18 Mar

 • Müəllif
  Nömrə 1 Tədris Mərkəzi

18 MART "MÖVZU SINAQ İMTAHANI-6"

MÖVZULAR

AZƏRBAYCAN DİLİ

VIII-IX-X sinif:       

Zərf. Zərfin quruluşca növləri. Zərfin mənaca növləri. Zərf və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma. Qoşmaların əmələ gətirdiyi məna çalarları. Qoşmaların sinonimliyi. Qoşma və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Qoşmaların orfoqrafiyası və orfoepiyası. Bağlayıcı. Bağlayıcıların vəzifəcə növləri. Bağlayıcıların quruluşca növləri. Bağlayıcılarda vergülün işlədilməsi. Ədat. Ədatın mənaca növləri. Ədat və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Ədatların orfoqrafiyası. Ədatlarda durğu işarələri. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərin quruluşca növləri. Modal sözlər və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Modal sözlərdə durğu işarələri. Nida. Nidaların mənaca növləri. Nidaların quruluşca növləri. Nida və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Nidalarda durğu işarələri. Mətn üzərində iş. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Cümlə üzvləri. Baş üzvlər (Mübtəda və xəbər). Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması.Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri: Tamamlıq. Vasitəli və vasitəsiz tamamlıq. Təyin. Zərflik. Zərfliyin məna növləri (Tərzi-hərəkət, zaman, yer, miqdar, səbəb və məqsəd zərflikləri). Cümlə üzvlərinin əlavəsi. Həmcins üzvlü cümlələr. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Sadə cümlədə sözlərin sırası və məntiqi vurğu. Xitab. Ara sözlər. Sadə cümlənin növləri: Müəyyən şəxsli cümlə. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Ümumi şəxsli cümlə. Şəxssiz cümlə. Adlıq cümlə. Söz -cümlələr. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

ƏDƏBİYYAT

VIII-IX-X sinif:       

Molla Pənah Vaqif. Həyatı və yaradıcılığı. "Pəri" qoşması. Vidadi "Könlümü"  qoşması. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı ll mərhələ (XlX əsr). Qasım bəy Zakir. Həyatı və yaradıcılığı. "Badi-səba, mənim dərdi-dilimi" qoşması. Dramatik növ. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Hüseyn Cavid. Həyat və yaradıcılığı. Lirik şeirləri. Poemaları. Dramaturgiyası. "İblis" faciəsi. Cəfər Cabbarlı. Həyat və yaradıcılığı. Poeziyası. Nəsr əsərləri (hekayələri). Dramaturgiyası. "Oqtay Eloğlu" faciəsi. Səməd Vurğun. Həyat və yaradıcılığı. Lirik şeirləri. Poemaları.  "Vaqif" dramı. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Həyat və yaradıcılığı. Lirikası. "Heydərbabaya salam" poeması. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

COĞRAFİYA

VIII-IX-X sinif:       

Materiklərin iqlim qurşaqları. Respublikamızın iqlimi. Təbitədə suyun dövranı. Dünya okeanı. Dənizlər və körfəzlər. Boğaz, ada və yarımadalar. Duzluluq məsələləri. 

XI sinif və məzun:    

Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası. Əhali. Sənaye sahələri və kənd təsərrüfatı. Nəqliyyat və iqtisadi əlaqələr. İqtisadi coğrafi rayonlar. Əvvəlki mövzuların təkrarı. 

TARİX

II Qrup

VIII-IX-X sinif:

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə.  Tənəzzüldən qüdrətə aparan yolAzərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda ictimai həyat. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti. Dehli sultanlığından Moğol imperiyasınadək. Çingiz xan və onun davamçıları. Konstantinopol İstanbul oldu. Şərqin böyük fatehi – Əmir Teymur. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:

Xanlıqlar dövrü (Cənub və Şimal xanlıqları, sultanlıqlar, camaatlıq, məlikliklər). Xanlıqları sosial-iqtisadi həyatı, xarici siyasəti. XVIII əsrin sonlarında Ağa Məhəmmədin və Rusiyanın Azərbaycana yürüşləri. Azərbaycanın bölüşdürülməsi (Birinci Rus-İran müharibəsi). Gülüstan sülhü. Azərbaycan Respublikasında Demokratik və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması. Azərbaycan III minilliyin baxşlanğıcında. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

III Qrup

VIII-IX-X sinif: 

Azərbaycan Səfəvi dövləti XVI əsrin son rübündə.  Tənəzzüldən qüdrətə aparan yol. Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi. XVI əsrin ikinci yarısı – XVII əsrdə Azərbaycanda ictimai həyat. Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti. Qranada əmirliyinin süqutu. Yüzillik müharibə.  Dumanlı Albion orta əsrlərdə. Kilsənin yolları necə ayrıldı. Avropalılar sərvət axtarışında. Dəniz gözlərinin mübarizəsi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:

Xanlıqlar dövrü (Cənub və Şimal xanlıqları, sultanlıqlar, camaatlıq, məlikliklər). Xanlıqları sosial-iqtisadi həyatı, xarici siyasəti. XVIII əsrin sonlarında Ağa Məhəmmədin və Rusiyanın Azərbaycana yürüşləri. Azərbaycanın bölüşdürülməsi (Birinci Rus-İran müharibəsi). Gülüstan sülhü. İngiltərə burjua inqilabı. Fransa burjua inqilabı. Rusiya. Azərbaycan Respublikasında Demokratik və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması. Azərbaycan III minilliyin baxşlanğıcında. Versal-Vaşiqton sistemi. 20-ci illərdə beynəlxalq münasibətlər. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

BİOLOGİYA

VIII-IX-X sinif:

Suda-quruda yaşayanlar sinfi. Sürünənlər sinfi. Quşlar və məməlilər. Bilogiya elmi və insan orqanizmi. Nəzarətçi və nizamlayıcı sistemlər. Sinir sistemi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:

Maddələr və enerji mübadiləsi. Qidalanma. İfrazat. Dəri. İnsan orqanizminin inkişafı. Analizatorlar.Ali sinir fəaliyyəti. İnsan və ətraf mühit. İbtidailər. Bağırsaqboşluqlular. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

KİMYA

VIII-IX-X sinif:

Oksidləşmə - reduksiya reaksiyası tənliklərinin əmsallaşdırılması. Elektrolitik dissosiasiya. Dissosiasiya dərəcəsi. Elektroliz. Hidroliz. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Karbohidrogenlərin təsnifatı. Doymuş karbohidrogenlər. Alkanlar. Tsikloalkanlar. Doymamış karbohidrogenlər. Alkenlər. Dien karbohidrogenləri Alkadienlər. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İNGİLİS DİLİ

VIII-IX-X sinif:

Should. Ought to could. Have to. Must. Past simple. Text: Novruz holiday. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:

Modals. Subject verb. Agreement. Conjuctions. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

FİZİKA

VIII-IX-X sinif:

Rəqslər və dalğalar. Rəqs sistemləri. Harmonik rəqslər. Harmonik rəqslərin surət və təcili. Harmonik rəqslərdə enerji çevrilmələri. Məcburi rəqslər. Rezonans. Mexaniki dalğaların elastik mühitdə yayılması. Dalğanın yayılma surəti və dalğa uzunluğu. İstilik hadisələri. Temperatur. Temperatur şkalaları. Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. İstilik miqdarı. Yanacağın  yanma istiliyi. İstilik proseslərində  enerjinin saxlanma qanunu. İstilik balansı tənliyi. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı. Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası. Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

RİYAZİYYAT

I və II qruplar:

VIII-IX-X sinif:

Silsilələr. Hərəkət və oxşarlıq. Simmetriya. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər. Kompleks ədədlər. Hərəkət və oxşarlıq. Simmetriya. Vektorlar. Koordinatlar metodu. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

III və IV qruplar:

VIII-IX-X sinif:

Tənliklər sistemi. Bərabərsizliklər. Çoxbucaqlılar. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Triqonometrik funksiyalar. Triqonometrik tənliklər. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

V QRUP

VIII-IX-X sinif:       

Azərbaycan dili

Zərf. Zərfin quruluşca növləri. Zərfin mənaca növləri. Zərf və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma. Qoşmaların əmələ gətirdiyi məna çalarları. Qoşmaların sinonimliyi. Qoşma və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Qoşmaların orfoqrafiyası və orfoepiyası. Bağlayıcı. Bağlayıcıların vəzifəcə növləri. Bağlayıcıların quruluşca növləri. Bağlayıcılarda vergülün işlədilməsi. Ədat. Ədatın mənaca növləri. Ədat və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Ədatların orfoqrafiyası. Ədatlarda durğu işarələri. Modal sözlər. Modal sözlərin mənaca növləri. Modal sözlərin quruluşca növləri. Modal sözlər və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Modal sözlərdə durğu işarələri. Nida. Nidaların mənaca növləri. Nidaların quruluşca növləri. Nida və digər nitq hissələri ilə ortaq olan sözlər. Nidalarda durğu işarələri. Mətn üzərində iş. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Riyaziyyat

Bərabərsizliklər. Sahə. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili

Should. Ought to could. Have to. Must. Past simple. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

XI sinif və məzun:    

Azərbaycan dili

Cümlə üzvləri. Baş üzvlər (Mübtəda və xəbər). Xəbərin mübtəda ilə şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşması.Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri: Tamamlıq. Vasitəli və vasitəsiz tamamlıq. Təyin. Zərflik. Zərfliyin məna növləri (Tərzi-hərəkət, zaman, yer, miqdar, səbəb və məqsəd zərflikləri). Cümlə üzvlərinin əlavəsi. Həmcins üzvlü cümlələr. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Sadə cümlədə sözlərin sırası və məntiqi vurğu. Xitab. Ara sözlər. Sadə cümlənin növləri: Müəyyən şəxsli cümlə. Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Ümumi şəxsli cümlə. Şəxssiz cümlə. Adlıq cümlə. Söz -cümlələr. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

Riyaziyyat

Triqonometrik funksiyalar. Triqonometrik tənliklər. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

İngilis dili

Modals. Subject verb. Agreement. Conjuctions. Əvvəlki mövzuların təkrarı.

 

Русский язык

9-10 класс

Повторение. Предлоги.Союзы.Частицы

11 класс

1. Словосочетание.

2. Предложение.

 • Главные члены.(подмжащее, сказуемое: простое, составное глагольное, составное именное). Гиире между подмжащим и сказуемым. Синтаксическая роль инфинитива.
 • Второстепенные члены предложения.
 1. Дополнение (прямое и косвенное)
 2. Определение (согласованное, несогласованное, приложение)
 3. Обстоятельство (разряды)
 • Неполные предложения. Знаки препинания в неполных предложениях.
 • Односоставные предложения. (определённо- личные, обобщённо-личные, неопределённо-личные, безличные.
 1. Предложения с однородными членами. (общее понятие)

 

Литература               

9-10 класс

Лермонтов-Родина, Пророк, Демон, Мцыри Гоголь мертвые души

11 класс

Ф.М.Достоевский. Биография. Роман «Преступление и наказание». Л.Н.Гиолстой Биография. Цикл рассказов «Севастопольские рассказы»(обзор), рассказ. «После бала» Роман –эпопея «Война и мир».

 

Из азербайджанской литературы.

 1. ДжалилМамедкулузаде.  Биография. Рассказы «Почтовый ящик», Пропажа осла»

Цикл «События в селении Данабаш (обзор)

 1. Публицистика (ж.»Молла Насреддин», газ «Пахарь»,»Иршад», «Шалале»)
 2. М.С.Ордубади. Биография. Роман «Меч и перо» (выборочно главы)
 3. А.Шаиг. Биография. Рассказ «Письмо не дошло».

 

Физика

 9-10 класс

1. Kолебательные движения. Гармонические колебания пружинного и математического маятника . Скорость и ускорение при гармонических колебаниях . Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругой среде: механические волны. 2 . Тепловое движение молекул. Температура. Температурные шкалы. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Теплота сгорания топлива. Закон сохранение энергии в тепловых процессах. Уравнение теплового баланса.

11 класс

1. Электрический ток в различных средах. 2. Магнитное поле. Магнитная индукция. 3. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Птицы и Млекопитающие. Наука биология и организм человека. Контролирующие и регулирующие системы. Нервная система. 10 класс Обмен веществ и энергии. Пищеварение. Выделение. Кожа. Развитие человеческого организма. Анализаторы. Высшая нервная деятельность. Человек и окружающая среда. Повтор пройденных тем. Уравнивание окислительно-восстановительных реакций. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Электролиз. Гидролиз. Повтор прежних тем. Классификация органических соединений. Предельные углеводороды. Алканы. Циклоалканы. Непредельные углеводороды. Алкены. Алкадиены. Повтор прежних тем.11

 

История

8-9-10 класс II  группа:Азербайджанское Сефевидское государство в последней четверти 16 века. Путь,ведущий от падения до величия,Освобождение азербайджанских земель. Социально-экономическая жизнь Азербайджана во II  половине 16 и 17 веков. Внешне-экономические связи Азербайджана.Культура Азербайджана в 17 веке. Делийский султанат до Могольской империи. Чингиз хан и его преемники. Константинополь стал Стамбулом.Великий покоритель Востока- Эмир Тимур.Повторение пройденных тем.

11 класс и выпускники II группа:Период ханств(Южные и Северные ханства,султанатства и меликства) Социально-экономическая жизнь ханств,внешняя политика. Походы Ага Мухаммед хана Каджара и Росси на Азербайджан в конце 18-го века. Раздел Азербайджана (I  иII  русско-иранская война).Гюлистанский и Туркменчайский мирный договор. Построение в Азербайджане Демократического и гражданского общества. Азербайджан в начале III тысячалетия(21 век).Повторение пройденных тем.

8-9-10 класс III  группа:Азербайджанское Сефевидское государство в последней четверти 16 века. Путь,ведущий от падения до величия,освобождение азербайджанских земель.Социально-экономическая жизнь Азербайджана во II половине 16 и 17 веков.Внешне-экономисеские связи Азербайджана.Культура Азербайджана в 17 веке.РаспадГранадскогоэмирата.Столетняявойна.Туманныйальбион в средние века. Как разделились пути церкви.Европейцы в поисках сокровищ. Борьба морских гёзов.Повторение пройденных тем.

 11 класс и выпускники III группа:Период ханств(Южные и Северные ханства,султанатства и меликства).Социально-экономическая жизнь ханств,внешняя политика. Походы Ага Мухаммед хана Каджара и России на Азербайджан в конце 18 века.Раздел Азербайджана ( I и II русско-иранская война).Гюлистанский и Туркменчайский мирный договор. Английская буржуазная революция.Французская буржуазная революция. Россия. Построение в Азербайджане Демократического и гражданского общества.Азербайджан в начале III тысячалетия21 век). Версальско-Вашингтонская система.Международные отношения в 20-х гг.Повторение пройденных тем.

 

Биология

10 класс

Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Птицы и Млекопитающие. Наука биология и организм человека. Контролирующие и регулирующие системы. Нервная система.

11 класс

 Обмен веществ и энергии. Пищеварение. Выделение. Кожа. Развитие человеческого организма. Анализаторы. Высшая нервная деятельность. Человек и окружающая среда. Повтор пройденных тем. Уравнивание окислительно-восстановительных реакций. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Электролиз. Гидролиз. Повтор прежних тем. Классификация органических соединений. Предельные углеводороды. Алканы. Циклоалканы. Непредельные углеводороды. Алкены. Алкадиены. Повтор прежних тем.

 

Химия

9-10 класс

Уравнивание окислительно-восстановительных реакций. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Электролиз. Гидролиз. Повтор прежних тем.

11 класс

 Классификация органических соединений. Предельные углеводороды. Алканы. Циклоалканы. Непредельные углеводороды. Алкены. Алкадиены. Повтор прежних тем.

 

География

9-10 класс

Климатические пояса материков. Климат Республики. Круговорот воды в природе. Мировой океан. Моря и заливы. Проливы, острова и полуострова. Задачи на соленность. Повторение пройденного материала.

11 класс

Экономическая география Азербайджана. Населения. Промышленность и сельское хозяйство. Транспорт и экономические отношения. Эконом-географические районы. Повтор пройденного материала.

 

Математика

I и II группа

9-10 класс

Прогрессии. Движение и подобие. Симметрия. Повторение предыдущих тем.

11 класс

Пригонометрические уравнения и неравенства. Комплексные числа. Движение и подобие. Симметрия. Повторение предыдущих тем.

 

III и IV группа

9-10 класс

Уравнения с одной неизвестной. Система неравенств. Многоугольники. Повтор.

11 класс и выпускники

Прогрессии. Функции и графики. Площадь. Повторение.

 

English

9-10 класс

Should. Ought to could. Have to. Must. Past simple. Text: Novruz holiday. Повторение.

11 класс и выпускники

Modals. Subject verb. Agreement. Conjuctions. Повторение.

 

Mərkəz filial: 012 594 01 05, 070 594 01 05

Əhmədli filialı: 012 376 03 05, 077 376 03 05