30 Mar

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

30 mart tarixində 5, 6, 7 və 8-ci siniflərə Təkmilləşmə "Mövzu Sınaq 5" imtahanı keçiriləcək.

İmtahan mövzuları:

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

V sinif

Azərbaycan dili

1. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı

2. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı

3. Mürəkkəb feillər və onların yazılışı

4. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri

5. Dialoqda durğu işarələrinin işlənməsi

6. Keçmiş mövzuların təkrarı

Riyaziyyat

1. Fəza fiqurları

2. Düzbucaqlı paralelepiped

3. Düzbucaqlı paralelepipedin səthinin sahəsi, həcmi

4.Kub, səthinin sahəsi, həcmi

5. Uzunluq, sahə, həcm vahidləri

İngilis dili

1. Preposition of place (above, below, in the middle of, next to, near, between, on the left, on the right)

2. Future Simple. Negative / Interrogative Form

3. This / that / these / those – demonstrative pronouns

VI sinif

Azərbaycan dili

1. Say və onun mənaca növləri

2. Miqdar saylarının növləri

3. Sayın quruluşca növləri

4. Sayların yazılışı. Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı

5. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması

6. Əvəzlik nədir? Əvəzliyin məna növləri

7. Şəxs əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri

8. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi

9. Əvəzliyin quruluşca növləri

Riyaziyyat

1. Qonşu və qarşılıqlı bucaqlar

2. Üçbucağın qurulması

3. Düz xətlə çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti

4. İki çevrənin qarşılıqlı vəziyyəti

5. Qövs. Mərkəzi bucaq

6. Çevrənin uzunluğu

7. Konqruyent fiqurlar

İngilis dili

1. Preposition of place (above, below, in the middle of, next to, near, between, on the left, on the right)

2. Future Simple. Negative / Interrogative Form

3. This / that / these / those – demonstrative pronouns

4. My / mine, your / yours …. asılıvəmüstəqilyiyəlikəvəzliklər

VII sinif

Azərbaycan dili

1. Düzəltmə sifətlər

2. Sayın quruluşca növləri

3. Sayların yazılışı. Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı

4. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması

5. Əvəzlik nədir? Əvəzliyin məna növləri

6. Şəxs əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri

7. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi

8. Əvəzliyin quruluşca növləri

Riyaziyyat

1.İki düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən alınan bucaqlar

2. Düz xətlərin paralellik əlamətləri

3. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar

4. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlar

5. Funksiyaların verilmə üsulları

6. Xətti funksiya və onun qrafiki

7. Düz mütənasib asılılıq

İngilis dili

1. Special Questions

2. The Adjective

3. The Adverb

4. Preposition

VIII sinif

Azərbaycan dili

1. Sayın quruluşca növləri

2. Sayların yazılışı. Miqdar saylarında şəkilçilərin yazılışı

3. Saylarla işlənən isimlərin təkdə və cəmdə olması

4. Əvəzlik nədir? Əvəzliyin məna növləri

5. Şəxs əvəzlikləri, işarə əvəzlikləri

6. O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi

7. Əvəzliyin quruluşca növləri

8. Düzəltmə feillər

9. Mürəkkəb feillər

Riyaziyyat

1. Rasional tənliklər

2. Fiqurların çevrilməsi

3. Nisbət, tənasüb

4. Miqyas

5.Oxşar dördbucaqlılar, oxşar üçbucaqlar

6. Qurma məsələləri

İngilis dili

1. Special Questions

2. Present Simple and Past Simple in Passive Voice

3. Future Simple in Passive Voice

4. Passive Voice with modal verbs

 

Русского сектора 

5 класс

Русский язык

1. Фонетика( буквы, звуки, орфография, орфоэпия, графика, функции "ь" и "ъ" знаков)

2. Лексика( антонимы, синонимы, омонимы, многозначные слова)

3. Фразеология( фразеологизмы)

4. Морфология( имя существительное, прилагательное,  местоимение, глагол)

Математика

1. Фигуры пространство

2.Прямоугольный параллелепипед

3. Площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда объём

4. Куб площадь поверхности, объём

5. Единицы длины, площади, объёма

Английскийязык

1. Preposition of place (above, below, in the middle of, next to, near, between, on the left,          on the right)

2. Future Simple. Negative / Interrogative Form

3. This / that / these / those – demonstrative pronouns

6 класс

Русский язык

1.  Фонетика( буквы, звуки, озвончение, оглушение, орфоэпия,орфограммы)

2. Лексика( антонимы,синонимы, омонимы, многозначные слова, прямое и переносное значение слов)

3. Фразеология( фразеологизмы)

4. Морфология( имя существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол)

Глагол( вид, переходность, спряжение)

Математика

1. Смежные и вертикальные углы

2. Построение треугольника

3. Взаимно разложение прямой и окружности

4. Взаимно расположение двух окружностей

5. Дуга, центральный угол

6. Длина окружности

7. Конгруэнтные фигуры

Английский язык

1. Preposition of place (above, below, in the middle of, next to, near, between, on the left, on the right)

2. Future Simple. Negative / Interrogative Form

3. This / that / these / those – demonstrative pronouns

4. My / mine, your / yours ….

7 класс

Русский язык

1. Фонетика( буквы, звуки, орфоэпия,орфограммы, функции "ь" и "ъ" знаков)

 2. Лексика( антонимы,синонимы, омонимы, многозначные слова, прямое и переносное значение слов)

3. Фразеология( фразеологизмы)

4. Морфология( имя существительное, прилагательное, местоимение, глагол, служебные части речи)

Глагол( вид, переходность, спряжение)

Наречие( разряды, правописание)

Математика

1.Углы, образующееся при пересечение двух пряных стертей  

2. Признаки параллельности прямых

3. Углы с соответственно параллельными сторонами

4. Углы с соответственно перпендикулярными сторонами

5. способы задания функции

6. Линейная функция и её график

7. прямо пропорциональная зависимость

Английскийязык

1. Special Questions

2. The Adjective

3.TheAdverb

8 класс

Русский язык

1. Фонетика (буквы, звуки, ударение, функции "ь" и "ъ" знаков)

2. Лексика (антонимы, синонимы, омонимы, многозначные слова)

3. Фразеология (фразеологизмы)

4. Морфология(имя существительное, прилагательное,  местоимение, глагол, служебные части речи)

Глагол (вид, переходность, спряжение)

Наречие (разряды, правописание)

5. Синтаксис (словосочетание, предложение, главные и второстепенные члены предложения)

Математика

1. Рациональные уравнения

2. Преобразование фигур

3. Отношение, пропорция

4. Масштаб

5. Подобные четырехугольники, треугольники

6. Задачи на построение 

Английский язык

1. Special Questions

2. Present Simple and Past Simple in Passive Voice

3. Future Simple in Passive Voice

4. Passive Voice with modal verbs

Bilet əldə etmək üçün Mərkəz, Əhmədli, Neftçilər və Sumqayıt filialımıza yaxınlaşa bilərsiniz.

Eyni zamanda aşağıdakı linkdən #online bilet əldə edə bilərsiniz:
http://exams.nomre1.edu.az/
Bilet 5 Azn.

Ünvan:

Mərkəz filial (Həsən Əliyev 12 a): 012 594 01 05, 012 594 01 06, 070 594 01 05 (WhatsApp)

Əhmədli filialı: Məhəmməd Hadi 122 (Əhmədli metrosunun yanı)
012 376 03 05,  012 376 04 05,  077 376 03 05 (WhatsApp)

Neftçilər filialı: Nəsimi küçəsi 15 (Neftçilər metrosunun yanı)
 012 520 08 07, 050 520 08 07 (WhatsApp)

Sumqayıt filialı: 9-cu mikrorayon (Alman parkının arxası)
 018 652 06 04, 070 752 06 04, (WhatsApp)