тела под действием силы тяжести в вертикальном  направлении. 1-я космическая скорость. Сила упругости. Сила трения. Основы статики. Импульс. Энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. Аэро-гидростати. Аэро-гидродинамике. Основы МКТ. Законы идеального газа. Повтор предыдущих тем.

Химия:

Количество вещества. Молярная масса. Закон Авогадро. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация. Типы кристаллических решеток.  Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования. Закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия.

Биология:

Генеративные органы растений. Движение, опора, питание и дыхание у живых организмов. Транспорт веществ, выделение, размножение и развитие у живых организмов. Влияние среды на организм и природные сообщества. Роль растений и животных в жизни человека.

IV Блок

По 11 классам:

Физика:

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение тела под действием силы тяжести в вертикальном  направлении. 1-я космическая скорость. Сила упругости. Сила трения. Основы статики. Импульс. Энергия. Законы сохранения. Механическая работа. Мощность. Аэро-гидростати. Аэро-гидродинамике. Основы МКТ. Законы идеального газа. Повтор предыдущих тем.

Химия:

Химические связи. Степень окисления. Гибридизация. Типы кристаллических решеток. Классификация химических реакций. Тепловой эффект. Теплота сгорания и образования. Закон Гесса. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Оксиды . Основания. Кислоты. Соли.  О.В.Р. Растворы , способы выражения концентрации растворов. Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена.

Биология:

Генетика. Селекция. Микробиология. Биотехнология. Эволюционное учение. Микроэволюция.

 

Ünvan:

Mərkəz filial (Həsən Əliyev 12 a): 012 594 01 05, 012 594 01 06, 070 594 01 05 (WhatsApp)

Əhmədli filialı: Məhəmməd Hadi 122 (Əhmədli metrosunun yanı)
012 376 03 05,  012 376 04 05,  077 376 03 05 (WhatsApp)

Neftçilər filialı: Nəsimi küçəsi 15 (Neftçilər metrosunun yanı)
 012 520 08 07, 050 520 08 07 (WhatsApp)

Sumqayıt filialı: 9-cu mikrorayon (Alman parkının arxası)
 018 652 06 04, 070 752 06 04, (WhatsApp)