7 Nov

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

7 noyabr "ABİTURİYENT SINAQ 2"

BLOK FƏNLƏRİ ÜZRƏ İMTAHAN MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

I BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün tələb olunan minimal biliklər.Düzxətli bərabərsürətli və dəyişən sürətli hərəkətlər.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.Nyuton qanunları Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında şaquli istiqamətdə hərəkət. Birinci kosmik sürət.

Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsid və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri:elektomənfilik, ionlaşma enerjisi,elektronahərislik, atom radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

11-ci sinif və məzunlar:

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər və məsələlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün tələb olunan minimal biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişən sürətli hərəkətlər. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında şaquli istiqamətdə hərəkət. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları.

Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar.Kimyəvi element bəsid və mürəkkəb maddələr.Fiziki və kimyəvi hadisələr. Valentlik. Nisbi atom və nisbi molekul kütləsi.Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Maddə miqdarı.Avoqadro qanunu.Molyar kütlə.Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti.Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları, növləri.

II BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Tarix: İbtidai icma cəmiyyəti. İlkin tayfa birlikləri və dövlət qurumları. Qədim Manna. Azərbaycan e.ə VII-IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Albaniya. Azərbaycan III-VII əsrlərdə sasani ağalığı. Qədim Misir. Şumer. Böyük Hun. Çin və Hindistan. Qədim Yunanıstan. Makedoniya və Roma. Feodal münasibətlər. Cavanşir. Türk dövlətləri. Göytürk. Xəzər.

Coğrafiya: Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı.  Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük.Yerin forma və ölçüləri.  Coğrafi informasiyaların təqdid olunma üsulları. Topoqrafik xəritələr.Kainat və Günəş sistemi. Yerin hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafındakı illik hərəkəti və onun nəticələri. İşıqlanma qurşaqları.Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı .Yer qabığının inkişaf tarixi. Litosfer. Süxurlar. Zəlzələ vulkanlar.

11-ci sinif və məzunlar:

Riyaziyyat: Natural ədədlər. Adi və onluq kəsrlər. Nisbət. Tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Birməchullu tənliklər və məsələlər. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar.

Tarix: İbtidai icma cəmiyyəti. İlkin tayfa birlikləri və dövlət qurumları. Qədim Manna. Azərbaycan e.ə VII-IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Albaniya. Azərbaycan III-VII əsrlərdə sasani ağalığı. Azərbaycan Ərəb xilafəti tərkibində. IX-XI əsrlər Feodal dövlətləri. Slavyan yürüşləri. III-XI əsrlər sosial-iqtisadi, mədəni münasibətlər. Qədim Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin və Hindistan. Qədim Yunanıstan, Makedoniya və Roma. Erkən orta əsrlərdə türk dövlətləri: Qərbi (Avropa) Hun. Ağ Hun. Göytürk xaqanlıqları. Uyğur və Xəzər dövlətləri. Ərəb xilafəti və onun parçalanması ilə meydana gələn dövlətlər (Qaraxanlı və Qəznəvilər). Frank və Bizans.

Coğrafiya: Yer haqqında biliklərin inkişafı. Coğrafiya elmlərinin inkişafı.  Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük.Yerin forma və ölçüləri.  Coğrafi informasiyaların təqdid olunma üsulları. Topoqrafik xəritələr.Kainat və Günəş sistemi.İşıqlanma qurşaqları.Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti və onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı .Yer qabığının inkişaf tarixi. Litosfer. Süxurlar. Zəlzələ vulkanlar. Dağlar və onların yaranması. Yer səthinin düzənlikləri. Xarici qüvvələrin relyefe təsiri. Azərbaycan Respublikasının endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları. Atmosfer və iqlim. Günəş radiasiyası. Rejiminə görə küləklərin təanifatı. Siklon və antisiklonlar.

III BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Azərbaycan dili: Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradıcılığı sözün tərkibi. İsim.

Tarix: İbtidai icma cəmiyyəti. İlkin tayfa birlikləri və dövlət qurumları. Qədim Manna. Azərbaycan e.ə VII-IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Azərbaycan III-VII əsrlərdə sasani ağalığı. Qədim Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin və Hindistan. Qədim Yunanıstan, Makedoniya və Roma. Feodal münasibətlər. Cavanşir. Türk dövlətləri. Göytürk. Xəzər.

Ədəbiyyat: Nəzm və nəsr Azərbaycan ədəbiyyatında vəznlər, ədəbi novlər və janrlar. Bədii əsərin dili, bədii əsərin quruluşu, ədəbiyyatda gülüs, bədii yaradıcılıq metodu, şifahi xalq ədəbiyyatı, “Yetim İbrahimin nağılı”, “Ağıllı uşaq”, “Çahargah əfsanəsi”. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyati “Dədə Qorqud Salur Qazanın evinin yagmalanması”, “Uruzun dustaq olduğu boy”, “Basatın təpəgözü öldürməsi”.

11-ci sinif və məzunlar:

Azərbaycan dili: Fonetika. Leksikologiya. Söz yaradicılığı sözün tərkibi. Isim. Sifət. Say. Üslubiyyat.

Tarix: İbtidai icma cəmiyyəti. İlkin tayfa birlikləri və dövlət qurumları. Qədim Manna. Azərbaycan e.ə VII-IV əsrlərdə. Qədim Atropatena. Azərbaycan III-VII əsrlərdə sasani ağalığı. Azərbaycan Ərəb xilafəti tərkibində. IX-XI əsrlər Feodal dövlətləri. Slavyan yürüşləri. III-XI əsrlər sosial-iqtisadi, mədəni münasibətlər. Qədim Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin və Hindistan. Qədim Yunanıstan, Makedoniya və Roma. Erkən orta əsrlərdə türk dövlətləri: Qərbi (Avropa) Hun, Ağ Hun, Göytürk xaqanlıqları, Uyğur və Xəzər dövlətləri. Ərəb xilafəti və onun parçalanması ilə meydana gələn dövlətlər ( Qaraxanlı və Qəznəvilər). Frank və Bizans.

Ədəbiyyat: Nəzm və nəsr Azərbaycan ədəbiyyatında vəznlər, ədəbi novlər və janrlar. Bədii əsərin dili, bədii əsərin quruluşu, ədəbiyyatda gülüs, bədii yaradıcılıq metodu, şifahi xalq ədəbiyyatı, “Yetim İbrahimin nağılı”,  “Ağıllı uşaq”, “Çahargah əfsanəsi”. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyati “Dədə Qorqud Salur Qazanın evinin yagmalanması”, “Uruzun dustaq olduqu boy”, “Basatın təpəgözü öldürməsi”. Nizami Gəncəvi “Yaralı uşağın dastanı”, “Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Sultan Səncər” və “Qarı”, “İskəndərnamə”. Orta dövr Nəsimi “Sığmazam” , Xətayi “Dəhnamə” , Füzuli “Məni candan usandırdı”,  “Leyli və Məcnun”.

IV BLOK​ 

9-10-cu siniflər:

Biologiya: Biologiyanın tədqiqat obyektləri. Hüceyrənin quruluşu. Canlı orqanizmlərin toxumaları, orqanları və orqanlar sistemi. Bitkilərin vegetativ orqanları – Zoğ və yarpaq. Bitkilərin vegetativ orqanları – kök. Canlılarda dayaq və hərəkət. Qidalanma. Tənəffüs. İfrazat - daşınma sistemləri. Cinsi və qeyri cinsi coxalma. Toxumun cücərməsi.

Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün tələb olunan minimal biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişən sürətli hərəkətlər. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında şaquli istiqamətdə hərəkət. Birinci kosmik sürət.

Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom radiusu. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.

11-ci sinif və məzunlar:

Biologiya: Сanlıların əsas həyat xassələri və quruluş səviyyələri. Sitologiya. Hüceyrənin biokimyası. Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı. Ontogenez. Genetika.

Fizika: Fizikadan qəbul imtahanı üçün tələb olunan minimal biliklər. Düzxətli bərabərsürətli və dəyişən sürətli hərəkətlər. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət. Nyuton qanunları Ümumdünya cazibə qanunu. Ağırlıq qüvvəsi. Cismin çəkisi. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında şaquli istiqamətdə hərəkət. Birinci kosmik sürət. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi. Statikanın əsasları.

Kimya: Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element bəsid və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Valentlik. Nisbi atom və nisbi molekul kütləsi.Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu. Molyar kütlə. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti.Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları, növləri.

 

RUS BÖLMƏSİ

I БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Математика: Множества. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Целые алгебраические выра­же­ния. Треугольник. Повторение предыдущих тем.

Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение.Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. 1 космическая скорость.

Химия: Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Физические и химические явления. Относительная  атомная масса. Относительная молекулярная масса. Валентность. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация .Типы кристаллических решеток.Количество вещества. Закон Авогадро. Вычисления по химическим формулам и уравнениям.

 По 11 классам: 

Математика: Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Треугольники. Целые алгебраические выражения. Рациональные дроби. Квадратные корни. Степень с действительным показателем.

Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. 1 космическая скорость. Сила упругости. Сила трения. Основы статики.

Химия: Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси.Физические и химические явления. Относительная  атомная масса.Относительная молекулярная масса. Валентность. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов.Химическая связь. Степень окисления.Гибридизация .Типы кристаллических решеток.Количество вещества. Закон Авогадро. Вычисления по химическим формулам и уравнениям. Классификация  химических  реакций Тепловой  эффект. Теплота сгорания и образования. Закон Гесса. Окислительно-восстановительные реакции.

II БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Математика: Множества. Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Целые алгебраические выра­же­ния. Треугольник. Повторение предыдущих тем.

История: История Азербайджана - Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Азербайджан до н. Всеобщая история- Древняя Греция. Древняя Атропатена. Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Всеобщая история - Древний Египет. Древние шумеры. Древние тюрки и Китай. Индия. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Тюркские государства. Великое переселение народов. Гёктюрки. Хазары.

География: Развитие знаний о Земле. Развитие географической науки. Географические открытия.  Развития науки география  в Азербайджане. География в системе естественных наук.  Методы исследования географической науки. Картографические изображения Земного шара. План и масштабы. Условные знаки. Определение сторон горизонта. Компас и азимут. Относительная и абсолютная высоты. Горизонтали. Форма и размеры Земли.  Градусов сетка и географические координаты. Карты и их классификация. Картографические проекции и искажения. Топографические карты. Вселенная и Солнечная система. Вращение Земли и егогеографические следствия. Небесные тела. Планеты солнечной системы. Вращение Земли вокруг Солнцаи его следствия.  Пояса освещенности. Вычесление угла падения солнечных лучей. Вращение Земли вокруг своей оси и его следствия. Местное и поясное время. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы.

 По 11 классам: 

Математика: Отношение. Пропорция. Процент. Действительные числа. Треугольники. Целые алгебраические выражения. Рациональные дроби. Квадратные корни. Степень с действительным показателем.

История: История Азербайджана-Азербайджан древняя страна. Первобытнообщинный строй. Первые государственные образования. Манна. Искитское царство (Ишкуз) Азербайджан в VII-IV веках до н.э. Государства Древняя Атропатена и Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Тюркские государства: Великое переселение народов. Белые гунны. Гектюрки. Хазары. Уйгуры. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Движение Хуррамитов-Бабек. Возрождение азербайджанской государственности  (Ширваншахи. Саджиды. Дербентское. Шекинское. Тифлисское эмиратство). Всеобщая История - Древний Египет. Древний Шумер. Древнее Гуннское государство. Древний Китай. Древняя Индия. Древняя Греция. Древний Рим. Всеобщая История-Арабское государство и тюркские государства образованные в результате его распада.

География: Развитие знаний о Земле. Развитие науки география. Географические открытия. Развитие науки география в Азербайджане. Геогафия в системе естейственных наук. Методы исследования географии. Картографическое представление Земли.План и Масштаб. Условные знаки.Определение горизонта. Компас и Азимут. Относительная и аблолбтная высота. Горизонтали.Форма и размеры Земли. Градусная сетка и географические координаты. Карты и их класси­фикация.Картог­рафичес­кие проекции и их определения. Методы внедрения геогра­фичес­кой информации.Топографические карты. Вселенная и Солнечная система. Вращение Земли и его географичес­кие следствия. Небесные тела. Планеты солнечной системы. Вращение Земли вокруг Солнца и его следствия. Пояса освещенности. Вычисление угла падения солнечных лучей. Вращение Земли вокруг своей оси и его следствия. Местное и поясное время. История развития земной коры. Активная тектоническая оболочка Земли. Этапы планетарного развития Земли. Земной магнетизм. Внутреннее строение Земли. Литосфера. Геологическое развитие Земли. Горные породы. Литос­ферные плиты и их развитие. Современные вертикальные и горизонтальные движения Земли. Землетрясение и вулканы. Геосинклинали и платформы. Этапы горо­образования. Геологическое строение Азербайджана. Рельеф Земной поверхности. Формирование рельефа в результате эндогенных сил. Горы и их образование.Равнины Земной поверхности. Влияние внешних сил на рельеф.Рельеф и полезные ископаемые материков. Эндогенные и экзогенные формы рельефа Азербайджанской Республики, полезные ископаемые.

III БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Русский язык: Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика Орфография. Состав слова. Словообразование. Морфология (Имя существительное).

История: История Азербайджана - Азербайджан древняя страна. Первобытно общинный строй. Первые государственные образования. Азербайджан до н. Всеобщая история- Древняя Греция. Древняя Атропатена. Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Всеобщая история - Древний Египет. Древние шумеры. Древние тюрки и Китай. Индия. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Тюркские государства. Великое переселение народов. Гёктюрки. Хазары.

Литература:  "Китаби Деде Коркут". "Кероглу". Низами Гянджеви. М. Физули. В. Шекспир. Русская литература 18 в. Классицизм.  

 По 11 классам: 

Русский язык: Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика Орфография. Состав слова. Словообразование. Морфология (Имя существительное. Имя прилагательное).

История: История Азербайджана-Азербайджан древняя страна. Первобытнообщинный строй. Первые государственные образования. Манна. Искитское царство (Ишкуз) Азербайджан в VII-IV веках до н.э. Государства Древняя Атропатена и Древняя Албания. Азербайджан в составе Сасанидов. Тюркские государства: Великое переселение народов. Белые гунны. Гектюрки. Хазары. Уйгуры. Феодальные отношения. Джаваншир. Исламская религия. Движение Хуррамитов-Бабек. Возрождение азербайджанской государственности  (Ширваншахи. Саджиды. Дербентское. Шекинское. Тифлисское эмиратство). Всеобщая История - Древний Египет. Древний Шумер. Древнее Гуннское государство. Древний Китай. Древняя Индия. Древняя Греция. Древний Рим. Всеобщая История-Арабское государство и тюркские государства образованные в результате его распада.

Литература:  "Китаби Деде Коркут". "Кероглу". Низами Гянджеви. М.Физули. В. Шекспир. Ж. Б. Мольер. О. Бальзак. Русская литература 18 в. Классицизм. Г.Р. Державин. Н.М.Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Молла Панах Вагиф. Стихотворения «Видади,ты на чёрствые эти сердца погляди…». «Кто заболеет любовью…». «Байрам».

IV БЛОК 

 По 9-10 класс: 

Биология: Объекты исследования биологии. Строение клетки. Ткани, органы и системы органов. Вегетативные органы растений – стебель и лист, корень. Генеративные органы растений. Движение, опора, питание и дыхание у живых организмов. Транспорт веществ, выделение, размножение и развитие у живых организмов.

Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение.Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона.Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. 1 космическая скорость.

Химия: Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси. Физические и химические явления. Относительная  атомная масса. Относительная молекулярная масса. Валентность. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов. Химическая связь. Степень окисления. Гибридизация .Типы кристаллических решеток. Количество вещества. Закон Авогадро. Вычисления по химическим формулам и уравнениям.

 По 11 классам: 

Биология: Основные жизненные свойства организмов и уровни организаций. Цитология. Биохимия клетки.Размножение и индивидуальное развитие организмов.

Физика: Минимум знаний по математике для вступительного экзамена по физике. Прямолинейное равномерное и неравномерное движение. Равномерное движение по окружности. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Движение под действием силы тяжести. 1 космическая скорость. Сила упругости. Сила трения. Основы статики.

Химия: Первоначальные химические понятия. Чистые вещества и смеси.Физические и химические явления. Относительная  атомная масса.Относительная молекулярная масса. Валентность. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов.Химическая связь. Степень окисления.Гибридизация .Типы кристаллических решеток.Количество вещества. Закон Авогадро. Вычисления по химическим формулам и уравнениям. Классификация  химических  реакций Тепловой  эффект. Теплота сгорания и образования. Закон Гесса. Окислительно-восстановительные реакции.

Nömrə 1 Mərkəz (İnqilab): 012 594 01 05, 070 594 01 05
Nömrə 1 Əhmədli: 012 376 03 05, 077 376 03 05
Nömrə 1 Neftçilər: 012 520 08 07, 050 520 08 07
Nömrə 1 Sumqayıt: 018 652 06 04, 070 752 06 04
Nömrə 1 Yasamal: 012 432 05 01, 055 432 05 01

Nömrə 1 Biləcəri: 012 448 84 34, 070 448 84 34

Nömrə 1 Nərimanov: 012 465 80 30, 077 594 01 04