28 Feb

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

28 FEVRAL "SINAQ 5"

BURAXILIŞ FƏNLƏRİ ÜZRƏ İMTAHAN MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

9-10-cu siniflər uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feilin təsriflənən formaları. Feilin təsriflənməyən formaları. Köməkçi nitq hissələri. Söz birləşmələri. Mürəkkəb adlar. Mətn üzərində iş.

Riyaziyyat:

Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi. Ədədi ardıcıllıqlar silsilələr. Çoxluqlar.  Çevrə və dairə. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili:

The Noun. The Article. The Quantifiers. The Adcective The Adverb. The Pronouns. The Tenses. The Passive Voice. The Modal Verbs. The Conjunctions. Mətn üzərində iş. Anlama və dinləmə mətni.

11-ci sinif və məzunlar uzrə:

Azərbaycan dili:

Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi. İsim. Sifət. Say. Əvəzlik. Zərf. Feil. Köməkçi nitq hissələri. Söz birləşmələri. Sintaktik əlaqələr. Cümlə üzvləri. Üslubiyyat. Mətn üzərində iş.

Riyaziyyat:

Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremi.  Triqonometrik tənliklər. Üstlü və loqarifmik funksiyalar. Hərəkət və oxşarlıq. Vektorlar və koordinatlar metodu. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili:

Complex Objects. Gerunds. Participles. Passive Causatives. Mətn üzərində iş. Anlama və dinləmə mətni.

RUS BÖLMƏSİ

По 9-10 класс:

Русский язык:

Cлужебные части речи. Словосочетание. Простое предложение.

Математика:

Уравнения и задачи с одной неизвестной. Система уравнений. Неравенства. Четырёхугольники. Повторение предыдущих тем.

Английский язык:

The Noun. The Article. The Quantifiers. The Adcective The Adverb. The Pronouns. The Tenses. The Passive Voice. The Modal Verbs. The Conjunctions. Работа над текстом. Прослушевание.

По 11 классам:

Русский язык:

Cлужебные части речи. Словосочетание. Простое предложение.

Математика:

Числовые последовательности. Прогрессии. Функции и графики. Тригонометрические функции. Площади фигур. Движение, симметрия, подобие. Векторы. Метод координат. Повторение предыдущих тем.

Английский язык:

Complex Objects. Gerunds. Participles. Passive Causatives. Работа над текстом. Прослушевание.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05
Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05
Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07
Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04
Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 209 25 59

Nömrə 1 Biləcəri 012 448 84 34, 070 448 84 34