13 Oct

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

SINAQ 2 - 13 OKTYABR

İmtahan mövzuları

BLOK fənləri.

I BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Riyaziyyat:

Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həndəsənin əsas anlayışları.

Fizika:

Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.

Kimya:

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Riyaziyyat:

Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Fizika:

Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları.

Kimya:

Saf maddələr və qarışiqlar. Kimyəvi element bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kutləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Dovri  qanun və dovri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyisməsi.

II BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Riyaziyyat:

Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həndəsənin əsas anlayışları.

Tarix:

Azərbaycan tarixi: İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtidai icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları. Qədim Manna. İskit padşahlığı.  Azərbaycan e.ə VII-IV əsrlər. Qədim Atropatena. 

Ümum tarixi: Qədim Misir, Qədim Şumer. Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin, Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan.

Coğrafiya:

Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya eliminin inkişafı. Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Yer kürəsinin kartoqrafik təsvirləri. Plan və Miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar. Yerin forma və ölçüləri. Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar. Xəritələr və onların təsnifatı.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Riyaziyyat:

Natural ədədlər. Çoxluqlar. Adi və onluq kəsrlər. Faiz. Nisbət. Tənasüb. Həqiqi ədədlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Tarix:

Azərbaycan tarixi – İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtida icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları. Manna. İskit (İşquz) padşahlığı, Azərbaycan e.ə VII -e.ə IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Qədim Albaniya dövləti. Azərbaycan Sasani imperiyası tərkibində.
Ümum tarixi –  Qədim Misir, Qədim Şumer. Qədim Hun dövləti. Qədim Çin, Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan. Qədim Roma.

Coğrafiya:

Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycanda coğrafiya eliminin inkişafı. Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tədqiqat metodları. Yer kürəsinin kartoqrafik təsvirləri. Plan və Miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük.Horizontallar. Yerin forma və ölçüləri. Dərəcə toru və coğrafi koordinatlar. Xəritələr və onların təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Coğrafi informasiyaların təqdidolunma üsulları. Topoqrafik xəritələr. Xəritə coğrafi informasiya vasitəsi.

III BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetka. Danışıq səslərinin növləri. Sait və samitlərin tələffüz qaydaları. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Sözün sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. Heca. Mətn üzərində iş. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər. Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etomologiya. Lüğətçilik. Mətn üzərində iş. Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər.

Ədəbiyyat:

Şifahi xalq ədəbiyyatı. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Dədə Qorqud eposu.  Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy. Nizami Gəncəvi (İskəndərnamə). Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.

Tarix:

Azərbaycan tarixi: İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtidai icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları. Qədim Manna. İskit padşahlığı.  Azərbaycan e.ə VII-IV əsrlər. Qədim Atropatena. 

Ümum tarixi: Qədim Misir, Qədim Şumer. Böyük Hun imperiyası. Qədim Çin, Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Danışıq səslərinin növləri. Sait və samitlərin tələffüz qaydaları. Bəzi saitlərin uzun tələffüz edilməsi. Sözün sonunda k-y, q-ğ əvəzlənməsi. Ahəng qanunu. Heca. Leksika. Sözün leksik və qrammatik mənası. Sözün həqiqi və məcazi mənası. Təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Omonimlər. Sinonimlər. Antonimlər.Terminlər. Arxaizmlər. Frazeoloji birləşmələr. Etomologiya. Lüğətçilik. Söz yaradıcılığı. Sözlərin yaranma yolları. Sözün quruluşca növləri. Eyniköklü sözlər.

Ədəbiyyat:

Şifahi xalq ədəbiyyatı. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Dədə Qorqud eposu. 'Salur Qazanın evinin yağmalandığı boy. Nizami Gəncəvi (İskəndərnamə). Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.

Tarix:

Azərbaycan tarixi – İl hesabı, Azərbaycan qədim ölkədir. İbtida icma quruluşu. İlkin dövlət qurumları. Manna. İskit (İşquz) padşahlığı, Azərbaycan e.ə VII -e.ə IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Qədim Albaniya dövləti. Azərbaycan Sasani imperiyası tərkibində.
Ümum tarixi –  Qədim Misir, Qədim Şumer. Qədim Hun dövləti. Qədim Çin, Qədim Hindistan. Qədim Yunanıstan. Qədim Roma.

IV BLOK

9-10-cu siniflər uzrə:

Fizika:

Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət..

Kimya:

Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.

Biologiya:

Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Fizika:

Fizikadan qəbul imtahanı üçün minimum riyazi biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları.

Kimya:

Saf maddələr və qarışiqlar. Kimyəvi element bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kutləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Dovri  qanun və dovri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyisməsi.

Biologiya:

Сanlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyyələri. Sitologiya .Hüceyrənin biokimyası. Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı.

 

МСО-1

I Блок

По 9-10 классам:

Математика:

Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дроби. Основные понятия геометрии.

Физика:

Минимум знаний по математике для вступительного  экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное  движение. Равномерное движение по окружности.

Химия:

Чистые вещества смеси. Химический элемент, просты и сложные вещества. Физические химические явления. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрицательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, атомный и ионный радиусы.

II Блок

По 9-10 классам:

Математика:

Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дроби. Основные понятия геометрии.

История:

История Азербайджана- Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Манна. Азербайджан до н. э в 7-4 вв. до н.э. Всеобщая история- Древний Египет, Древние шумеры. Древние тюрки и Китай, Индия. Древняя Греция.

География:

Развитие знаний о Земле. Развитие географической науки. Географические открытия.  Развития науки география  в Азербайджане. География в системе естественных наук.  Методы исследования географической науки. Картографические изображения Земного шара. План и масштабы. Условные знаки. Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали. Форма и размеры Земли.  Градусов сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и искажения. Топографические карты.

III Блок

По 9-10 классам:

Русский язык:

Фонетика(Гласные и согласные звуки. Классификация согласных по твёрдости /мягкости, звонкости / глухости. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости согласных на письме). Двойная роль букв е, ё, ю, я. Функции ь и ъ знаков. Слог,  слогоделение. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Лексикология. Культура речи. (Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Общеупотребительные и необщеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы. Типы речи.

Литература:

Теория литературы. Литературное произведение как единое целое (тема, идея, сюжет, композиция). Синквейн, диаграмма Венна, кластер. Древнегреческие мифы. Гомер. "Илиада "Древнегреческие мифы. Гомер. "Одессея" "Китаби Деде Горкуд" (песень первая, чёртвётая, двенадцатая).

История:

История Азербайджана- Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Манна. Азербайджан до н. э  в 7-4 вв. до н. э.  Всеобщая история- Древний Египет, Древние шумеры. Древние тюрки и Китай, Индия. Древняя Греция.

IV Блок

По 9-10 классам:

Физика:

Минимум знаний по математике для вступительного  экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное  движение. Равномерное движение по окружности.

Химия:

Чистые вещества смеси. Химический элемент, просты и сложные вещества. Физические и химические явления. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрицательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, атомный и ионный радиусы.

Биология:

Объекты исследования биологии. Строение клетки. Ткани, органы и системы органов. Вегетативные органы растений – стебель и лист. Вегетативные органы растений – корень.

I Блок

По 11 классам:

Математика:

Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Треугольники. Действительные числа. Треугольники.

Физика:

Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Равномерное движение по окружности.

Химия:

Чистые вещества смеси. Химический элемент, просты и сложные вещества. Физический и  химические явления. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрициательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, атомный и ионный радиусы.

II Блок

По 11 классам:

Математика:

Натуральные числа. Множества. Основные понятия геометрии. Обыкновенные и десятичные дроби. Отношение. Пропорция. Процент. Треугольники. Действительные числа. Треугольники.

История:

История Азербайджана-Азербайджан древняя страна.Первобытнообщинный строй.Первые государственные образования.Манна. Искитское царство (Ишкуз) Азербайджан в VII-IV веках до н.э. Государства Древняя Атропатена и Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Всеобщая История-Древний Египет,Древний Шумер,Древнее Гуннское государство.Древний Китай,Древняя Индия.Древняя Греция. Древний Рим.              

География:

Развитие знаний о Земле. Развитие науки география. Географические открытия. Развитие науки география в Азербайджане. География в системе естественных наук. Методы исследования географии. Картографическое представление Земли. План и Масштаб. Условные знаки. Определение горизонта. Компас и Азимут. Относительная и абсолбтная высота. Горизонтали. Форма и размеры Земли. Градусная сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и их определения. Методы внедрения географической информации. Топографические карты.

III Блок

По 11 классам:

Русский язык:

Фонетика (Гласные и согласные звуки. Классификация согласных по твёрдости /мягкости, звонкости / глухости. Графика. Алфавит. Обозначение мягкости  согласных на письме). Ударение. Функции ударения. Вариативное ударение. Лексикология. Культура речи. (Слово и его лексическое  значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Стили речи.(книжный, публицистический, офиц- деловой, худож., разговорный) Понятие о тексте. Типы речи(описание, рассуждение, повествование)Лексикология. Культура речи. (Слово и его лексическое  значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Стили речи (книжный, публицистический, офиц-деловой, худож., разговорный) Понятие о тексте. Типы речи (описание, рассуждение, повествование) Общеупотребительные и  необще-упо­требительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Устаревшие слова и неологизмы. Фразеологизмы. Типы речи. Лексикография. Словари (орфографий, толковый, орфоэпический, словарь омонимов, антонимов и др).

Литература:

Теория литературы. Литературное произведение как единое целое. Тема. Идея. Конфликт. Композиция и её элементы. Сюжет и его элементы. Понятие о художественном методе и литературном направлении  (классицизм,  сентиментализм,  романтизм,  реализм) Литература рубежа и его течения особенности литературных направлений в России . “Серебряный век” русской поэзии. Символизм.Александр Александрович Блок. Лирика. (Стихотворения: “О, я хочу безумно жить, “Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...”  О, весна без конца и без краю..., “Незнакомка”, “Россия”. Акмеизм. Анна Андреевна Ахматова. Лирика (Стихотворения: “Клятва”, “Я научилась просто мудро жить” , “Мне голос был...”, “Сжала руку под темной вуалью...”.  Поэма.Футуризм Владимир Владимирович Маяковский. Лирика (Стихотворения: “Необычайное приключение...” “Послушайте...”,  “Баку”,  “А вы могли бы...”, “Прозаседавшиеся”.Имажинизм. Сергей Александрович Есенин. Лирика (Стихотворения: Отговорила роща золотая”,  “Я спросил сегодня у менялы...”,  “Быть поэтом”. («Персидские молитвы»), “ Прощай Баку!” “Письмо Матери.

История:

История Азербайджана-Азербайджан древняя страна.Первобытнообщинный строй.Первые государственные образования. Манна. Искитское царство (Ишкуз) Азербайджан в VII-IV веках до н.э. Государства Древняя Атропатена и Древняя Албания.  Азербайджан в составе Сасанидов. Всеобщая История-Древний Египет,Древний Шумер,Древнее Гуннское государство.Древний Китай,Древняя Индия.Древняя Греция. Древний Рим.              

IV Блок

По 11 классам:

Физика:

Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Равномерное движение по окружности.

Химия:

Чистые вещества смеси. Химический элемент, просты и сложные вещества. Физический и химические явления. Относительная атомная масса. Относительная молекулярная масса. Валентность. Составление химических реакций. Строение атома. Периодический закон и периодическая система. Свойства атомов: электроотрициательность, энергия ионизации, энергия сродства к электрону, атомный и ионный радиусы.

Биология:

Основные жизненные свойства организмов и уровни организаций. Цитология. Размножение и индивидуальное развитие организмов.