26 Jan

  • Müəllif
    Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

5, 6, 7 və 8-ci sinif Rus və Azərbaycan bölməsi üzrə Mövzu Sınaq 3 (Yeni qaydalar - Açıq suallar və Dinləmə mətni ilə)

İMTAHAN MÖVZULARI

AZƏRBAYCAN BÖLMƏSİ

V SİNİF

Azərbaycan dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Mürəkkəb sözlər.Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. İsim.Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları.

Riyaziyyat

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri. Onluq kəsrlərin müqayisəsi. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması. Təxmini cəm, təxmini fərq. Onluq kəsrlərin toplanılması və çıxılması. Onluq kəsrlərin vurulması. Onluq kəsrlərin natural ədəd bölünməsi. Onluq kəsrlərin onluq kəsrlərə bölünməsi. Müstəvi düz xətt. Şüa. Parça. Bucaqlar. Üçbucaqlar. Konqruyent fiqurlar.

İngilis dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Present Simple (interrogative and Negative Forms). Present Continious (interrogative and Negative Forms). Have got/ has got.

VI SİNİF

Azərbaycan dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Mürəkkəb sözlər.Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. İsim.Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik və təsirlik hal.Yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərin tələffüzü. Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. 

Riyaziyyat

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Müsbət və mənfi ədədlər. Ədəd oxu, əks ədədlər. Tam ədədlər. Ədədin modulu. Tam ədədlərin müqayisəsi. Mənfi ədədlərin toplanması. Müxtəlif işarəli ədədlərin toplanması. Tam ədədlərin çıxılması, vurulması, bölünməsi. Əməllər sırası. İki sonlu çoxluğun fərqi. Riyazi ifadə, əmsal. Mötərizələrin açılması. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması. Oxşar toplananların islahı. Tənlik.

İngilis dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Present Simple (interrogative and Negative Forms). Present Continious (interrogative and Negative Forms). Reflexive Pronoun. Numeral. Cardinal Numeral.

VII SİNİF

Azərbaycan dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Mürəkkəb sözlər.Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. İsim.Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik və təsirlik hal.Yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərin tələffüzü. Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. Mürəkkəb sifətlər və onların yazılışı.

Riyaziyyat

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Konqruyent üçbucaqlar. üçbucağın konqruyentliyinin birinci, ikinci, üçüncü əlaməti. Bərabəryanlı üçbucağın, üçbucağın xassələri. Üç tərəfinə görə üçbucağın qurulması. Çoxhədli və onun standart şəkli. Çoxhədlilərin toplanması və çıxılması. Birhədlinin çoxhədliyə vurulması. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Perpendikulyar və maillər. Parçanın yarıya bölünməsi, orta perpendikulyar. Mərkəzi simmetriya. Eynilik, Eynilik çevirmələri. Birdəyişənli xətti tənlik.

İngilis dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Present Simple. Present Countinious.Modal verbs. Have to/has to. Past Simple. And / but / because.

VIII SİNİF

Azərbaycan dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Mürəkkəb sözlər.Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı. Defislə yazılan mürəkkəb sözlər. İsim.Konkret və mücərrəd isimlər. Ümumi və xüsusi isimlər. Tək və cəm isimlər. Toplu isimlər. İsmin halları. Qeyri-müəyyənlik bildirən yiyəlik və təsirlik hal.Yönlük və çıxışlıq hallarında olan sözlərin tələffüzü. Əlamət və keyfiyyət bildirən sifətlər. Sifətin dərəcələri. Mürəkkəb isimlər və onların yazılışı.  Mürəkkəb sifətlər və onların yazılış.

Riyaziyyat

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Kvadrat tənliklər. Natamam kvadrat tənliklər. Kvadrat tənliklərin vuruqlara ayırma üsulu ilə həlli. Tam kvadrat ayırmaqla kvadrat tənliklərin həlli. Kvadrat tənliyin qrafik üsulla həlli. Kvadrat tənliyin kökləri düsturu. Vrifet teoremi. Kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər. Paraleloqramın sahəsi. Üçbucağın sahəsi. Üçbucaqlara ayırmaqla sahələrin hesablanması.

İngilis dili

Əvvəlki mövzuların təkrarı. Present Simple. Present Countinious. Past Simple. Modal verbs. Have to/has to. Modal verb. Must / Mustn’t. And / but / because.

RUS BÖLMƏSİ

 V КЛАСС 

Русский язык

Фонетика (буквы, звуки речи, слог, ударение). Орфоэпия. Лексика (синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова, лексическое значение слов). Морфемика (морфемный строй слова). Морфология (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол).

Mатематика

Десятичные дроби и разрядные единицы. Сравнение десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Приблизительная сумма разность сумма разность. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичной дроби. Плоскость, прямая,луч, отрезок. Углы, треугольник, конкурентные фигуры.

Английский язык

Present Simple (interrogative and Negative Forms). Present Continious (interrogative and Negative Forms). Have got/ has got.

VI КЛАСС

Русский язык

Фонетика (звуки речи, ударение, слог, гласные и согласные звуки, правила переноса слов). Употребление букв «Ь» и «Ъ» знаков, а также их функции. Орфоэпия. Лексика (синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова, фразеологизмы, лексическое значение слов). Морфемика (морфемный строй слова). Морфология (части речи: имя существительное, имя прилагательное, местоимение, глагол).

Mатематика

Отрицательные и положительные числа. Числовая ось, противоположные числа. Целые числа. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Разность умножения и деления целых чисел. Последовательность действий. Разность конечных множеств. Математическое выражение, коэффициент. Раскрытие скобок. Вынесение общего множителя за скобки. Приведение подобных слагаемых. Уравнение.

Английский язык

Present Simple (interrogative and Negative Forms). Present Continious (interrogative and Negative Forms). Reflexive Pronoun. Numeral. Cardinal Numeral.

VII КЛАСС

Русский язык

Фонетика (звуки речи, буквы, ударение, слог). Употребление и функции «Ь» и «Ъ» знаков». Лексика (синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова, фразеологизмы, общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления, иноязычные слова). Морфемика (морфемный строй слова). Морфология (части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, наречие, причастие, деепричастие).

Mатематика

Конгурэнтные треугольники. Первый, второй, третий признак конгурэнт. Свойства равнобедренных треугольниках. Построение треугольника по трем сторонам. Многочлен и его свойства. Вычитания и сложение многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение многочлен на многочлен. Разложение многочлен на множители. Перпендикуляри наклонная. Деления отрезка пополам, серединный. Центральная симметрия. Перпендикуляр отрезка. Тождества. Тождественные преобразования. Линейное уравнения с одной переменной.

Английский язык 

Present Simple. Present Countinious. Modal verbs. Have to/has to. Past Simple. And / but / because.

VIII КЛАСС

Русский язык

Фонетика. Лексика. Морфемика  (морфемный строй слова). Морфология (самостоятельные и служебные части речи). Синтаксис (виды связи предложений, способы подчинительной связи, строение предложений, тире между подлежащим и сказуемым, второстепенные члены предложения, приложение в русском языке, понятия об односоставных предложениях).

Mатематика

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Решение квадратных уравнений методом разложения на множители. Решение квадратных уравнений методом выделения полного квадрата. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Графическое решения квадратных уравнений. Формула корней квадратных уравнений. Теорема Виета. Уравнения, приводящие к квадратными уравнениями

Английский язык 

Present Simple. Present Countinious. Past Simple. Modal verbs. Have to/has to. Modal verb. Must / Mustn’t. And / but / because.

 

Bilet əldə etmək üçün Mərkəz, Əhmədli, Neftçilər və Sumqayıt filialımıza yaxınlaşa bilərsiniz.

Eyni zamanda aşağıdakı linkdən #online bilet əldə edə bilərsiniz:
http://exams.nomre1.edu.az/
Bilet 5 Azn.

Ünvan:

Mərkəz filial (Həsən Əliyev 12 a): 012 594 01 05, 012 594 01 06, 070 594 01 05 (WhatsApp)

Əhmədli filialı: Məhəmməd Hadi 122 (Əhmədli metrosunun yanı)
012 376 03 05,  012 376 04 05,  077 376 03 05 (WhatsApp)

Neftçilər filialı: Nəsimi küçəsi 15 (Neftçilər metrosunun yanı)
 012 520 08 07, 050 520 08 07 (WhatsApp)

Sumqayıt filialı: 9-cu mikrorayon (Alman parkının arxası)
 018 652 06 04, 070 752 06 04, (WhatsApp)